مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

) اهداف علمی پژوهش:

الف ) هدف اصلی: سنجش ارتباط تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، مطالعه خسارت و…)

1-5) چارچوب نظری پژوهش:

چارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد. این چارچوب شبکه ای می باشد          منطقی- توصیفی ومشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیند هایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه شناسایی شده اند. (سکاران،1381ص91)

چارچوب نظری این پژوهش با تکیه بر ارزیابی معیارهای عملکردی کوشش در تبیین ارتباط تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیکی دارد که این امر، با بهره گیری از مطالعه روابط علت و معلولی بین کاربرد تجارت الکترونیک، فرآیند خدمات قبل از فروش، فرآیند خدمات فروش بیمه، فرآیند خدمات پس از فروش       امکان پذیر می باشد. مدل پیشنهادی پژوهش در شکل شماره 1- 1نشان داده شده می باشد که این مدل 3 فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد.

روش کار این گونه تبیین داده می گردد: در مرحله اول نسبت به تشریح ابعاد متغیرها، ادبیات و پیشینه پژوهش اقدام می گردد. در مرحله بعد جامعه و نمونه آماری انتخاب شده می باشد که در اینجا شعب بیمه ایران برای مطالعه انتخاب شده اند. پس از تعیین تعداد نمونه آماری و مطالعه شاخص های متغیر های پژوهش نسبت به تنظیم پرسشنامه با طیف 5گزینه ای لیکرت اقدام می گردد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها جهت تجزیه و تحلیل داده ها مطابق اهداف ارائه شده، آغاز اندازه و مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص می گردد سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی ارائه می گردد و در گام بعدی به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل خاتمه می یابد کلیه تجزیه و تحلیل ها بوسیله نرم افزار(SPSS)انجام می گیرد. مدل پژوهش در شکل1-1نمایش داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش ارتباط تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، مطالعه خسارت و…)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد