مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

نسبت سرمایه در گردش:

در این مطالعه این نسبت با بهره گیری از نسبت acid-test (نسبت سریع) به عنوان شاخص، اندازه گیری شده می باشد. که به  صورت دارایی های جاری منهای موجودی کالا ، تقسیم بر بدهی های جاری (CA-S/CL) محاسبه  شده و معمولا  فرض بر این می باشد که پارامتر لازم برای ارزیابی بهره وری این نسبت 01:01 می باشد(بریور[1]و دیگران، 2010).

این  تصمیم گیری بر اساس منطقی که مطالعه به دنبال آن بوده  اتخاذ شده می باشد. اولا، در این مطالعه  فرض بر آن می باشد که تصمیم گیری در مورد ترکیب سرمایه در گردش شرکت مجزایِ  از تصمیم گیری برای تامین مالی آن (ساختار سرمایه) نیست. ثانیا،  هدف از این مطالعه اندازه گیری تاخیر زمانی تبدیل نقدینگی نیست.  بلکه، در این مطالعه اجزای سرمایه در گردش شرکت ، مد نظر می باشد.

باتوجه به اینکه اتکا محقق برمقاله اصلی(لاتین)بوده لذا درمحاسبه نسبت سریع طبق مقاله اصلی (لاتین)،تنهاموجودی کالاازدارایی جاری کسرگردیده وتقسیم بربدهی جاری شده می باشد وپیش پرداخت هادر محاسبه نسبت سریع نقشی نداشته اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-نسبت بدهی:

محققان و کارشناسان از انتخاب گستردۀ نسبت بدهی به عنوان  معیاری برای اهرم مالی اعم از بدهی های کوتاه مدت به حقوق صاحبان سهام ؛بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ؛ و مجموع بدهی به حقوق صاحبان سهام بهره گیری می کنند (مولیک[2] و همکاران،2011). برای رسیدن به هدف این مطالعه DR ،با بهره گیری از نسبت کل بدهی (بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت) به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده می باشد. که منطق آن بر اساس منطق ارائه شده در پیش فرض های سلسله مراتبی(pecking-order)،  می باشد به این معنا که ساختار سرمایه شرکت ترکیب منحصر به فردی ندارد.  بلکه، از سلسله مراتب به خوبی تعریف شده ای پیروی می کند(دونالدسون[3]، 1961).

– سودآوری:  

معیار  سودآوری شرکت، که برای محاسبه آن از نسبت سود ناخالص عملیاتی به سرمایه به کار گرفته شده (خالص دارایی) بهره گیری شده می باشد، یعنی π = GOP /CE  که به عنوان معیاری برای نسبت سودآوری شرکت در نظر گرفته شده می باشد . برای محاسبه این نسبت، هزینه های فروش از گردش معاملات کسر گردید تا سود ناخالص عملیاتی بدست آید و سپس این مقدار برسرمایه به کارگرفته شده(خالص دارایی ها)  تقسیم گردید. از این معیار برای سودآوری  بهره گیری  شده می باشد  زیرا در این مطالعه  حتی الامکان به دنبال حذف هر گونه تاثیر بر سودآوری  ناشی از هزینه های غیر ضروری  بودیم که در هزینه های توزیع و هزینه های اداری  لحاظ می گردد.

بسیاری از شرکت ها، برای دستکاری سود خود برای اهداف مالیاتی و سایر اهداف  نامشخص، عمداً هزینه های خود رامتورم جلوه می دهند. پس، برای در نظر گرفتن حالت واقعی سودآوری شرکت ، در نظر گرفتن سود عملیاتی ناخالص شرکت معقول و منطقی به نظر می رسد.

اندازه شرکت:

هم راستاباسایرمطالعات مدیریت سرمایه درگردش وسودآوری (رحمان ونصر[4]،2007)،دراین مطالعه نیزازاندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل بهره گیری شده می باشد، که با بهره گیری  از لگاریتم طبیعی فروش به عنوان شاخص اندازه گیری  می گردد

[1][1] Brewer

[2].Mollick

[3] .Donaldson

[4] . Raheman & Nasr

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد