عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW

فرضیه های پژوهش

 • تسهیم دانش کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه های سرمایه اجتماعی پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (عیان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (عیان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (عیان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (هنجارهای مشارکتی) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (عیان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (مرکزیت) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (عیان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (عیان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شناخت عمومی کارکنان) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (هنجارهای مشارکتی) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (مرکزیت) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تسهیم شناخت) پیش بینی نمود.
 • تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
 2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     3.سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد