مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

بشر و تغییر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از مختصر مقدمه اینک به مقوله تغییرو تحول در انسانها می پردازیم . تغییرو تحول  در انسانها در دو وجه اتفاق میافتد نخست وجه ظاهری بشر ، همانطوریکه تصریح گردید، وجه ظاهری بشر  در گذر زمان دچار تغییر می گردد . دوم تغییر در وجه باطنی می باشد که گاها” تغییر در افکار ، روحیات ، دیدگاه  و شخصیت نیز اظهار می گردد . آن چیز که که در بحث تغییر در اینجا  مقصود نظر می باشد وجه دوم می باشد . انسانها در گذر زمان تغییر را جبرا” یا به اختیار تجربه می کنند .  از آنجایی که هیچ فعل و انفعالی در عالم خود به خود اتفاق نمی افتد مگر به واسطه عوامل ، تغییر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و عوامل به دو صورت درونی و بیرونی می توانند  منجر به تغییر گردند . در انسانها عوامل درونی به صورت تغییرات فیزیولوژیک که منجر به احساس نیاز می گردد و بطور اجمال  به صورت خواست بشر ظاهر می گردد ، تعریف شده می باشد . عوامل بیرونی بطور کلی محیط و اثرات آن را شامل میشود .  صدر المتالهین ملا صدرای شیرازی  چنین می فرماید : نفس بشر، نخست در مرتبه جمادی می باشد و سپس با خروج از مرحله جمادی به حالت جنینی و در مرحله نباتی (نفس نباتی) قرار می گیرد و پس از آن به مرحله حیوانی (نفس حیوانی) وارد می گردد و در دوره بلوغ حقیقی خود به مرحله نفس انسانی می رسد و «نفس ناطقه» می گردد. پس از این مرحله نیز می تواند با کوشش و تمرین و تربیت روحی و عقلی خود، به بلوغ انسانی برسد (که نام آنرا نفس قدسی و عقل بالفعل می گذارد) و کمتر کسی توان رسیدن به این مرحله را دارد. (امامی پور ،1380).

2-2-2اجزاء تغییر

تغییر را تدریج رقم میزند . به بیانی دیگر ،  تغییر در کالبد زمان میسر می باشد . بعضی از تغییرات با به خدمت گرفتن زمان ، حضور خود را مخفی میکنند زیرا که با صرف زمان ، دیگر متوجه تغییر تدریجی و آرام در آنها  نمی شویم ! بعضی از تغییرات با به خدمت گرفتن سرعت ، به عیان تغییر را به رخ میکشند ! آن چیز که که مهم می نماید این می باشد که تغییرو تحول همانند همه رخدادهای طبیعی پیش روی خود اصطکاک را پیش رو دارد  و برای غلبه بر این اصطکاک نیازمند صرف انرژی می باشد . انسانها همواره پیش روی تغییرات عکس العمل نشان داده  و آن را بصورت مخالفت اظهار میکنند . این همان اصطکاکی می باشد که گفته گردید ! شاید این بخاطر آسوده خواهی باشد ! انسانها ذاتا” خواستار ایستایی بوده یا راحتی خود را در ایستایی میدانند . تغییرات نیز مانند پدیده های دیگر آغاز و انتهایی دارد . اثرات ناشی از تغییرات در پدیده ها ، دامنه گسترده ای را شامل می گردد . همانطوریکه تصریح گردید تغییرات در بستر زمان واقع می شوند بنابر این با گذشت زمان دامنه تغییرات وسیع تر و اثرات مشهود تر می توانند باشد . بعنوان مثال تغییر در زاویه حاصل از برخورد دو خط در آغاز فاصله چندانی میان دو خط ایجاد نمی کند اما در امتداد خطوط ، فاصله تا بی نهایت می گردد (امامی پور ،1380).

2-2-3 ابعاد تغییر

گاهی تغییر خود را بطور کامل در یک بعد نشان می دهد مانند تغییرات ظاهری . جسمی که در اثر تغییر حالت دچار دگرگونی ظاهری شده می باشد . گاهی نیز ابعاد تغییر متفاوت می باشد مانند تغییر ماهیت یعنی استحاله ( درختی که از جنس چوب بوده در اثر مرور زمان و مجاورت با شوره زار تبدیل به درخت نمکی می گردد) ! ابعاد تغییر در سازمانها نیز متفاوت می باشد . سازمانهایی که با تغییرات جزئی کوشش در بهبود فرایندها دارند و سازمانهایی که بکلی دستخوش تحول اساسی می گردنند . دانشمندان برای تغییرات ، مدلهای  متعددی را تعریف نموده اند که در ذیل چند نمونه از آنها را نام می بریم :

مدل کرت لوین
کرت لوین یک مدل سه مرحله ای برای تغییر ارائه کرده می باشد که چگونگی آغاز ، مدیریت و تثبیت فراگرد تغییر را توصیف می کند. قبل از ‏مطالعه هر مرحله بهتر می باشد که مفروضات این مدل را مطالعه کنیم.‏

‏1-‏ فراگرد تغییر صورت نمی گیرد مگر آنکه انگیزشی برای تغییر وجود داشته باشد.‏
‏2-‏ فراگرد تغییر شامل یادگیری چیزی جدید می باشد.‏
‏3-‏ افراد کانون تغییرات سازمانی هستند.‏
‏4-‏ مقاومت در برابر تغییر وجود خواهد داشت.‏
‏5-‏ تغییر اثر بخش نیازمند تقویت می باشد.‏

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد