مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعارض: تعارض عبارت می باشد از منازعه عیان میان حداقل دو نفر به گونه ای که یکی احساسمیکند کمبود امکانات ،ناسازگاری اهداف[1] و دخالت افراد دیگر مانع رسیدن فرد به اهداف اومیشود(کرامتی و همکاران،1388؛98).

2-مدیریت تعارض: به استراتژی هایی نیازمند می باشد که به گونه هیجانی مبتنی بر اعتماد به نفس ، انعطاف پذیری[2] ، وسعت دید و باز بودن تفکر و اقدام نسبت به راه های مختلف می باشد (کرامتی و همکاران،1388؛98).

3- استراتژی های مدیریت تعارض: در واقع استراتژی های مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به جایگاه های تعارض می باشد که این پاسخ ها در عین حالی که استمرار دارند، احتمال دارد در جایگاه های مختلف تغییر کنند. پوت نام و ویلسون این پنج استراتژی را در قالب سه دسته استراتژی کلی تر:

1-استراتژی راه حل گرایی (همکاری و سازگاری) 2-استراتژی فقدان مقابله (سازش و اجتناب)3- استراتژی کنترل (رقابت) دسته بندی کرده می باشد (کرامتی و همکاران، 1388؛ 98-97).

4- استراتژی راه حل گرایی: کاربرد استراتژی های همکاری و سازگاری در مدیریت تعارض می باشد که در استراتژی سازگاری (همکاری متوسط ، قاطعیت متوسط) دو طرف هم به تمایلات و خواسته های خود و هم به منافع و انتظارات طرف مقابل توجه دارند از طرف دیگر تا حدودی به خواسته ها و اهداف خود دست می یابند و استراتژی همکاری(همکاری زیاد ، قاطعیت زیاد)  هنگامی می باشد که یک یا دو طرف به تحقق اهداف و منافع خود و طرف مقابل تمایل زیادی دارد و جهت گیری به سمت همکاری و تشریک مساعی خواهد بود. این راهبرد کلیه توقعات و ترجیحات هر دو طرف دیگر تعارض را تامین می ‌کند (کرامتی و همکاران، 1388؛99).

5- استراتژی فقدان مقابله: کاربرد استراتژی های سازش و اجتناب در مدیریت تعارضکه  استراتژی سازش (فقدان قاطعیت ،همکاری زیاد)عبارتست از کوشش برای ارضای خواسته ها و منافع طرف مقابل ، حتی اگر خواسته ها و منافع فرد در این راستا فدا گردد و در استراتژی اجتناب (فقدان همکاری ، فقدان مقابله) با برخورداری از رویارویی با تعارض یا به تعویق انداختن یک راه حل ، منافع طرفین را نادیده می گیرند (کرامتی و همکاران، 1388؛99).

 

6- استراتژی کنترل: کاربرد استراتژی رقابت در مدیریت تعارض می باشد که استراتژی رقابت ( فقدان همکاری،قاطعیت زیاد) مبین به کارگیری شیوه های استبدادی ، آمرانه[3] و تحکیم آمیز برای کنترل تعارض می باشد که در آن افراد تمایل به برآوردن منافع خود بدون در نظر داشتن این که این امر موجب تعارض با فرد دیگری می گردد و ارضای نیازهای شخص با هزینه دیگران می باشد (کرامتی و همکاران، 1388؛99).

  1. 18. Incompatible goals

[2]19 Flexibility

 

  1. 2 Imperative

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد