عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

روش «تحلیل معطوف به هدف»: در این روش، افراد وضعیت حاضر را با وضعیت هدف مقایسه کرده و یک یا چند تفاوت آنها را شناسایی می‌کنند. در نظر داشتن این تفاوت‌ها باعث طراحی ایده‌ای می گردد که این فاصله را کاهش دهد. این امر سبب ایجاد موقعیتی جدید می گردد، مراحل این چرخه هر چند بار که لازم باشد تکرار می گردد تا راه‌حل مسئله پیدا گردد.

  1. تکنیک جابه‌جایی مرزها: این تکنیک، نوعی طوفان ذهنی می باشد و اعضای گروه دور هم جمع شده و در مورد اینکه چگونه می‌توانند محدودیت‌های یک مسئله را از بین ببرند با هم بحث می‌کنند این تکنیک به این شکل می باشد که محدودیت‌های مسئله مورد نظر را فهرست کرده و بعد با هم بحث می‌کنند که چگونه می توان این محدودیت‌ها را به فرصت، تبدیل نمود یا مرزهای آن را فراتر برد تا به راه‌حل‌های خلاقانه منتهی گردد. مزیت این روش تمرکز آن بر ساختارشکنی، تغییر توجه و پیشگیری از قالبی فکر کردن می باشد علاوه‌بر آن این روش با مرزشکنی محدودیت‌های کاذب، امکان تصورسازی بهتری به ما داده و موجب طیران تخیل می گردد.

8 . بهره گیری از روش چهار اقدام اصلی: یکی از کارهای مهمی که در راستای خلاق‌سازی سازمان، انجام می گردد توجه و بهره گیری از قانون‌های طلایی چهار اقدام اصلی می باشد:

  1. قانون ضرب: خلاقیت را در تعداد افرادتان ضرب کنید، این قانون به این معناست که مدیر در جهت خلاق‌سازی سازمان بایستی در همه افراد، عامل خلاقیت را قوی کند، قوی شدن این اصل در کارکنان، موجب ایجاد فرهنگ مشترک و نظام ارزشی متناسب می گردد و افزایش کمی خلاقیت در سازمان را به همراه دارد.
  2. قانون جمع: خلاقیت افراد سازمان را به برآیند جمعی خلاق در جهت منافع سازمان تبدیل کنید، خلاقیت تک‌تک افراد سازمان هنگامی به‌کار سازمان می‌آید که مدیر با هنر مدیریت، این خلاقیت را در جهت منافع سازمان و به‌درستی به‌کار گیرد، علاوه‌بر این اجرای این قانون باعث افزایش خلاقیت افراد شده و نظرات خلاقانه آنها را متکامل‌تر و پخته‌تر می کند.
  3. قانون تقسیم: افراد خلاق را در تمام سازمان پخش کنید این کار موجب تشویق دیگر کارکنان در جهت پرورش خلاقیت آنها می گردد و باعث رشد متناسب و همگون سازمان خواهد گردید. تجمع بیش از اندازه افراد خلاق در یک واحد یا قسمت خاص، موجب رشد سرطانی سازمان شده و از بین رفتن سازمان را به دنبال خواهد داشت.
  4. اصل تفریق: کارکنان خلاق را از کارکنان غیرخلاق جدا کنید این اصل را بایستی به دو طریق تحقق بخشید، اگر تقسیم افراد خلاق در سراسر سازمان موجب افزایش خلاقیت تعدادی از کارکنان نشد در مرحله ابتدایی بایستی آنها را از کارکنان خلاق جدا کنیم زیرا که ممکن می باشد موجب کاهش خلاقیت افراد خلاق و رکود سازمان شوند و آنها را در قسمت‌هایی از سازمان به کار گیریم که حداقل نیاز به خلاقیت را داشته باشد به‌گونه‌ای که کار در این قسمت‌ها عادی و مبتنی‌بر مقررات و قوانین باشد ودر مرحله بعدی بتدریج کارکنان مازاد غیرخلاق را تصفیه نمود و در جهت جذب نیروهای جدید و خلاق کوشید(آراسته ،2007)

2-1-4 تأثیر مدیران خلاق در ایجاد سازمان‌های خلاق

یکی از شروط لازم و ضروری برای خلاق‌سازی سازمان، وجود مدیر خلاق در رأس سازمان می باشد تا بتواند فرایند خلاقیت را در سازمان عملی کند. یعنی مدیر هم بایستی از نظر فردی، انسانی خلاق باشد و هم توانایی رشد و پرورش خلاقیت و تسری خلاقیت به سازمان را داشته باشد. چنین مدیری دارای این ویژگی‌هاست:

1. بر یک موضوع و یک کار تمرکز دارند: مدیران خلاق با تمرکز بر یک موضوع از سطحی‌نگری به ژرف‌اندیشی رسیده و مسائل و معضلات را به‌گونه عمیق و همه جانبه مطالعه می‌کنند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد