عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعهد مستمر:

تعریف نظری: بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می کند. در واقع فرد از خود می پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه هایی را متحمل خواهد گردید. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نیاز آن‌ها به ماندن می باشد (می یر و هرسکویچ، 2002).

تعریف عملیاتی: بر اساس شاخص های 24 سوالی آلن و می یر، برای سنجش این متغیر از سوالات 17 الی 24 پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

1-10 طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان آب منطقه ای استان سمنان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. متغیرهای پژوهش اخلاق کار و تعهد سازمانی می باشد که مولفه های اخلاق کار  شامل علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار و مشارکت در کار و مولفه های تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر می باشد. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و با هدف کاربردی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان تشکیل می دهند که تعداد 98 نفر می باشند و با در نظر داشتن تعداد آنها محقق بر آن شده که کل جامعه آماری را به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار دهد.

شیوه گردآوری اطلاعات مربوط به کارکنان بر اساس مطالعات میدانی بوده و با بهره گیری از پرسشنامه های استاندارد اخلاق کار براساس مدل گری گوری سی پتی (1990) و تعهد سازمانی براساس مدل آلن و می یر(2007)، اطلاعات جمع آوری می گردد و با سنجش پایایی پرسشنامه ها  از طریق آلفای کرونباخ مشخص گردید که پرسشنامه ها  از پایایی بالایی برخوردارند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری گردیده می باشد. در آمار توصیفی از جداول فراوانی، ترسیم نمودار و شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی به مقصود شناسایی وضعیت متغیرها و مولفه های تشکیل دهنده آنها بهره گیری می گردد. از آزمون یومان ویتنی و آزمون کروسکال والیس به مقصود مطالعه تفاوت مولفه ها در بین متغیرهای جمعیت شناختی بهره گیری شده می باشد و مطالعه ارتباط بین متغیرها هم از طریق آزمون کندال تائو b مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد