مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

4ابزارهای کنترل ریسک

یکی از مرتبط ترین ریسکها به سرمایه در گردش سازمان،ریسک نقدینگی می باشد. ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات می باشد. عموماً شرکتها هنگامی که به علل مختلف نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند(افزایش موجودی کالا)، یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند(وصول مطالبات )و یا این که هزینه ها ی آنها افزایش بی رویه داشته باشد با مشکل نقدینگی مواجه می شو ند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان در ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری با مشکل  مواجه می گردد.( راعی و سعیدی،1383)

در این شرایط مدیریت ریسک به عنوان عاملی مؤثر برای حل مشکل نقدینگی شرکتها در نظر گرفته می گردد. گانداولی بحث می کند که مدیریت ریسک بخش مهمی از فرآیند جریان نقدی می باشد و شرکت ها می توانند با انجام اقداماتی همچون سیاستهای اعتباری مناسب، هزینه ها ی بدهی را کاهش داده و ریسک اعتباری خود را بهتر مدیریت کنند.(گانداولی[1]،2006)

ابزارهای مدیریت ریسک زیادی موجود می باشد که بر روی سرمایه در گرد ش سازمان تاثیر می گذارد . در اینجا در مورد بهره گیری از بیمه توضیحات مختصری ارائه می گردد. بیمه یک ابزار می باشد که به وسیله آن ریسک دو یا چند نفر یا شرکت از طریق مشارکت واقعی یا تعهد شده برای پرداخت به زیان دیده ترکیب می گردد و می توان مزایای آن را این چنین برشمرد : 1) افراد یا شرکت هایی را که متحمل خسارات غیر مترقبه می شو ند تامین مالی می کند . ۲ ) ناراحتی های فکری و فیزیکی ناشی از ترس و نگرانی بیمه گذار را از بین می برد . ۳) منجر به تولید، سطوح قیمت و ساختارهای قیمت بهینه می گردد. ۴ )وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری را مهیا می کند . ۵) وضعیت رقابتی شرکتهای کوچک را بهبود می بخشد. (ویلیامز[2]وهمکاران،1385)

غیر از عوامل تصریح شده در بالا عوامل دیگری نیز می تواند مدیریت سرمایه در گردش را ت حت تاثیر خود قرار دهد که از آن جمله می توان به خط مشی تولید شرکت، خط مشی اعتباری عرضه کنندگان، فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه، سهولت دست یابی به مواد اولیه، سطح سود، سطح مالیات، خط مشی تقسیم سود، شیوه های مدیریت عملیات و غیره به عنوان عوامل موثر در تعیین اندازه سرمایه درگردش سازمان تصریح نمود.(جمعی،1380)

نکته مهمی که بایستی مورد توجه قرار گیرد این مسأله می باشد که سازمان ها بایستی توجه کافی به این عوامل بنمایند و با شناسایی دقیق این عوامل تاثیر گذار واثرات آنها بر روی مدیریت سرمایه در گردش، از تاثیرات مثبت این عوامل در سازمان بهره مند گردند. همچنین ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که عوامل تصریح شده در بالا می توان د بر سیاست ها ی سرمایه در گردش سازمان تاثیر گذار باشد و سازمانها می توانند با در نظر داشتن این عوامل سیاستهای جسورانه یا محافظه کارانه در خصوص سرمایه درگردش اتخاذ نمایند.

[1]. Gundavelli

[2] . Williams

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد