دانلود پایان نامه

لاحظات فرمت رشد ذره ?(?) دنبال می شود
k????^(k-1)?(?)f(?)d???k?_(i=1)^n???_i^(k-1)?(?_i ) ?_i ? (X,t) for k?1 (7-4)
در نتیجه، چکیده انتقال های بسته ربع محور از ترم چشمه محدود به جستجوی طولهای مناسب ?_i و وزن ? ??_iاست. روشهای الگوریتم ضرب- مشتق94(PD) (مک گرو 1997) و انتقال ماتریس ژاکوبین95(JMT) (مک گرو و رایت 2003) برای محاسبه ?_i و? ??_iمعرفی شده است. QMOM اخیرا در کد CFD اجرا شده و با داده های تجربی متعدد مارکیسو و همکاران(2003) تایید شده است.این مقایسه بهبود های رضایت بخشی را برای پیش بینی توزیع اندازه ذرات(PSD) نشان می دهد. با این حال، همانطور که توسط مارکسیو و فوکس(2005) اشاره شده است، دو اشکال عمده در استفاده از روش QMOM وجود دارد:
نمی تواند به دلیل کاهش سادگی و بازده در موقع اعمال، برای توزیع های چندمتغیری اعمال شود .
به دلیل ردیابی گشتاور ها به جای متغیرها، نمی تواند بیانگر اقدامات بین مشخصات داخلی و سرعت های فاز باشد.
با هدف غلبه بر این محدودیت ها، روش ربع مستقیم گشتاورها(DQMOM) توسط مارکسیو و فاکس(2005) با استفاده از جمع توابع دلتای دیراک چندبعدی ارائه شده است. بنابراین، متغیرها، به جای گشتاورها در PSD ، در برآورد ربعی ظاهر می شود و می تواند مستقیما ردیابی شود. برای ارزیابی عملکرد DQMOM در پیش بینی جریان حبابی ، مدل DQMOM در برنامهANSYS FLUENT-14 اجرا شده و با دو سری از اندازه گیری های تجربی که توسط لوکاس و همکاران(2005) در مقیاس آزمایشگاهی و توسط پراسر و همکاران(2007) در مقیاس صنعتی انجام شده است، تایید شده است.
7-2) مدلهای ریاضی
7-2-1) مدلهای DQMOM
معادله بحرانی و پایه ای مهم DQMOM ، فرمولاسیون PSD با تابع دلتای دیراک است که به صورت زیر نوشته می شود:
f(? , X , t )=?_(i=1)^n???[?-?_i (X , t)] ?_i (X,t) ? (7-5)
زمانی که در PBE که در معادله(4-1) داده شده است، جایگزین می شود، فرمولاسیون جدید بعد از دستکاری این معادلات انتقال و معرفی طول وزنی ?_i=?_i ?_i به صورت زیر نوشته می شود:
?_(i=1)^n??{?[?-?_i (X , t)]+?^’ [?-?_i (X , t)] ?_i (X , t)} a_i-? ?_(i=1)^n???^’ [?-?_i (X , t)] b_i=S_? (?) ? (7-6)
در رابطه بالا، a_i و b_i جملات چشمه برای معادلات انتقال هستند که با معادلات زیر به دست می آیند:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله با موضوعگیاه، طی، ترکیبات، میانگین

دیدگاهتان را بنویسید