مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW

مشارکت اجتماعی:

مفهوم مشارکت، قدمتی به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد که در طول حیات طولانی خود طریقه تکامل و دگرگونی را پشت سر گذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود، تعاریف مختلفی به خود دیده می باشد. کائوئری اعتقاد دارد که مشارکت به قدمت تاریخ بشری پیشینه دارد زیرا که نظر و اقدام مشارکت در بطن هر جامعه و در مفاهیمی زیرا دلبستگی، اتحاد، همکاری، انجمن و مانند آنها نهفته می باشد و از قدیم شالوده پیدایش اجتماعی- بشر شناختی نوع بشر تلقی شده می باشد (اکبری، 28:1385-27).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشارکت اجتماعی بر آن دسته از فعالیت های ارادی دلالت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند(محسنی تبریزی، 23:1385).

مشـارکت اجتـماعی با مشـارکت مردمی قرابت نزدیکی دارد، زیرا مشارکتی می باشد که از متن جامعه بر می آید و عرصه های مختلف زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. چنین مشارکتی در برنامه های عمران اجتماعی به ویژه در سطح روستاها، جایگاه ویژه ای دارد که غفلت از آن و فراهم ساختن بسترهای لازم برای بسط بهره گیری مناسب از آن، برنامه های عمران اجتماعی را در سطوح مختلف دچار مشکل و نارسایی می کند. نمود عینی مشارکت اجتماعی، وجود نهادهای مشارکتی زیرا انجمن ها، گروه ها، سازمان های محلی و غیردولتی می باشد.تعدد و گستردگی سازمان های محلی و غیردولتی در یک جامعه، شاخص و بیانگر وجود مشارکت اجتماعی در آن جامعه می باشد، تا جایی که جامعه مدنی به واسطه بسط و گسترش مشارکت های اجتماعی و نهادهای مدنی تعریف می گردد. نهادهای مدنی، تشکل هایی مردمی و غیردولتی هستند که در حد فاصل توده های مردم با دولت به وجود می آیند و بخشی ازمردم را برای دست یابی به هدفی مشخص در یکی از حوزه های اجتماعی، سازماندهی می کنند. «دامنه فعالیت این نهادها که به مقصود مشارکت سازمان یافته مردم تشکیل می گردند، بسیار گسترده می باشد. اتحادیه های صنفی، احزاب سیاسی، بنگاه های اقتصادی خصوصی، شرکت های تعاونی(محسنی تبریزی، 24:1385).

P طرفداری اجتماعی :

طرفداری اجتماعی اندازه برخورداری از محبت و توجه و مساعدت اعضاء خانواده و دوستان و سایر افراد می باشد که فرد از آنها برخوردار می باشد.  طرفداری اجتماعی می تواند طرفداری عاطفی، ابزاری یا مالی (اقتصادی) و طرفداری دولتی باشد. طرفداری عاطفی را می توان ایجاد نوعی ارتباط صمیمی و با محبت نظیر دوست داشتن و عشق ورزیدن و تکریم گذاشتن به دیگران تعریف نمود. طرفداری اقتصادی یا ابزاری را می توان در انجام کارهایی زیرا پول یا ابزاری یا کمکی به دیگران قرض دادن نظاره نمود. طرفداری دولتی زا نیز در ارائه خدمات و تسهیلات از سوی دولت و نهادهای دولتی می توان تعریف نمود.طرفداری اجتماعی تعهدات متقابلی را به وجود می آورد و حالتی را ایجاد می کند که در آن شخص احساس دوست داشته شدن، مراقبت، عزت نفس و ارزشمند بودن داشته می باشد(صبوری،1386).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     3.سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد