عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

تقویت سرمایه اجتماعی سازمان:

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی می باشد که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع اعمال می کند و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این مفهوم به پیوند ها ، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش تصریح دارد ، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می گردد. مقصود از شبکه مجموعه ای از تمامی افرادی می باشد که از طریق روابط خاصی با یکدیگر در ارتباط هستند. از آنجائی که بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد کارکنان بیشتر در ارتباط با عوامل فردی و عوامل سازمانی بوده می باشد و به دلیل عدم در نظر داشتن شبکه روابط اجتماعی (سرمایه اجتماعی) یعنی عوامل غیر اقتصادی ، مورد انتقاد قرار گرفته می باشد (کاوسی وهمکاران ،  1389 :131).

2-2-5-2. در نظر داشتن جایگاه سرمایه فکری در سازمان :

از دیدگاه استراتژیک ، سرمایه فکری بر ایجاد و بهره گیری از دانش در جهت افزایش ارزش سازمان به کار گرفته می گردد.پیرامون مفهوم سرمایه فکری ، تعاریف مختلفی ارائه شده می باشد ،  بونتیس سرمایه فکری را چنین تعریف می کند : سرمایه فکری یک چیز فراگیر و گریزان می باشد. اما زمانی که کشف گردد و مورد بهره گیری قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت می کند. کانا و آلبور ، از سرمایه فکری به عنوان منابع فکری یاد می کنند که در سازمان و میان کارکنان ایجاد و یکپارچه شده تا دارایی هایی با ارزش بیشتر به وجود آیند. سرمایه فکری به مواد فکری همچون دانش ، اطلاعات، مالکیت معنوی و تجربه تصریح دارد که می توان برای ثروت آفرینی بهره گیری نمود. اندازه گیری دارایی های نامحسوس غالبا دشوار می باشد و مستلزم شمار زیادی از متغیرهای سازمانی و فردی می باشد (همان منبع).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 – 4 – 2- 1. سنجش ارتباط بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2-2. سنجش ارتباط بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 – 4 -2- 3-. سنجش ارتباط بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 4. سنجش ارتباط بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 5. سنجش ارتباط بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-6. سنجش ارتباط بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-7. سنجش ارتباط بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد