عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

2تشریح مفهوم مدیریت سرمایه در گردش

امور مالی شرکت می تواند به سه بخش اصلی بودجه بندی سرمایه، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش طبقه بندی گردد. مدیریت سرمایه های بلند مدت به بودجه بندی سرمایه و ساختار سرمایه مربوط می گردد در حالی که مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری در حوزه مدیریت سرمایه در گردش می باشد.( چیووچنگ[1]، 2005)

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی می باشد که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می گردد.طبق نظر اسکیلینگ(اسچیلینگ[2]،1996) نیز عموماً واژه سرمایه در گردش به سرمایه گذاری سازمان در دارایی های جاری، بدهی ها ی جاری،وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت،حسابهای دریافتنی و موجودی کالا مربوط می گردد و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت می باشد از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد.

2-1-3سیاست های سرمایه در گردش

 سیاست های سرمایه در گردش شامل بعضی اصول و برنامه هایی می باشد که شامل اقداماتی در خصوص دارایی ها و بدهی ها ی جاری می گردد . بسیاری از نویسندگان و محققین به سه نوع سیاست سرمایه در گردش تصریح کرده اند: جسورانه (تهاجمی)، متعادل و محافظه کارانه. تفاوت اساسی این سیاست ها در اندازه سرمایه در گردش خالص می باشد که برابر با تفاضل دارایی های جاری و بدهی ها ی جاری می باشد.(بلت[3]،1997)

استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد گردید که قدرت نقدینگی بیش از حد بالارود. در اجرای این سیاست کوشش می گردد ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسید شده به پایین ترین حد خود برسد . مدیر دراین نوع راهبرد می کوشد تا مقدار دارایی های جاری را در سطح بالایی نگه دارد .پیش روی مدیر سرمایه در گردش با راهبردجسورانه می کوشد با داشتن کمترین اندازه دارایی جاری ازبدهی های جاری بیشترین بهره گیری را ببرد .در اجرای این راهبردریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود . از سوی دیگر زیرا حجم دارایی های جاری به پایین ترین حد خود می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا خواهد بود.(ریموند[4]،1386)با این اوصاف سیاست متعادل نیز در بین سیاست جسورانه ومحافظه کارانه قرار می گیرد و مدیر سرمایه در گردش می کوشد که در ساختار سرمایه در گردش خود به صورت متعادل ازدارایی های جاری و بدهی ها ی جاری بهره گیری نماید، لذا این سیاست دارای ریسک و بازده متوسط می باشد.

بسیاری از تحقیقات مربوط به تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر سود آوری از این واقعیت طرفداری می کنند که انتخاب سیاست جسورانه، سودآوری شرکتها را بهبود می بخشد(شاین وسوئنن[5]،1998)در این ارتباط جوز[6] و همکارانش(1996)درمورد ی شرکتهای آمریکایی، شواهدی بدست آوردند که از سیاست جسورانه در سرمایه درگردش طرفداری میکرد افزاونظیر[7](2009) در مطالعه ای بر روی شرکتهای پذیرفته  شده در بورس کراچی ارتباط بین سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتهارا مطالعه کردند و به این نتیجه دست یافتند که مدیران میتوانند با اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، نسبت به سرمایه گذاری در سرمایه در گردش و تأمین مالی سرمایه در گردش نیز،ارزش شرکت را تغییر دهند. ام والا[8](2012) نیز در مطالعه ای بر روی شرکتهای پذیرفته شده در بورس عمان تأثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش شرکت ها را مطالعه نمود. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که اتخاذ سیاست محافظه کارانه تأثیر مثبتی برسودآوری و ایجاد ارزش شرکت دارد و اتخاذ سیاست جسورانه تأثیر منفی بر سودآوری و ایجادارزش شرکت دارد.

[1] .Chiou & Cheng

[2] . Schilling

[3] .Belt

[4] .Raymond

[5]. Shin & Soenen

[6]. Jose

[7].Afza &Nazir

[8].Mwalla

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد