عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

 

تعاریف عملیاتی واژه ها ومتغیرها:

1- استراتژی های مدیریت تعارض:

مقصود نمره ای می باشد که فرد از پرسشنامه 30 سؤالی استراتژی های مدیریت تعارض که براساس دیدگاه ویل سون وپوت نام طراحی شده می باشد کسب می ‌کند.

2- استراتژی راه حل گرایی(همکاری ومصالحه): مقصود از استراتژی راه حل گرایی، نمره ای می باشد که کارکنان از پاسخ به سؤالات 21،20،19،16،13،11،9،8،6،5،4،1 پرسشنامه استراتژی های مدیریت تعارض کسب می کنند.

3- استراتژی فقدان مقابله(سازش واجتناب):مقصود نمره ای می باشد که کارکنان از پاسخ دادن به سؤالات 2،7،12،14،15،23،24،25،27،28،29 پرسشنامه استراتژی های مدیریت تعارض کسب میکنند.

4- استراتژی کنترل( رقابت): مقصود نمره ای می باشد که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 3،10،17،18،22،26،30 پرسشنامه استراتژی های مدیریت تعارض کسب می کنند.

5- سبک تفکر: مقصود نمره ای می باشد که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 1تا 41 پرسشنامه سبک تفکر که براساس دیدگاه استرنبرگ واگنر طراحی شده می باشد کسب می کنند.

6-سبک تفکر قضایی: مقصود نمره ای می باشد که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 1-10پرسشنامه سبک تفکر کسب می کنند.

7- سبک تفکر جرایی: مقصود نمره ای می باشد که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 11-21پرسشنامه سبک تفکر کسب می کنند.

8- سبک تفکر قانونگذارانه: مقصود نمره ای می باشد که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 22-41پرسشنامه سبک تفکر کسب می کنند.

9- پذیرش تغییر: مقصود نمره ای می باشد که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 1تا 28 پرسشنامه پذیرش تغییر که براساس دیدگاه رویلا نایوا طراحی شده می باشد کسب می کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

10-توجه بدبینانه نسبت به تغییر: مقصود نمره ای می باشد که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 1تا 10 پرسشنامه پذیرش تغییر کسب می کنند.

11-ترس های مربوط به تغییر: مقصود نمره ای می باشد که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 11تا 19 پرسشنامه پذیرش تغییر کسب می کنند.

12-پذیرش تغییر(موافق تغییر هستند): مقصود نمره ای می باشد که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 20تا 28 پرسشنامه پذیرش تغییر کسب می کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد