مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW

مقدمه

این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده می باشد. در فرآیند  اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها  از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوهش، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می گردد و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، بااستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرار می گیرند. در نهایت می توان در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2- آمار توصیفی

4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 

توصیف متغیر تحصیلات

با در نظر داشتن جدول و نمودار زیر نظاره می گردد که  15.7 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم ،21.7 درصد فوق دیپلم ،50.2 درصد لیسانس ،12.4 درصد فوق لیسانس هستند.

توصیف متغیر سابقه خدمت

با در نظر داشتن جدول و نمودار زیر نظاره می گردد که 31.8 از پاسخ دهندگان زیر 10 سال ،38.7 درصد 10-15 سال ،15.2 درصد 15-20 سال ،14.3 درصد 20 سال به بالا هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     3.سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد