عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW

سرمایه اجتماعی

2-2-1) تعاریف سرمایه اجتماعی:

از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده می باشد. سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شبکه ها، هنجارها و ارزش ها می باشد که همکاری درون گروهی و بین گروهی را جهت کسب منافع متقابل و رسیدن به اهداف مشترک تسهیل می کند(مارموت و بیل[1]،2011: 12). یکی از تعاریف مطرح این می باشد که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی می باشد که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می گردد(فوکویاما،2000 : 101). به نظر فوکویاما[2] سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگی دارد. هر چه قدر شعاع اعتماد در یک گروه اجتماعی گسترده تر باشد، سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهد بود. و به تبعیت از آن اندازه همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهد پیدا نمود. فوکویاما منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را این گونه مطرح می نماید:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده اند و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی هستند.

2-  هنجارهایی که خودجوش هستند و برخاسته از کنش های متقابل اعضای یک جامعه هستند.

3- ساخت مندیهای برون زاد که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدأ خودشان هستند و می توانند از ایدئولوژی،فرهنگ و تجربه تاریخی مشترک نشأت بگیرند.

4- هنجارهایی که از طبیعت ریشه گرفته اند مثل خانواده، نژاد و قومیت(فوکویاما،2000 : 107).

هر اندازه سرمایه اجتماعی یک سیستم بالاتر باشد موجب کاهش بوروکراسی و دیوانسالاری و کاغذبازی افزایش هنجارهای غیررسمی در جهت  یافتن جایگاه‌های مهمتری در الگوهای اقتصادی، افزایش قدرت فرهنگ غالب و افزایش ارتباطات افقی می گردد (غفاری،1385: 176).

سرمایه اجتماعی به عنوان شرکت در فعالیت های اجتماعی و شهروندی اطلاق می گردد که اعتماد بین افراد جامعه را نیز شامل می گردد (کاسانی و کاسانی  ، 2008: 107).

سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی می باشد که به کنش گر اجازه می دهد تا با بهره گیری از آن به منابع خود دست یابد. این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، مجاری اطلاع رسانی، هنجارها و ضمانت اجرایی  می باشد که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا منع می شوند. سرمایه   دارایی   می باشد که    می توان از آن برای دستیابی به منابع مطلوب بهره گیری نمود.  پیربوردیو جامعه شناس مارکسیستی در جستجوی منابع طبقه مسلط برای باز تولید فرادستی خود چهار نوع سرمایه را نام برده می باشد:

1- سرمایه مادی 2- سرمایه فرهنگی 3- سرمایه اجتماعی 4- سرمایه نمادی یاانسانی(بوردیو[3]،2003 :243).

این اشکال سرمایه عبارت از شکل‏ اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی بودند.شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله قابل تبدیل به‏ پول می باشد مانند دارایی‏های منقول و ثابت یک سازمان،سرمایه ی فرهنگی، نوع دیگر سرمایه می باشد که در یک سازمان هست مانند تحصیلات عالیه اعضای سازمان که‏این نوع سرمایه نیز در بعضی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایهء اقتصادی‏ می باشد و سرانجام شکل دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی می باشد که به ارتباطات و مشارکت‏ اعضای یک سازمان توجه دارد و می‏تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه‏های‏ اقتصادی باشد(وینتر[4]،2000 :121).

[1] Marmot and Bell

6- Fukuyama

[3] Bourdieu

[4] Winter

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     3.سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد