عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اندازه شرکت:

هم راستاباسایرمطالعات مدیریت سرمایه درگردش وسودآوری (رحمان ونصر[1]،2007)،دراین مطالعه نیزازاندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل بهره گیری شده می باشد، که با بهره گیری  از لگاریتم طبیعی فروش به عنوان شاخص اندازه گیری  می گردد. در نظر گرفتن این متغیر کنترل با در نظر داشتن مطالعاتی که ارائه دهنده ی شواهدی در مورد تاثیر اساسی اندازه شرکت بر سودآوری شرکت  ( لی[2]، 2009) و تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه در گردش (چیوو چنگ[3]،2005) می باشند قابل توجیه می باشد.

1-9 قلمرو پژوهش

گستره این پژوهش در سه قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

قلمرو موضوعی – قلمرو موضوعی پژوهش حاضر،مطالعه تاثیرمدیریت سرمایه درگردش و تصمیم گیری مالی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد.

قلمرو زمانی – قلمروزمانی پژوهش برای سال1388 تا1392می باشد.

قلمرو مکانی – قلمرو مکانی پزوهش،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در تمامی صنایع به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و خدماتی بورس اوراق بهادارتهران می باشد.شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی، بانکداری، موسسات اعتباری و خدماتی به خاطر ماهیت خاص فعالیتشان و نداشتن اطلاعات لازم جهت محاسبه بعضی از متغیرهای پژوهش از جامعه آماری حذف شده اند.

1-10روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش ازدو دسته آزمون برای اثبات فرضیه ها بهره گیری می گردد:

– توصیفی: از آماره های میانگین و انحراف معیار برای مقایسه ضریب تغییرات متغیر ها نسبت به یکدیگر بهره گیری می گردد.

-استنباطی: ازآزمون رگرسیون به مقصود مطالعه ارتباط یا عدم ارتباط متغیرها با یکدیگر و ضریب تعیین برای توصیف تغییرات متغیرهای پژوهش نسبت به یکدیگر بهره گیری می گردد.

برای روابط  پیشنهادی  پژوهش در مورد نسبت سرمایه در گردش شرکت ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و سود آوری، سه مدل مشخص شده می باشد که ، تجزیه و تحلیل آماری آن با کمک نرم افزار های اقتصاد سنجی EViews به تبیین زیر انجام می گردد: اولا، ازمقیاس آمار توصیفی برای متغیر های توضیحی بهره گیری و سپس، برای مطالعه ارتباط بین متغیرها و مسئله هم خطی چندگانه بین متغیر های توضیحی، تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون انجام گردید. سپس، با بهره گیری از نرم افزار Eviews، مدل 1  برای آزمون فرضیه 1، با بهره گیری از برآوردگر Swamy و Arora مولفه واریانس ، مطالعه گردید. برای برآورد مدل 2 و آزمون هر یک از فرضیه های مرتبط (H02 و H03) از برآوردگر  مولفه واریانس Wallace و Hussain  بهره گیری شده و برای آزمون فرضیه 4 ازمدل های اقتصاد سنجی بهره گیری شده می باشد.

[1] . Raheman & Nasr

[2] .Lee

[3] .Chiou & Cheng

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد