عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

تعریف عملیاتی هوش سازمانی :

در این پژوهش هوش سازمانی ” ظرفیت یک سازمان  برای بکارگیری تمامی توانایی هوشی که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آنها برای دستیابی به ماموریت های سازمانی”  می باشد . در این پژوهش هوش سازمانی با بهره گیری از یک پرسشنامه ، توسط کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان ، مورد قضاوت قرار می گیرد که این آزمون شامل مولفه های بینش راهبردی ، سرنوشت مشترک ، تمایل به تغییر ، اتحاد و انسجام ، روحیه ، به کارگیری دانش و فشار عملکرد می باشد و در سال 2003 بر اساس نظریه کارل آلبرشت واضع مفهوم هوش سازمانی طراحی شده می باشد. مقصود از هوش سازمانی در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت می باشد ، در این پرسشنامه 47 سوال برای مطالعه ابعاد 7 گانه هوش سازمانی ارائه شده می باشد.

  • بینش راهبردی : قابلیت ایجاد، استنتاج وبیان هدف یک سازمان (Albrecht,2003) ، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 7 سوالات پرسشنامه هوش سازمانی می باشد.
  • سرنوشت مشترک : احساس داشتن هدف مشترک بین تمام افراد سازمان برای اقدام وتلاش به شکلی هم افزا (Albrecht,2003) ، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به 8 تا 14 سوالات پرسشنامه هوش سازمانی می باشد.
  • تمایل به تغییر : سازگاری وتمایل برای تغییر جهت تحقق بینش راهبردی (Albrecht,2003) ، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 16 تا 21 پرسشنامه هوش سازمانی می باشد .
  • روحیه : کوشش دلخواه به عنوان انرژی اعضای سازمان در سطح بالاتر از حد انتظار (Albrecht,2003)، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 23 تا 27 پرسشنامه هوش سازمانی می باشد .
  • اتحاد و انسجام : وجود نظام ها و سلسله قوانین مشخص جهت اجرا برای افراد و گروه ها (Albrecht,2003)، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 28 تا 33  پرسشنامه هوش سازمانی می باشد.
  • فشار عملکرد : موضع اجرایی خاص هر یک از مجریان (Albrecht,2003) ، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 34 تا 40 پرسشنامه هوش سازمانی می باشد .
  • به کارگیری دانش : بهره گیری موثر از دانش ، اطلاعات و داده ها (Albrecht,2003)، در این مطالعه میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 41 تا 47 پرسشنامه هوش سازمانی می باشد.

برای سنجش کلیه این عوامل از مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) بهره گیری گردید.

1 ـ 9 . قلمرو پژوهش:

1 ـ 9 ـ 1. قلمرو زمانی : از مهر ماه  1391 لغایت بهمن ماه  1391

1 ـ 9 ـ 2.  قلمرو مکانی : قلمرو مکانی پژوهش ، مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان می باشد.

1 ـ 9 ـ 3.  قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی این پژوهش ارتباط ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 – 4 – 2- 1. سنجش ارتباط بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2-2. سنجش ارتباط بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 3-. سنجش ارتباط بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 4. سنجش ارتباط بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 5. سنجش ارتباط بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-6. سنجش ارتباط بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2-7. سنجش ارتباط بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد