عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف نظری متغیرها

تسهیم دانش عیان(صریح)

دانشی می باشد که وضوح کافی برای درک آن هست. دانش صریح، دانشی می باشد که قابل کد شدن می باشد. مقصود از کد، هر گونه کد، اعم از کد نوشتاری، گفتاری، رفتاری و… می باشد. مصادیق این نوع از دانایی، کتاب، مقاله، سخنرانی، روشهای مدون سازمانی و سایر مستندات مشابه، می‌باشد(احمدی،1391).

تسهیم دانش پنهان(ضمنی)

چنین دانشی به سه دلیل از شفافیت و وضوح کافی برخوردار نیست:

  1. توانایی تشریح و تعریف دانش هست اما هنوز به عنوان یک دانش عرضه و معرفی نشده‌می باشد.
  2. توانایی تشریح و تعریف هست، اما اراده و قصد آن وجود ندارد.
  3. توانایی تشریح دانش وجود ندارد.

معمولاً بایستی این نوع دانش را در درون اذهان بشر‌ها، رویه‌های سازمان، و نیز در اندوخته‌های فرهنگی جوامع گوناگون مستتر پیدا نمود. هرچند که مدیریت دانش ضمنی، به مراتب مشکل‌تر از دانش عیان می باشد، اما ارزش آن در کسب مزیت رقابتی در سازمان، بیشتر می‌باشد(ابطحی،1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به عنوان شرکت در فعالیت های اجتماعی و شهروندی اطلاق می گردد که اعتماد بین افراد جامعه را نیز شامل می گردد(دراکر و کاپلان[1]،2003).

سرمایه اجتماعی در سطح تیمی

سرمایه اجتماعی در سطح تیمی به ارتباطات گروهی تصریح دارد که در این پژوهش بر اساس یافته های یان یوا وهمکاران از سه بعد شدت کار تیمی، شناخت عموم کارکنان و هنجارهای مشارکتی تشکیل شده می باشد(یان یوا وهمکاران[2]،2013)

سرمایه اجتماعی در سطح فردی

سرمایه اجتماعی در سطح فردی به ارتباطات فردی بین افراد  تصریح دارد که در این پژوهش بر اساس یافته های یان یوا وهمکاران از سه بعد مرکزیت، تسهیم شناخت و تعهد موثر تشکیل شده می باشد(یان یوا وهمکاران،2013)

تعریف عملیاتی متغیرها

تسهیم دانش

تسهیم دانش متغیر وابسته پژوهش می باشد. برای مطالعه این متغیر از سوالات 1 تا 6  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت بهره گیری شده می باشد.

[1] Drukker and Kaplan

[2] Yan Yua et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     3.سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد