مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

فرضیه های پژوهش:

1-6-1.فرضیه اصلی:

بین هوش سازمانی و عملکرد کارکنان سازمان علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان ارتباط معنا داری هست.

1-6-2. فرضیه های فرعی:

  1. بین بینش راهبردی و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ارتباط معناداری هست.
  2. بین سرنوشت مشترک  و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ارتباط معناداری هست.
  3. بین تمایل به تغییر و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ارتباط معناداری هست.
  4. بین اتحاد و انسجام و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ارتباط معناداری هست.
  5. بین روحیه  و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ارتباط معناداری هست.
  6. بین به کارگیری دانش  و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ارتباط معناداری هست.
  7. بین فشار عملکرد و عملکردکارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ارتباط معناداری هست.

1 ـ 8. تعریف عملیاتی  و نظری متغیرها:

این قسمت ، به اظهار مفاهیم و تعاریف کلیدی می پردازد که در این پایان نامه مورد بهره گیری قرار گرفته اند.

1 ـ 8 ـ 1. متغیر وابسته:

1-8-1-1. تعریف نظری عملکرد :

از واژه عملکرد تعاریف زیادی شده می باشد اما در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج می باشد. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به اقدام تبدیل می کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ، بلکه خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج ، در مورد آنها قضاوت نمود (بیک زاد و همکاران ،1389 : 151).

صاحبنظران سازمانی اخیرا عملکرد را به دو بعد تقسیم می کنند :

عملکرد وظیفه ای  : عملکرد وظیفه ای فعالیت هایی را در بر می گیرد که رسما به عنوان قسمتی از شغل می باشند و عموما در تجزیه و تحلیل شغل وجود دارند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 – 4 – 2- 1. سنجش ارتباط بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2-2. سنجش ارتباط بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 3-. سنجش ارتباط بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 4. سنجش ارتباط بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 5. سنجش ارتباط بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-6. سنجش ارتباط بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-7. سنجش ارتباط بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد