مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

انواع سبک های تفکر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هر یک از روش‌های تفکری را می‌توان متدهایی دانست که به کمک آنها، قسمتی از فرایند حل مسئله، با موفقیت طی می گردد. تفکر برتر تفکری می باشد که از بهترین روش‌ها به حل مساله برسد.

سبک تفکر یک توانایی نیست؛  بلکه به چگونگی بهره گیری فرد از توانایی هایش تصریح دارد. در این پژوهش؛محقق پس از مطالعه انواع سبکهای تفکر، از الگوی سبک تفکر استرنبرگ که شامل سبکهای تفکر (قضاوت گر ،قانون گذار ،اجرایی ،کلی نگر ،جزیی نگر ،درون گرا ،برون گرا ،آزاد اندیش ،محافظه کار)می باشد بهره گرفته می باشد.

سبک تفکر اجرایی: افراد با سبک تفکر اجرایی مایلند از مقررات پیروی کرده و کارهایی را بعهده بگیرند که از قبل طرح ریزی و سازمان دهی شده می باشد.سبک تفکر قانون گذار: افراد قانون گذار دوست دارند قوانین را خود وضع کنند و به مسایلی بپردازند که قبلاً طرح ریزی و سازمان دهی نشده باشند.سبک تفکر قضاوتگر: افراد قضاوتگر مایلند قوانین و مراحل انجام کار را ارزیابی کرده و درمورد هرچیزی قضاوتی داشته باشند.

سبک تفکردرون گرا: افراد  درون گرا با امور درونی سر و کار دارند آنها به درون نگری، وظیفه مداری ،کناره گیری از دیگران و گهگاه نا آگاهی اجتماعی گرایش دارند؛ سبک تفکر برون گرا: افراد برونگرا بیشتر به محیط بیرون گرایش دارند و مردم دار هستند. غالباً دارای حساسیت اجتماعی هستند و از آن چیز که برای دیگران اتفاق می افتدآگاهی دارند؛ سبک تفکر کلی نگر: افرادکلی نگر ترجیح می دهند مسایل را در سبک وسیع و انتزاعی مورد مطالعه قراردهند؛ سبک تفکر جزیی نگر: افرادجزیی نگر روی جزییات تاکیددارند. آنها مایلند به جهت های عملی یک موضوع هدایت شوند واهل اقدام هستند؛ سبک تفکرآزاداندیش: این افراددوست دارند فراتر از قوانین و برنامه های موجود فکر کنند و به دنبال حداکثر تغییر هستند و جایگاه های پیچیده و مبهم را دنبال می کنند؛ سبک تفکر محافظه کار: محافظه کاران دوست دارند به قوانین و برنامه های موجود وفادار بمانند و به دنبال حداقل تغییر هستند واز جایگاه های پیچیده و مبهم اجتناب   می کنند. (استرانبرگ، 1381).

 

 

همچنین می توان سبک های ذیل را برشمرد:

1)تفکر مستقل یا مطلق: تفکری می باشد فارغ و رها شده از ذهنیت گرایی، منابع تجربی، تجارب هیجانی، تفکر منطقی، دوگانگی و جدایی موضوع و ذهن

2)تفکر انتزاعی:تفکری می باشد که جزئی از موضوع را از دیگر اجزا تفکیک نموده و بدون در نظر داشتن اجزای دیگر، آن را مورد ملاحظه قرار می دهد.

3)تفکر تحلیلی: بر پایه جدا سازی یک موضوع به عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن. فرق آن با تفکر انتزاعی در توجه یکسان به همه اجزا می باشد.

4)تفکر عقل سلیم: یک راه طبیعی و درونی تفکر می باشد.این تفکر کاملاً با خرد پذیری، وجدان، استانداردهای اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مرتبط می باشد.

5)تفکر مفهومی: این تفکر مبتنی بر فرآیند ادراکی مفهوم پردازی یا مفهوم آفرینی می باشد. و بر ویژگی های درونی ساختار ذهن و مرتبط می باشد. به بیانی دیگر، زبان و فکر از طریق این تفکر با هم مرتبط هستند.

6)تفکر عینی: بر خلاف تفکر انتزاعی با ذات ملموس دنیای واقعی سرو کار دارد و با مفاهیم و ایده های انتزاع شده از موجودات و پدیده های حقیقی ارتباط ای ندارد.

7)تفکر کیهانی : تفکر کیهانی (جهان شمول) برخلاف تفکر خود محور، هنگام مطالعه معانی حوادث گذشته و ترتیب حوادث آینده، به جهان و تمام عالم رجوع می کند

8)تفکر انتقادی: تفکر انتقادی به معنی تفکر بی طرفانه می باشد. تفکر انتقادی از جزم گرایی و شکاکیت اجتناب می کند و درتلاش برای یافتن راه میانه ای می باشد که از یک طرف فلسفه کل نگر در نظر گیرد و از طرف دیگر اصول را از منظری دیگر بازنگری کند و در این راه همانطور که از آخرین مفاهیم و پیشرفت های علوم بهره گیری می کند از پیشرفت های قبلی بشر نیز بهره مند گردد.

9)تفکر خود محور از آنجایی که انسانها بطور طبیعی خود محور هستند، برای تبدیل آن به یک تفکر برونگرا، کل نگر و فراگیر، احتیاج به تلاشی ارادی و آگاهانه داریم.

10)تفکر هیجانی: تفکر هیجانی (عاطفی) مبتنی بر پایه تجربیاتی زیرا احساسات، هیجانات، عواطف و … می باشد. این تفکر کارکردی تنظیمی دارد؛ ، تفکر هیجانی نسبی می باشد و با پیشداوری ها، هنجارهای اجتماعی، ارزشهای فرهنگی و … تغییر می کنند.

11)تفکر تجربی: تفکر تجربی مبتنی بر تجربیاتی می باشد که از طریق حواس پنجگانه به بشر منتقل می گردد. درست برخلاف تفکر مستقل یا مطلق که خود را از تجارب فارغ می نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد