عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

2شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد

در این بخش ارتباط بین شا خص ها ی مدیریت سرمایه در گردش یعنی مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، مدت زمان نگه داری موجودی کالا و چرخه نقدینگی را با سودآوری و نقدینگی به عنوان دوشاخص عملکرد با بهره گیری از شواهد تجربی حاصل از یافته های محققین در این زمینه مطالعه می کنیم.

الف) نقدینگی و شاخص ها ی مدیریت سرمایه درگردش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه گذاری در سرمایه در گردش یک جایگاه نقدینگی خوب برای شرکت ایجاد می کند که برای بقای آن حیاتی می باشد . نکته مهم این می باشد که این نقدینگی بایستی به خوبی مدیریت گردد و در حد بهینه قرار گیرد . ائلجلی[1](2004) مدیریت نقدینگی کارا را شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی های جاری و بدهی های جاری می داند به نحوی که ریسک ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت را کاهش دهد و از سوی دیگر از سرمایه گذاری افراطی در این دارایی ها اجتناب کند.

سطح بهینه نقدینگی حداقل سطح نقدینگی می باشد که بر ای پشتیبانی از فعالیت های تجاری و تولیدی ضروری می باشد و از آنجا که عامل کلیدی سطح نقدینگی بهینه چرخش نقدینگی می باشد،برای رسیدن به نقدینگی بهینه بایستی چرخه نقدینگی را در حداقل ممکن نگه داریم. یعنی در سطح حداقل بهینه ای که با سطح جاری فعالیتهای تجاری و تولیدی سازم ان سازگار بوده و سازمان بتواند به اهداف خود دست یابد و خود را با تغییرات بازار تطبیق دهد (شلتون[2]،2002 ) پس نقدینگی بیش از اندازه نمی تواند به عنوان معیاری برای عملکرد خوب باشد . ائلجلی[3] نیز در مطالعه ای که بر روی شرکت های عربستان سعودی انجام داد به ارتباط منفی معناداری بین سودآوری شرکت و سطح نقدینگی آن دست پیدا نمود .در این مطالعه وی درآمد عملیاتی خالص را به عنوان معیار سودآوری و چرخه نقدینگی را به عنوان معیار نقدینگی در نظر گرفته می باشد و همبستگی منفی معناداری (124/0 ) را بین این دو متغیر شناسایی کرده می باشد.( ائلجلی،2004)

پس می توان چنین نتیجه گرفت که برای رسیدن به نقدینگی بهینه به عنوان معیاری برای عمکرد، سازمانها بایستی چرخه نقدینگی خود را در حداقل ممکن نگه دارند و نگه داشتن چرخه نقدینگی در حداقل بهینه مستلزم کاهش مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان پرداخت حساب های پرد اختنی و کاهش تعداد روزهای نگهداری موجودی کالا می باشد.

ب)سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش :

مدیران میتوانند از طریق کاهش مدت زمان نگهداری موجودی کالا و کاهش مدت زمان وصول مطالبات و در نتیجه کاهش چرخه ی نقدینگی ایجاد ارزش نموده و سودآوری خود رابهبود بخشند. کاهش مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا و مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی و در نتیجه چرخه ی نقدینگی کوتاه تر موجب بیشتر شدن سودآوری شرکتها میشود. برعکس این قضیه نیز صادق می باشد. همچنین شرکتها با نگهداشتن چرخه ی نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده آن در حد بهینه میتوانند به سودآوری بالایی دست پیداکنند.برای مشخص شدن ارتباط بین سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش به نمونه هایی از تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته می باشد تصریح می گردد. و داده های آماری تعدادی از این تحقیقات برای روشن تر شدن بحث ذکر می گردد.

[1].Eljelly

[2] .Shelton

[3] .Eljelly

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد