مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

مقدمه

دنیای ما دنیای سازمان هاست و گرداننده اصلی این گردونه انسانها هستند آنانند که به کالبد سازمان ها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند بدون بشر سازمان بی معنی می باشد و مدیریت امری موهوم. شاید این شبهه پیش آید که در دنیای آینده که آدمواره ها و ماشین ها جای انسانها را در سازمانها پر می کنند تأثیر بشر در سازمان کم رنگ خواهد گردید اما به هیچ رو اینگونه نخواهد گردید و با خود کاری و ماشینی شدن کارها، نوع فعالیت های انسانی در سازمان تغییر می سازد و به گفته آن دانشمند بنام پیتر دراکر کاردستی جای خود را به کار دانشی می دهد. اما تأثیر به یقین تعیین کننده بشر، به عنوان حاکم سازمانی همچنان مستقر و مستدام خواهد بود(مورهد و گریفین، 2005؛ به نقل از الوانی و معمارزاده، 1384، ص 202). و تعهد نیز یکی از ارکان اصلی اخلاق در هر جامعه می باشد. در این فصل به مطالعه مباحث نظری، پژوهشی و چارچوب نظری  پژوهش خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1 بخش اول: مباحث نظری

2-1-1 مفهوم واژه اخلاق

« اخلاق » جمع (بر وزن قفل) و «خلق» (بر وزن افق) می باشد، به گفته «راغب» در کتاب «مفردات»، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز  می گردد، خلق به معنی هیئت و شکل و صورتی می باشد که بشر با چشم می بیند و خلق به معنی قوا و سجایا و صفات درونی می باشد که با چشم دل دیده می گردد. امام علی(ع) در این ارتباط فرموده اند «حسن الخلق للنفس و حنین الخلق للبدن» خوی پسندیده از آن نفس و روان می باشد و زیبایی آفرینش از آن بدن (روح ا… تولایی1389، ص 11).

واژه اخلاق دو کاربرد متفاوت دارد : گاهی اخلاق به معنای خلق و خوی ، رفتار عادت شده و مزاج به کار می رود ، همان گونه که دو واژه انگلیسی یاد شده ، گاهی به معنای عادت و سجیه به کار می رود . معنای دیگر این واژه دانشی می باشد که از حسن و قبح و خوبی و بدی رفتار صحبت می کند (قراملکی ،1382،ص 96).

2-1-2 چیستی اخلاق

فلاسفه ، الهیون و منتقدان اجتماعی در تعریف اخلاق به گونه عام گفته اند :اخلاق یعنی شناخت صحیح ار ناصحیح واقعیت این می باشد که تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست . بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که با در نظر داشتن اصول اخلاقی در مقام اقدام ، همیشه یک راهکار درست مطلق هست و بعضی دیگر عقیده دارند که راهکار درست به جایگاه و شرایط بستگی دارد و تشخیص این راهکار درست می باشد ،در نهایت به عهده خود فرد می باشد (سلطانی، 1382، ص 37).

دنهارت(1991) اخلاق را فرآیندی می داند که ما بر آن اساس در مورد درست بودن یا غلط بودن رفتار خاصی قضاوت می کنیم و سپس بر مبنای آن چیز که که آن را درست می دانیم رفتار می کنیم

بعضی اخلاق را به مجموعه فرآیندهای عینی و معنوی که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد و فرآیندی که طی آن در کارکرد واحدهای صفاتی یا ساختار معنوی تبادل ایجاد می گردد ، تعریف کرده اند(الوانی، حسین پور، داوری، 1389، ص26)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد