عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3 اهداف پژوهش

هدف اصلی:

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

1-4 سوال اصلی پژوهش (مساله پژوهش)

آیا بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان ارتباط هست؟

1-5 سوالات فرعی پژوهش

1) آیا بین علاقه به کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان ارتباط هست؟

2) آیا بین پشتکار در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان ارتباط هست؟

3) آیا بین روابط انسانی در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان ارتباط هست؟

4) آیا بین مشارکت در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان ارتباط هست؟

1-6 فرضیات پژوهش

1-6-1 فرضیه اصلی:

بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان ارتباط هست.

1-6-2 فرضیات فرعی:

1)  بین علاقه به کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان ارتباط هست

2)  بین پشتکار در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان ارتباط هست

3)  بین روابط انسانی در کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان را بطه هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد