عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2 چیستی اخلاق

فلاسفه ، الهیون و منتقدان اجتماعی در تعریف اخلاق به گونه عام گفته اند :اخلاق یعنی شناخت صحیح ار ناصحیح واقعیت این می باشد که تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست . بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که با در نظر داشتن اصول اخلاقی در مقام اقدام ، همیشه یک راهکار درست مطلق هست و بعضی دیگر عقیده دارند که راهکار درست به جایگاه و شرایط بستگی دارد و تشخیص این راهکار درست می باشد ،در نهایت به عهده خود فرد می باشد (سلطانی، 1382، ص 37).

دنهارت(1991) اخلاق را فرآیندی می داند که ما بر آن اساس در مورد درست بودن یا غلط بودن رفتار خاصی قضاوت می کنیم و سپس بر مبنای آن چیز که که آن را درست می دانیم رفتار می کنیم

بعضی اخلاق را به مجموعه فرآیندهای عینی و معنوی که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد و فرآیندی که طی آن در کارکرد واحدهای صفاتی یا ساختار معنوی تبادل ایجاد می گردد ، تعریف کرده اند(الوانی، حسین پور، داوری، 1389، ص26)

الوانی اخلاق را به عنوان تنظیم کننده روابط میان بشر ها مهم دانسته می باشد و بر این اعتقاد می باشد که در مدیریت نیز این ساز و کار دارد ، بدون آنکه نیاز به اهرم های بیرونی داشته باشد، قادر می باشد تا عملکردهای اخلاقی را در کارکنان تضمین نموده و سازمان اخلاقی را به وجود می آورد.

2-1-3 اخلاق اداری

فقیهی و رضایی منش، اخلاق اکنون به صورت منشوراخلاقی سازمان و قوانین رفتار حرفه ای مشاغل پایه درون سازمانی نهاده می باشد. در یک دهه اخیر توجه روز افزون به این موضوع شده که بایستی علت آن را در وقایع دهه های اخیر مانندجهانی شدن، توسعه عدم تمرکز، مدیریت گرایی، افزایش روابط کاری تجاری سازمان های دولتی با بخش خصوصی، رشد مطالعات اجتماعی و درخواست فزاینده برای پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی از سوی مراجع قانونی و سیاسی دید.

اخلاق اداری هم اکنون به نهضتی اصلاح گرایانه در مدیریت دولتی تبدیل شده می باشد که به مطالعه و شناسایی قواعد و ضوابط رفتار بشر اداری و موضع هایی زیرا تدوین منشور اخلاق، قوانین و استانداردهای رفتار، آموزش اخلاقیات، مدیریت اخلاق، تصمیم گیری اخلاق، فرهنگ و جو اخلاق و زیر ساخت اخلاق می پردازد.

لذا در مجموع می توان گفت چنانچه یک زیر ساخت اخلاق از کارکرد صحیحی برخوردار گردد، محیطی را فراهم     می آورد که استانداردهای و شاخصهای رفتار شخصی مطلوب، مورد تشویق و طرفداری قرار گیرد (بهاری فر و جواهری کامل،1389، ص 25).

  • ا صول اخلاق اداری در اسلام

1) اصل خدمت گزاری:

هر سازمان برای ارائه خدمات به افراد به وجود آمده می باشد. همه کارکنان اداری برای تحقق اهداف سازمانی فعالیت    می کنند، در حقیقت فلسفه وجودی سازمان خدمت رسانی می باشد. پذیرفتن این اصل در سازمان ها، رفتار کارکنان را اصلاح می کند و خود را خدمت گزار و خادم مردم تلقی می کنند (دلشاد تهرانی، 1385، ص 65).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد