دانلود پایان نامه

استراتژی نامشخصی در خصوص سرمایهدرگردش دارند:

جدول 4-4: استراتژی های سرمایه درگردش
استراتژیهای سرمایه درگردش
تعداد شرکت
%فراوانی
جسورانه
486
9/37
میانهرو
254
8/19
محافظهکار
505
5/39
نامشخص
36
8/2
کل
1281
100

در فرضیه دوم رابطه بین محافظهکاری در گزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایهدرگردش آزمون میشود. محافظهکاری در گزارشگری مالی شامل 3 بخش محافظهکاری بالا ، میانهرو و پایین میباشد. در جدول زیر نحوه تعداد شرکتها به تفکیک محافظهکاری در گزارشگری مالی بیان شدهاند. همانطور که در جدول (4-5) مشاهده میشود از میان کل شرکت ها 6/38درصد دارای محافظهکاری بالا در گزارشگری مالی، 7/4درصد دارای محافظهکاری متوسط و 7/56 درصد محافظهکاری پایین دارند.

جدول 4-5:محافظهکاری درگزارشگری مالی
محافظهکاری در گزارشگری مالی
تعداد شرکت
%فراوانی
تندرو
494
6/38
میانهرو
61
7/4
محافظهکار
726
7/56
کل
1281
100

فرضیه فرعی اول: استراتژیهای جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
بدین منظور فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن بصورت زیر تعریف میشوند:
فرض : استراتژیهای جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری ندارند.
فرض : استراتژیهای جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
برای آزمون این فرضیه ضریب همبستگی میان متغیر مستقل استراتژی جسورانه و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی را محاسبه شده است:
جدول4-6: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول

متغیر
کیفیت اقلام تعهدی

ضریب همبستگی(r)
ضریب تعیین(r2)
r2 تعدیل شده
خطای معیار تخمین
آماره دوربین-واتسن
رگرسیون
058/0-
003/0
003/0
7/542541E50
855/1

همانطور که در جدول 4-6 نشان داده شدهاست، ضریب همبستگی بین دو متغیر 58/0- میباشد که مبین وجود همبستگی بین دو متغیر استراتژی جسورانه سرمایه درگردش و کیفیت اقلام تعهدی میباشد. ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 003/0 است.
به منظور معنادار بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر استراتژی جسورانه سرمایه درگردش و کیفیت اقلام تعهدی از آزمون t استفاده شده است. چنانچه سطح معناداری آزمون t (P-Value) کمتر از 05/0 باشد، میتوان نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است. برای انجام آزمون t از رگرسیون خطی استفاده شده است. برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است، و فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفت:
فرض : خطاها مستقل نیستند.
فرض : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین واتسون بین 5/1تا 5/2 باشد فرض پذیرفته میشود و نتیجه میگیریم خطاها مستقل هستند.
در فرضیه فرعی اول مقدار آماره دوربین واتسون 855/1 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 میباشد نتیجهگیری میشود که میان خطاها استقلال وجود دارد و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
مدل رگرسیونی به صورت زیر میباشد:
اگر متغیر مستقل استراتژی جسورانه را با و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی را با نمایش داده شود، مدل رگرسیونی به صورت زیر است:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق دربارهمصونیت دولت، حقوق بین الملل، صلاحیت قضایی، دادگاه های داخلی

بطوریکه نشان دهنده عرض از مبدا و نشان دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل استراتژی جسورانه و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی است. اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد، فرض رد میشود و پذیرفته میشود.
در جدول (4-7) مشاهده میشود که مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر استراتژیهای جسورانه و کیفیت اقلام تعهدی 183/89708 – و سطح معنی داری 037/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی داری، با اطمینان 95 درصد فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه فرعی اول پذیرفته شد.
در این جدول مقدار عرض از مبدأ نیز آزمون شده است، چون سطح معنی داری از 05/0 کمتر است نتیجه میگیریم که عرض از مبدا از نظر آماری مخالف صفر است و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده میشود.
جدول 4-7: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول

ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی داری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض
عرض از مبدا ()
940/168556
209/6
000/0

پذیرش فرض
استراتژی جسورانه()
183/89708-
092/2
037/0

پذیرش فرض

با استفاده از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل استراتژی جسورانه و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی عبارت است از:

ضریب تعیین این مدل 003/0 میباشد یعنی با استفاده از رابطه رگرسیونی فوق 3/0 درصد از تغییرات را میتوان توجیه کرد.

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید