مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

تعاریف عملکرد :

عملکرد شغلی مجموعه ای از رفتارهای مرتبط با اهداف سازمان یا اهداف واحدهای سازمانی که افراد در آنجا کار می کنند می باشد ، که این یک مفهوم اولیه و ابتدائی برای محققان رفتار سازمانی  می باشد در واقع این پیشنهاد ارائه شده می باشد تا باعث بهبود و پیشرفت عملکرد شغلی گردد نه اینکه تنها هدف اصلی محققان سازمانی باشد. این موضوع هم برای محققان و هم برای مدیران جذابیت دارد. عملکرد شغلی به این شکل نشان داده شده می باشد که بازگو کننده ی اثربخشی ، عوامل حیاتی ، مزایا و منافع سازمان می باشد. (Ferris et al ,2010:561-562)

عملکرد شغلی ، به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمان ها و جایگاه های شغلی مختلف تعریف می گردد. مقصود از ارزش سازمانی ، برآوردی می باشد که سازمان از فعالیت ها و خدمات کارکنان خود دارد ؛ نظیر انجام وظیفه شغلی یا داشتن ارتباط ی کاری مناسب با دیگر کارمندان . (Ejeei et al , 2009 : 302)

نکته مهم در این تعریف این می باشد که عملکرد شغلی به عنوان خاصیت یا ویژگی رفتاری معین تعریف شده ، به ویژه اینکه عملکرد شغلی به عنوان خصوصیتی یکپارچه از رفتارهای جداگانه و مجزا که در گستره ای از زمان رخ می دهد ، در نظر گرفته شده می باشد. نکته دوم در این تعریف این می باشد که ویژگی رفتاری عملکرد شغلی ، به ارزش مورد انتظار سازمان بر می گردد. با این تعریف می توان عملکرد شغلی را به عنوان متغیری که بین مجموعه ای از رفتارهای که توسط افراد متفاوتی انجام می گردد و رفتارهایی که به وسیله افرادی مشابه در زمان های متفاوت انجام می پذیرد ، به شمار آورد. (همان منبع)

از عملکرد شغلی تعاریف متعددی به اقدام آمده می باشد و هر یک از صاحب نظران از یک زاویه به این امر نگاه کرده اند ، در زیر به مهم ترین آنها تصریح می کنیم :

عملکرد شغلی مهارت یا کارایی شخصی می باشد که فعالیت هایی را که بطور رسمی قسمتی از شغل وی می باشد  انجام می دهد، فعالیت هایی که هم قسمت فنی سازمان و هم فرایندهای تکنولوژیکی آن را در بر می گیرد ، فعالیت هایی که هم قسمت فنی سازمان و هم فرایندهای تکنولوژیکی آن را در بر می گیرد که این قسمت از رفتارهای خاص شغلی همان مسئولیت های اصلی شغل می باشد درست زمانی که کارکنان از مهارت فنی و دانش خود برای تولید کالا و خدمات بهره گیری می کنند. (Kahya, 2009:97-98)

عملکرد شغلی عبارت می باشد از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله. در این تعریف کارایی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته می باشد و اثربخشی عبارت می باشد از اندازه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده. (سیستانی ، 1380) (حجازی و شمس ، 1384 : 32)

عملکرد شغلی کارایی می باشد که هر شخص در شغل خود  بر اساس  وظایف محوله اش کسب می ‌کند که نشان دهنده کوشش و موفقیت آن فرد در انجام امور می باشد همچنین می تواند به عنوان مهارتهایی تعریف گردد که افراد در انجام وظایف و امور شغلی خود از آن بهره گیری می کنند. (Rezaei Dizgah et al ,2012 :1736)

عملکرد شغلی حاصل یا نتیجه فرایند یا تحقق اهداف می باشند ، فرایند بدین معنی می باشد که انجام هر کاری و مراحلی بایستی انجام گیرد تا ان کار انجام پذیرد و تحقق اهداف بدین معنی می باشد که با رعایت مراحل کاری ، آن هدف تحقق می یابد. (خلخالی ، 1389: 47)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عملکرد شغلی بعنوان رفتار یا عملی که با اهداف سازمانی در ارتباط می باشد ، تعریف می گردد ومی تواند مقیاسی برای سطوح مختلف مهارت و شایستگی در جهت رسیدن به اهداف باشد ،که از طریق انجام فعالیت های خاص و ویژه ای انجام می شود.  (Thompson et al , 2012: 32)

عملکرد شغلی همان بازده افراد طبق وظایف قانونی تعریف شده می باشد و عبارت می باشد از پیامد فعالیت های نیروی انسانی در خصوص انجام وظایفی که به او واگذار می گردد و اندازه کوشش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار را اظهار می کند .(حجازی و شمس ، 1384 : 32)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 – 4 – 2- 1. سنجش ارتباط بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2-2. سنجش ارتباط بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 3-. سنجش ارتباط بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 4. سنجش ارتباط بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 5. سنجش ارتباط بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-6. سنجش ارتباط بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-7. سنجش ارتباط بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد