مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

روش های اندازه گیری رضایت مشتری (کاوسی وسقایی ، 1388 ، 396)

2-1-15) اندازه گیری رضایتمندی مصرف کننده (مشتری )

برای مطالعه مدل های مختلف اندازه گیری رضایتمندی مشتری (مصرف کننده) ، ما آنها را براساس کمی یا کیفی بودن و اینکه رضایتمندی مشتری مرتبط به  محصول یا خدمت باشد تقسیم بندی می نماییم .هرچند در عصر حاضر شاید نتوان بین کالا و خدمات فرق بارزی قائل گردید .اما چنین تقسیم بندی هایی مفید خواهد بود. بر این اساس ، مدل ها را برحسب اینکه از چه شاخصی برای سنجش رضایتمندی مشتری بهره گیری می کنند به دو نوع کمی وکیفی تقسیم می کنیم ومدل های کمی ، مدل هایی هستند که رضایتمندی مشتری را با بهره گیری از شاخص های کمی سنجیده وتعیین می کنند و این شاخص های الزاماً عقاید شخص مشتریان محسوب نمی گردد. با ا ین وصف ،‌مدل های کیفی ،‌مدل هایی خواهند بود که شاخص های مورد بهره گیری آنها برای تعیین  رضایتمندی ،‌شاخص های کیفی بوده و به نوعی عقاید شخصی مشتریان به شمار می رود . روش های کیفی براساس کشف سطح رضایتمندی مشتریان از طریق تجارب مشتریان در ارتباط با کالاها یا خدمات شرکت می باشند . با در نظر داشتن ماهیت خدمات ،‌عموماً اندازه رضایتمندی مشتری از طریق مقایسه انتظارات و ادراکات از عملکرد کالانیز تعیین نمود. از تلفیق این دو معیار ،‌ماتریسی با چهار خانه نتیجه می گردد که میتواند به درک بهتر انواع مختلف مدل های اندازه گیری رضایتمندی مشتری کمک نماید شکل شماره (4-2) این ماتریس را نشان می دهد . انچه از ماتریس درک می گردد به این تبیین می باشد : الف) دسته اول مدل هایی هستند که رضایتمندی مرتبط با محصول  را با شاخص های کمی اندازه می گیرند .این مدل ها ،‌شاخص  های کمی مانند : تعداد محصولات برگشتی ،‌سهم بازار ،‌نرخ خرید مجدد مشتری ،‌درامد سالیانه و شاخص مشابه با آن را معیاری برای  سنجش رضایتمندی مشتری تلقی می نمایند . ب) دسته دوم  ،‌مدل هایی هستند که رضایتمندی مشتری مرتبط با محصول را با بهره گیری از شاخص های کیفی اندازه گیری می نمایند. از مهمترین مدل های این دسته مدل رضایتمندی مشتری کانو ، چارچوب نوآوری ومیزان وفاداری مشتری به بهره گیری از کالا می باشند (بیگ زاد و وزیری ،‌1387 ).

در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم دکتر نوریاکی کانو از دانشکده ریکا در توکیو ویکی از برجسته ترین صاحب نظران علم مدیریت کیفیت مدلی را مطرح نمود که امروزه در اکثر الگوهای رضایت مشتریان مورد بهره گیری قرار می گیرد. در حالی که بسیاری ازتعریفات قبلی کیفیت ،‌تک بعدی بود ،‌وی در مدل خود نیازهای مشتریان ویا به بیانی دیگر خصوصیات کیفی محصولات را به سه دسته تقسیم نمود و هر سه نوع نیازمندی را در یک نمودار دو بعدی نمایش داد. دو بعد به صورت زیر بوده .(1) مرحله ای که محصول  یا کار اقدام می کند . (2) مرحله ای که بهره گیری کننده از آن راضی می باشد . مقایسه پارامترهای کیفیت عملکرد و رضایت بهره گیری کننده در جدول دو محوری ،‌این را نشان داد که تعریف کیفیت بسیار پیچیده تر و کلی نگرانه تر می باشد .ارتباط کیفیت در دو محور ، سه تعریف منحصر به فرد از کیفیت را به دکتر کانو نشان داد که شامل کیفیت اساسی ،‌کیفیت عملکردی و کیفیت انگیزشی می باشد .محور عمودی اندازه رضایت و یا خشنودی مشتری و محور افقی اندازه ارائه الزام کیفی مورد نظر مشتری را نشان می دهد. بالاترین و پایین ترین نقطه از محور عمودی نمودار به ترتیب بیانگر نهایت رضایت مشتریان و عدم رضایت مشتریان می باشد.

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد