مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

12 انواع تعهد

براساس پژوهش و مطالعه و مطالعات (مک کنزی و کمپانی) که یک موسسه مشاوره مدیریت مورد تکریم در جهان می باشد، مدلی بسیار مفید در زمینه ممتاز بودن در مدیریت به وجود آمده می باشد که آن را (مدل پنج تعهد کلیدی) نام نهاده اند. که عبارت اند از: 1- تعهد نسبت به مشتری2- تعهد نسبت به سازمان 3- تعهد نسبت به خود4- تعهد نسبت به افراد 5- تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف). به گونه اختصار، این تعهدات نام برده شده هستند که با هم چارچوب اصلی رسیدن به مدیریت موفق را در بلند مدت تشکیل می دهند و حلقه اتصال میان هر یک از این تعهدات (مدیر) خواهد بود. در صورتی که این پنج تعهد به گونه مستمر انجام گیرند کلید موثر مدیریت خواهد گردید (اسماعیلی ،1380، ص 28).

2-1-13 مدل های تعهد سازمانی

1) مدل اریلی و چتمن[1]:

اریلی و چتمن (1986) الگوی چند بعدی خود را مبنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نظری را به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که از طریق آنها می تواند توجه در سازمان شکل بگیرد. پس پیوند فرد و سازمان می تواند سه شکل متابعت، همانند سازی و درونی کردن را به خود بگیرد.

متابعت زمانی اتفاق می افتد که توجه ها و رفتارها ی هم سو با آنها به مقصود کسب پاداشهای خاص اتخاذ می شوند. همانند سازی زمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یا حفظ ارتباط ارضا کننده می پذیرد. سرانجام درونی کردن، رفتاری که ارزش ها و یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می کند که با ارزشها یا اهداف سازمان منطبق می باشد (خوشنود،1390، ص 41).

 

2) مدل مایر و شورمن[2]:

از نگاه این دو تعهد سازمانی دو بعد دارد: تعهد مستمر به معنای میل ماندن در سازمان، و تعهد ارزشی به معنای کوشش مضاعف برای سازمان در واقع در این مدل تعهد مستمر مرتبط با تصمیم ماندن یا ترک سازمان می باشد، در صورتی که تعهد ارزشی مرتبط با کوشش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی می باشد. در حالی که در مدل آلن و می یر این هر سه جزء تعهد مبنی بر ادامه ماندن در سازمان و یا ترک آن می باشد (بهروان و سعیدی، 1388، ص 54).

3) مدل جانبی بکر[3]:

اولین نظریه معاصر در تعهد سازمانی توسط اچ اس بیکر در سال 1960 تحت عنوان نظریه مزیتهای جانبی مطرح گردید و معتقد می باشد که فرد به دلیل از دست دادن یکسری مزایا و امتیازاتی که در صورت ترک سازمان با آن مواجه می گردد به سازمان وابستگی پیدا کرده و به آن متعهد خواهد گردید.

دلیل نامگذاری این تئوری بدین نام به خاطر کوشش در تبیین فرایندهائی می باشد که کارمندان کوشش می کنند بواسطه آن خودشان را به سازمان (از طریق سرمایه گذاری در زمان، کوشش و پاداش) پیوند دهند. او اظهار می کند فرد در طول زمان فعالیتش در سازمان مزایا و امتیازات خاصی از قبیل: برخورداری از مزایای طرحهای مستمر (حقوق بازنشستگی)، ارشدیت، تجارت شغلی را به دست آورده می باشد که این امتیازات ترک کردن سازمان محل کارش را برایش مشکل کرده و او را به سازمان متعهد می کند (بهروان و سعیدی، 1388).

4) مدل آنجل و پری[4]:

آنجل و پری بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پوتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، فرق قائل شدند. اگر چه این پرسشنامه یک بعدی در نظر گرفته شده می باشد، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را عیان نمود.

[1] Oreilly & Chatman

[2] Schoorman & Mayer

[3] Becker

[4] Perry & Angle

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد