مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

عوامل موثر بر اخلاق کار

عواملی که بر اخلاق کار موثرند عبارتند از: عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل روانشناختی.

2-1-6-1عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق کار

الف) تحصیلات و اخلاق کار

بالا رفتن تحصیلات کارگران باعث بالا رفتن انتظارات شده می باشد. آنان هوش را موجب موفقیت خود می دانند. اخلاق کار را در پاداش جستجو می کنند و تحمل کاری که در آن پیشرفتی نباشد (کاویان،84، ص 46).

ب) سن و اخلاق کار

بالا رفتن سن نیروی کار و همچنین افزایش درصد زنان شاغل بر هنجارهای مرتبط با اخلاق کار تأثیر گذاشته می باشد. تأثیر متغیر سن براخلاق کار در اکثر تحقیقات انجام شده قبلی به صورت یک منحنی غیر خطی شبیه v می باشد (کاویان، 84، ص 46).

ج) عرف جامعه ایران و اخلاق کار

در جامعه ایران عده ای اعتقاد دارند که روزی هر کس به قدر قسمت اوست که عامل مهمی در تضعیف اخلاق کار به شمار می رود. از دیگر باورهای غلط که به کاهش اخلاق کار می انجامد اعتقاد به قضا و قدر می باشد (کاویان ،84، ص 46).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

2-1-6-2 عوامل اقتصادی موثر بر اخلاق کار

عدم تناسب کار با دستمزد از مبرم ترین مسائل اقتصادی جامعه می باشد که به شدت انگیزه کار را در کارکنان تحت تأثیر قرار داده می باشد. ارتباط میان نظریه های اقتصادی ، فرهنگی و اخلاقی کار به صورت زیر می باشد:

تضعیف اخلاق کار – اعتقاد به ثروت بدون کوشش – درآمدهای نفتی (کاویان بهنام، 84، ص 46)

2-1-6-3 عوامل روانشناختی اجتماعی

یکی از ابعاد بسیار مهم اخلاق کار بعد روانشناختی آن می باشد زیرا که اخلاق متغیری می باشد که آگاهی و اراده فردی تأثیر محوری در آن اعمال می کنند. بسیاری از اندیشمندان برای بهبود اخلاق کار بر نظریات رفتاری تأکید داشته اند. هر گاه فردی کار اخلاقی انجام داد و از سوی جامعه مورد تشویق قرار گرفت، احتمال انجام کارهای اخلاقی دیگر تقویت می گردد تا جائی که کار اخلاقی به صورت ارزشهای درونی در می آید. به این ترتیب، برنامه ریزان کلان کشوری قادر خواهند بود اخلاق کار را در افراد جامعه درونی کنند (مازلو) پنج دسته نیاز بشر را به صورت زیر اظهار می ‌کند. فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، تکریم و خود شکوفایی متأخرین به تأثیر نیاز به کسب موفقیت، نیاز به کسب قدرت، نیاز به ایجاد دوستی، انتظار و برابری بر اخلاق کار تأکید دارند (کاویان ،84، ص 46).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد