عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

مدیریت تغییر وبهبود سازمان 

مدیران امروزی در محیطی پر ابهام،پویا ومتحول کار می کند. یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاظر تغییرات و تحولات شگرف ومداوم نیز که در طرز تفکر،ایدئولوژی ، ارزش های اجتماعی،روشهای انجام کار و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی به چشم می خورد علوم مختلف در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشر،پیشرفت کرده می باشد تکنولوژی به گونه مداوم وبا شتابی بی مانند در حال تحول وپیشرفت می باشد وسایرارتباطی جدید امکان هر گونه تماس را از هر نقطه جهان به نقطه دیگردر کوتاه ترین مدت وبا کمترین هزینه میسر ساخته می باشد . در دنیای کنونی بر اثر پیشرفت تکنولوژی ، طبیعت و محتوای کار به گونه ای تغییر کرده می باشد که نه تنها کالا و خدمتی که قبلا توسط نیروی انسانی تولید می گردید امروزه توسط ماشین تولید می گردد ، بلکه اقدام تصیم گیری که تاکنون توسط بشر صورت می گرفته می باشد در حال حاضر تا حد زیادی توسط ماشین انجام می گردد . بهره گیری از انواع کامپیوترهای پیشرفته و نیروی کار کامپیوتری در سازمانها ومحیط های کار، نمونه هایی از اینگونه تغییرات به شمار می آیند . آثاری که ماشین های پردازش الکترونیکی و نیروی کار کامپیوتری در عملکرد سازمانها وزندگی بشر امروز وآینده خواهند گذاشت ، به تنهایی آنچنان زیاد وعظیم می باشد که بعضی از نویسندگان بزرگ در تاریخ تمدن بشر را بعد از انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی ، ” انقلاب الکترونیکی” خوانده اند.

 

کثرت تغییراتی که سازمانها و افراد با آنها روبرو هستند، از چنان فشار و نیرویی برخوردار می باشد که همچون سیلی خروشان ، هر نوع مقاومتی را در هم کوبیده و همه را با خود به جلو می برد . به بیانی دیگر ، وسعت وتنوع نیروی تغییری که بر پیکر سازمانهای امروزی وارد می آید آنقدر زیاد می باشد که برای آنها چاره ای غیر از انطباق با این تغییرات باقی نمی گذارد. تعدادی از نویسندگان مدیریت ، نیروها و فشارهای تغییر را تحت چهار عنوان زیر طبقه بندی و اختصار کرده اند:

1- تغییر تکنولوژی : درحال حاضر  آهنگ تغییر تکنولوژی سریعتر از هر زمان دیگری می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- علم ودانش: به سبب وسعت دامنه علم ، رشته هایی جدیدی ازعلوم موجود منشعب  شده و در صحنه علم ظاهر شده اند.

3- کهنگی محصول و خدمت : محصولات ، برنامه ها و روشهای ارائه خدمات ، تحت تاثیر تغییرات تکنولوژی و پیشرفت علم ودانش کهنه ومنسوخ می گردد.

4- تغییر اجتماعی : انتظارات وارزشهای فکری کارکنان نسبت به نسل های گذشته تغییر کرده می باشد.

عوامل بالا گوشه ای از تغییرات بیشماری می باشد که مدیران امروز با آنها مواجه هستند ولازم به تاکید می باشد که این تغییرات با چنان سرعت فزاینده ای  حادث می شوند و آنچنان متعدد ومتنوع هستند که گاه نظامهای اجتماعی و اداری قادر به همگامی و انطباق با آنها نیستند . و به همین دلیل امروزه بزرگترین مسئله ای که هر سازمان با آن را روبرو می باشد ، مساله تحول و دگرگونیست. و از این روست که مدیریت تغییر یکی از مهم ترین مباحث علم مدیریت به شمار می رود(امامی پور،1389)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد