عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

اهمیت رضایت مصرف کننده

با در نظر داشتن توقعات وانتظارات روز افزون و به حق مشتریان ، سازمان ها به سختی مشتریان جدید به دست می آورند و آنها را حفظ می کنند لذا براساس رقابت ایجاد شده ، سازمانها و شرکت ها بایستی راه های مناسبی را برای جذب مشتری و نگهداری آن جستجو نمایند ، زیرا که حفظ مشتریان برای موفقیت تجارت و بقای سازمان ها حیاتی می باشد و این امر مسیر نخواهد گردید مگر با اندازه گیری اندازه رضایت مصرف کنندگان و پایش مستمرآن (محمد نیا ، 1388 ).در محیط کسب و کاری که پیوسته پیچیده تر و رقابتی می گردد ، کسب رضایت مصرف کننده در حال تبدیل شدن به هدف اصلی شرکتهاست. رضایت مصرف کننده امری فراتر از یک تاثیر مثبت بر روی تلاشهای به اقدام آمده در شرکت می باشد ( عالی ، 1381 ) . رضایت مشتریان به عنوان یک عامل کلیدی در شکل گیری تمایل خریداری آتی مشتریان به شماره می رود. همچنین مشتریان راضی به احتمال زیاد از تجربه خوبشان نزد دیگران صحبت خواهند نمود . این امر به ویژه در فرهنگ های شرقی که زندگی اجتماعی به گونه ای شکل یافته می باشد که ارتباطات اجتماعی با دیگر افراد جامعه را بهبود بخشد ، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد . مشتریان همچنین تجارت خود را به دیگران  انتقال می دهند . مشتریان را بایستی دلیل وجود سازمان به حساب آورد آنها هدف ایجاد و بهبود تولیدات هستند. پس رضایت مشتریان بایستی هدف و نیروی محرکه بهبود سازمانی به شمار آید (بیگ زاده و وزیری ، 1387 ) .

2-1-6) راهکارهای رضایت مصرف کننده (مشتری)  در بازار

حقیقت این می باشد که نیروی فروش در بازارهای صنعتی نمی تواند تنها در جستجوی یک تصمیم گیرنده کلیدی در سازمان خریدار باشد. غالباً کار آنها این می باشد که بر یک مبنای منظم ، محصولات را به تعدادی از افراد در سازمان های مشتری بفروشند. برای این کار بایستی علائق ، خواسته ها وانتظارات هریک از آنها مد نظر قرار گیرد. در روابط بین سازمانی چندین هدف نسبتاً متعارض بین طرفین ارتباط هست. نتیجتاً نمی توان ادعا نمود که دریک محیط صنعتی ، ادراکی واحد در مورد رضایت مشتری هست. به علاوه بایستی توجه داشت که ممکن می باشد اظهار سطح رضایت از سوی منبع خبری سازمان مشتری هدف مند باشد. نکته دوم ، به این دلیل که هر جفت در ارتباط کاری ، تعریف خاص خود را از رضایت دارند ، بایستی ادراکات مربوط به هر یک از نظر سنجی به این دلیل کمی و ساختارمند مربوط به هر جفت متقابل در ارتباط کاری صورت بگیرد . نکته سوم ، اینکه در سنجش رضایت مشتری صنعتی فقط آن دسته از نقاط تماس مهم و کلیدی در سازمان مشتری که در حفظ و افزایش فروش در آینده تأثیر محوری و مهم دارند بایستی ارزیابی شوند و به همین خاطر این روش نسبت به ارزیابی از تمام کارمندان شرکت اولویت دارد وچهارم اینکه ، بسیاری از شرکت های تولید کننده صنعتی عقیده دارند که محصول مهم ترین منبع در رضایت مشتری می باشد . در بازار صنعتی هدف از خرید ، تقویت خطوط تولید اما در بازار مصرفی هدف ، برآورده کردن نیازهای شخصی مشتریان می باشد . در واحد خرید در عین اهمیت تمامی تأثیر ها ، آن دسته تأثیر هایی از مشتریان که بیشتر تحت تاثیر یکی از این عناصر رضایت قرار داشته باشند، مورد توجه قرار می گیرند : الف) رضایت اطلاعاتی ، رضایت ناشی از اطلاعاتی می باشد که توسط عرضه کننده برای انتخاب محصول به خریدار ارائه می گردد و همیشه مربوط به واحد تبلیغات و واحد فروش عرضه کننده می باشد . این اطلاعات میتواند روی انتظارت قبل از خرید تاثیر بگذارد و همین گونه در ارزیابی عملکرد پس از خرید برای تأثیر های که اطلاعات اولین بازده و نتایج کار آنها را تعیین می کند ، مهم باشد. تأثیر هایی که تحت تاثیر این عنصر رضایت قرار دارند عبارتند از :تصمیم گیرندگان عرضه کنندگان و نفوذ گذارها. ب) رضایت عملکردی : این نوع رضایت ، به عنوان یک متغیر کلیدی در ارتباط ، توسط ویلسون (1995 ) مطرح گردید و مقیاس و درجه ای می باشد که مشخص می کند در چارچوب تجاری بین طرفین ، انتظارات عملکرد تجاری در ذهن یکی از شرکای تبادل تجاری تا چه حد برآورده شده می باشد .این رضایت معنی جامعی از عملکرد بعد از خرید ، که عملکردی کلی سازمان عرضه کننده طبق آن منعکس می گردد ، ارائه می دهد.تأثیر هایی  که تحت تاثیر این عنصر رضایت قرار دارند ، عبارتند از از تصمیم گیرندگان و خریداران . ج) رضایت از خصوصیات محصول : قضاوتی  ذهنی در مورد رضایت می باشد که از نظارت بر عملکرد و ویژگی های محصولات و خدمات یک عرضه کننده به دست می آید . این شاخص در تعریف و شناخت حوزه های مسئله ساز مرتبط با محصولات و خدمات بسیاراهمیت دارد . کاربران در واحد تصمیم گیری از این عنصر رضایت زیاد تاثیر می پذیرند . د) رضایت شخصی ، منعکس کننده تعاریف سنتی و معمول از رضایت می باشد که به قضاوت های روانشناسانه اعضای نقاط تماس در سازمان مشتری مربوط می گردد و ناشی از مطلوبیت در محیط برقراری ارتباط با یک عرضه کننده می باشد . تمامی تأثیر ها تحت تاثیر این عنصر رضایت قرار دارند (مسعودی ، 1391).

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد