دانلود پایان نامه

n , (m? + n?)/n2 , (m? + n? )/n2]
0 , 0: / = [ m/n , ( n? – m?)/n2 , (n? – m?)/n2]
0 , 0: / = [ m/n , ( -n? – m?)/n2 , (-n? – m?)/n2]
2-4-7-2-2 اعداد فازی ذوزنقه ای42
اعداد فازی ذوزنقه ای به صورت زیر نشان داده می شوند:
= ( a , b , ? , ?)
که در آن a وb هر کدام به ترتیب حد پایین و بالای کران بالا و? گستره چپ و ? گستره راست عدد فازی ذوزنقه ای هستند.
شکل 2-8: بیان هندسی عدد فازی ذوزنقه ای
2-4-7-2-2-1 اعمال جبری بر روی اعداد ذوزنقه ای
عدد فازی ذوزنقه ای =(a,b,?,?) و =(c,d,?,?) را در نظر بگیرِِید.
اعمال جبری برروی اعداد فازی ذوزنقه ای به صورت زیر است: (غضنفری و رضایی 1389، 111)
1)جمع دو عدد فازی ذوزنقه ای
+ = ( a + c , b + d , ? + ? , ? + ? )
2)تفریق دو عدد فازی ذوزنقه ای
– = ( a – d , b – c , ? + ? , ? + ? )
3)ضرب دو عدد فازی ذوزنقه ای
0, N 0 : . = ( a.c , b.d , a.? + c.? – ?.? , b.? +d.? – ?.?)
<0 , > 0 : . = ( a.d , b.c , d.? – a.? + ?.? , -b.? + c.? – ?.?)
<0 , < 0 : . = ( b.d , a.c , -b.? - d.? + ?.? , -a.? - c.? + ?.?) 4)تقسیم دو عدد فازی ذوزنقه ای > 0, 0 : / = [ a/d , b/c , ( a.? + d.?)/d.(d + ?) , (b.? + c.?)/c.(c – ?)]
0 , 0 : / = [a/c , b/d , (-c.? – a.?)/c.(c – ?) , (d.? – b.?)/d(d + ?)]
0 , 0 : / = [ b/c , a/d , ( – b? – c?)/c(c – ?) , ( -a.? – d? )/d(d + ?)]
2-4-8 آلفا- برش عدد فازی
مجموعه در سطح ? مجموعه ای است از تمام اعدادی که درجه عضویت آن ها در مجموعه فازی بزرگتر یا مساوی? باشد، یعنی: (غضنفری و رضایی1389، 35).
? = { X/ ?A(X) ?}
2-4-9 رتبه بندی اعداد فازی
در بسیاری از مسائل تصمیم گیری، ارزش و اهمیت گزینه های مختلف به صورت اعداد فازی بیان می شود. برای نشان دادن ارجحیت گزینه های مذبور نسبت به گزینه های نسبت به یکدیگر لازم است روشی ارائه گردد که بتوانند اعداد فازی را مانند اعداد معمولی رتبه بندی کنند. فرض بر این است که A وb اعداد فازی مثلثی و x میانگین و? انحراف معیار می باشند که در زیر روش به دست آوردن آن ها نشان داده شده است:
(A ?B)}
= {(A = B) & (?A = ?B)}
(A B) OR {[ A=B],(?A ?B)}
در مقایسه و رتبه بندی دو عدد فازی ، هر کدام که میانگین بزرگتری داشته باشد، آن عدد فازی بزرگتر است. در صورت تساوی میانگین دو عدد، هر کدام که از انحراف معیار کمتری برخوردار باشد، بزرگتر محسوب می شود.
2-4-10 برنامه ریزی خطی فازی
طیف گسترده ای از مسائل بهینه سازی را می توان با استفاده از مساله برنامه ریزی خطی حل کرد. با این حال در بسیاری از مسائل علمی به خاطر طبیعت سیستم تحت بررسی خود، عملا نمی توان ضرایب و متغیرهای تابع هدف و قیدها را به صورت اعداد صریح، قطعی و دقیق در نظر گرفت. بنابراین استفاده از یک نوع مساله برنامه ریزی خطی فازی ضروریست.
2-4-10-1 تعریف برنامه ریزی خطی
عبارتست از برنامه ریزی فعالیت ها به منظور به دست آوردن یک نتیجه بهینه، نتیجه ای که با توجه به هدف مشخص مدل ریاضی از کلیه گزینه های موجه دیگر بهتر باشد. کلمه خطی هم به معنای آن است که تمام روابط ریاضی این مدل لزوما باید توابع خطی باشند نمونه مدل برنامه ریزی خطی به صورت زیر بیان می شود: (بازارا، جی ودی شرالی 1388، 11)
MAX f(x)=cx
s.t A X b , X 0
2-4-10-2 تعریف مساله برنامه ریزی خطی
عمومی ترین شکل مساله برنامه ریزی خطی فازی با متغیر ها و تابع هدف فازی به صورت زیر است:
MAX f(x)= .
s.t .
0
2-5- مروری بر نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان
2-5-1 مقدمه
با توجه به اهمیت موضوع، در سال های اخیر رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در راس برنامه های نظام رتبه بندی ملی و بین المللی قرار گرفته است. برای این کار بسیاری از کشور های جهان، نظام ملی رتبه بندی خود را تدوین کرده و هر سال دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور مربوط به خود را ارزیابی و رتبه بندی می کنند.
نظامهای رتبه بندی را که معمولا توسط بخش غیر دولتی اداره می شوند می توان در بین کشورهای توسعه یافته و هم در بین کشورهای در حال توسعه مشاهده کرد. در برابر نظام های ملی رتبه بندی نظامهای رتبهبندی بین المللی قرار دارند. تاریخ این نوع رتبه بندی به سال 2003 بر می گردد. این نظام ها هر سال دانشگاه های جهان را بر اساس معیار ها و شاخص های مربوطه رتبه بندی می کنند.
این قسمت به مرور ادبیات روش های رتبه بندی دانشگاه ها طبقه بندی تحقیقات مرتبط در زمینه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به وسیله تحلیل پوششی داده ها می پردازد. در ابتدا روش های رتبه بندی دانشگاه های جهان و معیارهای هر یک خواهند آمد. سپس تحقیقات انجام شده با روش تحلیل پوششی داده ها بیان می گردد.
2-5-2 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها
امروزه مبنای توسعه کشورها، توسعه با محوریت علم است که خود فراهم آورنده دیگر زمینه های توسعه و پیشرفت است.
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پیوسته به عنوان بالاترین مرکز اندیشه ورزی وتولید علم جامعه محسوب شده و از پر ارزش ترین نهادهایی هستند که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد و با حضور اندیشمندانه متفکران، محققان، دانش پژوهان و دانشجویان در اعتلای علمی و جهت بخشیدن به حرکت های فکری،اعتقادی،فرهنگی و سیاسی جامعه نقشی اساسی دارد.
ارزیابی عملکرد و بررسی میزان کارایی و بهره وری دانشگاه ها یک هدف سیاستی مهم به حساب می آیند. چرا که به شناخت وضعیت کنونی و نقاط ضعف و قوت موجود در مقایسه با رقبا و برنامه ریزی راهبردی جهت ارتقا و بهبود فرایند ها کمک شایانی می کند.
تحلیل مقایسه ای عملکرد موسسات آموزش عالی و رتبه بندی دانشگاه ها، یکی از روش های ارائه اطلاعات درباره مسائل کیفی و کمی دانشگاه ها ست و از آن به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای ارزشیابی کارایی اثربخشی عملکردها برای برنامه ریزی استراتژیک و توسعه و بهبود کیفیت دانشگاه ها استفاده کرد. همچنین از این روش می توان به عنوان وسیله ای برای ارتقای کیفیت استفاده کرد. یکی از علل اصلی تمایل به رتبه بندی دانشگاه ها استفاده از شاخص های وزنی است که به آن ها کمک می کند تا با شناخت وضع موجود، برای رسیدن به موقعیت های جدید برنامه ریزی کنند و با یکدیگر به رقابت بپردازند.
رتبه بندی دانشگاه ها، پدیده ای است که بیش از 25 سال سابقه دارد و برای اولین بار در سال 1983 با چاپ گزارشی به نام بهترین کالج های آمریکا آغاز شد. چاپ این گزارش سبب شد که جداول رتبه بندی بیشتری از دانشگاه ها ی سراسر دنیا منتشر شود.
در راستای ایجاد روش های علمی برای رتبه بندی در میان دانشگاه ها، موسسات و کشورهای مختلف مدل های گوناگونی بر مبنای معیارها و شاخص های متنوعی را تدوین کرده اند. در ادامه به شرح چند روش از میان این روش ها که شهرت بیشتری دارند می پردازیم.
2-5-3 نظام های رتبه بندی دانشگاه ها ی جهان
2-5-3-1 نظام رتبه بندی کامگی43
هدف ازالگوریتم طراحی شده توسط بنیاد کامگی حمایت از تحقیقات در آموزش عالی با تعیین گروه هایی از دانشکده ها یا دانشگاه ها که عملکرد مشابهی دارند، می باشد. نتایج رتبه بندی بنیاد کامگی برای تعیین درجه دانشگاه ها و دانشکده های آمریکا با توجه به داده های عملکردی در سال های 1973، 1976، 1987، 1994، 2000، 2005و2010 انتشار یافته است. نتایج انتشار یافته در این سال ها برای استفاده محققین، دانشجویان، اعضای هیات علمی وبه طور کلی سیستم آموزش عالی آمریکا بسیار مفید بوده است. این نوع رتبه بندی به نوعی یک درجه بندی را معرفی می کند که به طور گسترده ای برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. اخبار وگزارشات جهانی ایالات متحده از این رتبه بندی به عنوان نوعی درجه بندی دانشگاه ها و یا دانشکده ها استفاده می کند. برخی از بخش های دولتی برای تصمیم گیری در رابطه با بودجه ریزی موسسات آموزش عالی از نتایج این درجه بندی ها استفاده میکنند. برخی از بنیادها برنامه پژوهانه مشخصی را برای موسسات بر مبنای نتایج رتبه بندی تدوین می کنند. بعضی از سازمان های مرتبط با آموزش عالی از رتبه بندی برای تعیین حق عضویت استفاده می کنند.
مسئولین دانشگاه به طور منظم از رتبه بندی به عنوان معیاری برای بررسی جایگاه دانشکده هایشان در مقایسه با دانشکده ها ویا موسسات رقیب استفاده می کنند. مسئولین موسسات یا دانشگاه ها، ارتقا کلاس یا رتبه شان را در سیستم رتبه بندی کامگی به عنوان یک هدف آرمانی موسسه مربوطه خود پذیرفته اند.
2-5-3-2 روش رتبه بندی تایمز44
روش تایمز یا روش رتبه بندی دانشگاه ها ، در انگلستان و توسط نشریه آموزش عالی تایمز لندن، مربوط به آموزش عالی برای اولین بار در سال 2004 ارائه شده است. این موسسه هر ساله لیستی از 200 دانشگاه برتر دنیا را منتشر می کند. در روش تامز مقایسات به صورت زوجی انجام می شود و 1300 آکادمی علمی از 88 کشور دنیا و 5 قاره جهان دانشگاه ها ی خود را مورد ارزیابی قرار می دهند. در این رتبه بندی،ارزیابی در 5 شاخص فضای یاد گیری، پژوهش، درآمد صنعتی و نوآور و چشم انداز بین المللی صورت می گیرد. در این روش، همچنین به شهرت دانشگاه ها در میان متخصصان در هر دانشگاه نیز توجه می شود.
در آخرین رتبه بندی دانشگاها توسط این موسسه در سال 2013 دانشگاه موسسه تکنولوژی کالیفرنیا در رتبه اول و دانشگاه آکسفورد در رتبه دوم و دانشگاه هاروارد نیز در رتبه سوم قراردارند. همچنین در این رتبه بندی دانشگاه شریف از ایران در رتبه 251 و اول خاورمیانه قرار دارد.
2-5-3-3 نظام رتبه بندی شانگهای45(ARWU)
موسسه شانگهای جیوتانک از سال 2003 فعالیت خود را در زمینه ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها ی جهان آغاز کرد. این موسسه هر ساله حدود 1000 دانشگاه را ارزیابی نموده و از این میان حدود 500 دانشگاه برتر جهان را معرفی می کند. در این روش شاخص های ارزیابی عبارتند از : تعداد فارغ التحصیلان برنده جایزه نوبل شیمی، فیزیک، پزشکی و اقتصاد وبرنده فیلد مدال در ریاضیات، تعداد اعضای هیات علمی برنده جایزه نوبل، اساتید پر استناد در 20 رشته موضوعی، مقالات چاپ شده در زمینه علوم و طبیعت و عملکرد موسسه به ازای بودجه می باشد. موسسه شانگهای در سال 2011 در شاخص های خود بازنگری کرده و دو شاخص به شاخص های ارزیابی اضافه نموده است. همچنین در ارزیابی جدید علاوه بر رتبه بندی دانشگاه ها به صورت کلی، دو نوع رتبه بندی دیگر را ارائه می نماید. نحوه امتیاز دهی در این روش، بدین صورت است که پس از مقدار دهی شاخص ها برای هر دانشگاه، به بالاترین مقدار شاخص، عدد 100 و به مابقی دانشگاه ها عدد صد اختصاص داده می شود.
2-5-3-4 روش رتبه بندی کیواس46
موسسه رتبه بندی کیواس از سال 2004 شروع به فعالیت کرده و تا کنون به یکی از مشهورترین مراجع جهت مقایسه موسسات آموزش عالی بین المللی از جنبه های مختلف تبدیل شده است. در این نظام رتبه بندی شاخص های ارزیابی عبارتند از اعتبار علمی، شهرت، نسبت ارجاع به مقالات به هر یک از اعضای هیات علمی، نسبت دانشجو به استاد، تعداد دانشجویان بین المللی و تعداد اساتید بین المللی. جدیدترین رتبه بندی را این موسسه در سال 2013 ارائه نموده است که حاوی دو عنصر اطلاعاتی مهم می باشد. اولا دانشگاه ها بر اساس 8 معیار اشتغال، نوآوری و انتقال دانش، تخصص، زیرساخت، کیفیت پژوهش، کیفیت آموزش، وجهه بین المللی و استخدام فارغ التحصیلان ارزیابی کرده و به هر کدام از آنان از صفر ستاره (بدترین) تا پنج ستاره (بهترین) اختصاص

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه با موضوعنفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید