مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

مدل تغییر کوبلر- راس [1]

کوبلر پزشک و پژوهشکر سوئیسی در مورد فرآیند غم تحقیقاتی انجام داد. وی مدل خود را اولین بار در سال 1969  معرفی نمود.

کوبلر 5 مرحله عکس­العمل احساسی و روانی بشر را نسبت به غم، تراژدی و مصیبت توصیف نمود. وی معتقد می باشد انسانها هنگام برخورد با تغییر در زندگی کاری و فردی در هرکدام از مراحل زیر عکس­العمل یکسانی از خود نشان می­دهند.

  • انکار
  • چانه زنی
  • افسردگی
  • پذیرش واقعیت

اهمیت عمده مدل کوبلر این می باشد که عکس العمل­های احساسی کارکنان سازمان را پس از آغاز تغییر به تصویر می­کشد.

 

 

مدل تغییر آدکار[2]

مدل تغییر آدکار اولین بار توسط پروسکی[3] در سال 1998 انتشار پیدا نمود. مدل وی مراحل لازم برای تغییر افراد را نشان می­دهد و بر مبنای تحلیل داده­های پژوهشی 900 سازمان طی یک دوره ده ساله تدوین شده می باشد. یافته­های پژوهش پروکسی معضلات مربوط به جنبه انسانی تغییر را دلیل عمده شکست پروژه های تغییر معرفی نمود. در پژوهش پروکسی در 248 شرکت، مدیریت ایجاد تغییر در کارکنان به گونه موثر به عنوان یکی از سه عامل موثر در پرو ژه­های تغییر عنوان گردید. طرفداران مدل آدکار عقیده دارند ، تمرکز آن بر نتایج می باشد نه بر فرآیند انجام کار، کمک به مدیران در طرفداری موثر از تغییر کلاً مهم ترین عامل شناخته گردید(خلج،1389)

مدل تغییر آدکار بر دو ایده اساسی استوار می باشد:

1-   افراد تغییر می کنند نه سازمانها

2-   تغییر زمانی با موفقیت انجام می­گردد که تغییر افراد با مراحل تغییر سازمانی متناسب باشد

مراحل تغییر آدکار:

1-   آگاهی از نیاز به تغییر 2- تمایل به ایجاد تغییر3- برخورداری از دانش تغییر4- توانایی به کارگیری مهارتهای جدید 5- ثبیت و تقویت تغییر پس از ایجاد

مدل تغییربکهارد [4]

به لحاط تاریخی معادله تغییر بکهارد را می توان نقطه عطفی در حوزه توسعه انسانی دانست. وی در مدل خود به تأثیر و اهمیت مشارکت کارکنان در سازمان توجه دارد. وی در تفکر مدیریت تغییر چشمگیری ایجاد نمود (از تفکر عصر صنعتی به رویکرد انسانگرا) . بکهارد به عنوان یکی از بنیانگذاران توسعه سازمانی و خالق چهارچوب اصلی تغییر سیستمی شهرت دارد.

[1] Kubler-Ross grief cycle

[2] AdkarAdkar

[3] Prosci

[4] Bechard

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد