دانلود پایان نامه

تصمیم گیری پیش بینی کرد ولی بدون پیش بینی نمی توان تصمیم گرفت و از آنجا که پیش بینی جزء لاینفک تصمیم گیری است آگاهی از سودمندی در پیش بینی ضروری است. (خالقی مقدم. 1374. 44)
ارزیابی یا قضاوت در مورد سودمندی در پیش بینی احیانا” مستلزم در نظر گرفتن زیانی است که به لحاظ خطای پیش بینی رخ می دهد که آن هم به نوبه خود مستلزم آگاهی از سایر متغیرهایی است که در الگوی تصمیم گیری وجود دارد.
طبق آنچه از بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 1 بر می آید استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری سعی دارند خالص جریان های نقدی آینده شرکت را برآورد کنند. همچنین اغلب آنها با توجه به اطلاعات مربوط به سود، توان سود آوری شرکت را مورد بررسی قرار می دهند و از این طریق رقم سودهای آینده شرکت را پیش بینی می کنند یا ریسک مربوط به سرمایه گذاری یا دادن اعتبار به شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهند. سرمایه گذاران به امید کسب بازده در سهام یک شرکت سرمایه گذاری می کنند. بازده سهام در این تحقیق به عنوان بازده نقدی بعلاوه بازده قیمت تعریف میشود. بازده نقدی ناشی از سود نقدی توزیع شده توسط شرکت است و بازده قیمت ناشی از تغییرات قیمت بازار سهام است. اما از آنجا که هر کدام از اجزای فوق تحت تاثیر سود هر سهم هستند بنابر این سود هر سهم نقش تعیین کننده ای در بازده سرمایه گذاری برای سهام داران دارد. پس هر فرد سرمایه گذار قبل از هر چیز به دنبال اطلاعات مربوط به سود است تا بتواند از این طریق بازده مورد انتظار خود را برآورد نماید و اقدام به تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع خود کند. ارزش جاری سهام یک شرکت برای سرمایه گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است اما باید توجه داشت که ارزش سهام به جریان سود آینده بستگی دارد. یک سهام دار فعلی بر اساس این انتظارات نسبت به نگهداری یا فروش سهام تصمیم می گیرد و سهام داران بالقوه نیز نسبت به خرید سهام یا انصراف از سرمایه گذاری اقدام می کنند. بنابراین برای سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اطلاعات سود در صورتی می تواند برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مفید باشد که دارای ویژگی قابلیت پیش بینی باشد.

توان پیش بینی را می توان به شرح زیر تعریف کرد:
توان ارائه کاربردهای عملی (مثل پیش بینی ها) و امکانیابی پیش بینیها به وسیله مدارک تجربی که متعاقبا” به دست خواهد آمد. به بیانی دقیق تر پیش بینی رابطه بین X و Y وجود دارد که حاصل Y به X بستگی دارد (یعنی . البته باید توجه داشت که تنها پیش بینی به معنای صحت آن نیست بلکه باید به تحقیقات تجربی صحت آن را تعیین کنیم. یعنی باید با توجه به مقایسه پیش بینی و آنچه واقع شدهدقت و صحت آن را تعیین کنیم. یعنی باید با توجه به مقایسه پیش بینی و آنچه واقع شده، دقت و صحت پیش بینی را آزمون کرد. از این رو تعیین توان پیش بینی بالفطره یک بحث تجربی است (خالقی مقدم. 1374. 39). قابلیت پیش بینی سود به عنوان یکی از ویژگی های کیفی سود با عبارت توانایی سود در پیش بینی خودش تعریف می شود.
در چهار چوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی قابلیت پیش بینی به عنوان بخشی از ویژگی مربوط بودن مطرح شده و اینچنین تعریف شده است: کیفیت اطلاعات که به استفاده کنندگان کمک می کند تا احتمال پیش بینی صحیح نتایج گذشته یا حال را افزایش دهد.
اطلاعات سود نیز به عنوان بخشی از اطلاعات حسابداری باید توان پیش بینی استفاده کنندگان را افزایش دهد. به عبارت دیگر سود باید از ویژگی قابلیت پیش بینی برخوردار باشد.
اهمیت این ویژگی سود زمانی مشخص می شود که بدانیم بسیاری از سرمایه گذاران بالقوه انتظارات مربوط به سود آینده را به عنوان یک عامل مهم برای پیش بینی سود تقسیمی آینده مورد توجه قرار می دهند و برای تعیین ارزش جاری سهام یا ارزش کل یک شرکت سود تقسیمی مورد انتظار آینده به عنوان یک عامل مهم مورد توجه سرمایه گذاران است. حتی قابلیت پیش بینی سود آینده شرکت برای اعتبار دهندگان کوتاه مدت و بلند مدت نیز مورد توجه خاص است.
هر قدر پیش بینی سود آینده شرکت معتبرتر باشد، اعتبار دهندگان نیز از قابلیت وصول اصل و بهره وجوه خود مطمئنتر خواهند بود.
بنابر این انتظار از رقم سود، داشتن محتوای اطلاعاتی جهت کمک به پیش بینی سود آینده است. از آنجا که هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی تعریف شده است، لذا تاثیر ویژگی قابلیت پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است.

2-9-ارتباط بین تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادومحتوی اطلاعاتیارقام حسابداری
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگینشات می گیردبه خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها ومخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود.مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کر
دن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانهای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه نقد سرمایه گذاری شدهبه منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن ، 1986; جاگیو گول، 2000 ; چانگ و دیگران2005 ; مهرانی و باقری ، 1388).درﻓﺮﺿﻴﻪﻣﺒﺎﺷﺮت(ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ)ﺑﻴﺎنﺷﺪهاﺳﺖﻛﻪدررابطه ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ،ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪهﻣﻤﻜـﻦ است ﻫﻤﻮارهدرﺟﺴﺘﺠﻮیﺗﺄﻣﻴﻦﻣﻨﺎﻓﻊﻣﺎﻟﻚﺑﻪﺑﻬﺘﺮﻳﻦﺷﻜﻞﻧﺒﺎﺷﺪﭼﺮاﻛﻪﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺨﺼﻲﻫﺮﻳـﻚازﻃﺮﻓﻴﻦ به تابع ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖوﻣﻴﺰانﺛﺮوتورﻓﺎهآﻧﺎن،ﺑﺴﺘﮕﻲدارد . اﻣﺎﺑﺮاﺳـﺎسﻣﻔﻬـﻮماﻧﺘﻈـﺎراتﻣﻨﻄﻘﻲوﻋﻘﻼﻳﻲ،اﻓﺮادوﮔﺮوهﮔﻮﻧﻪﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺗﻤﺎماﻃﻼﻋﺎتﻣﻮﺟﻮدراﺑﻪطرزﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪایﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﻣﻲدﻫﻨﺪوﻟﺬاﻫﻴﭻﮔﺎهﺑﻪﻃﻮرﻣﻨﻈﻢوقاعدهمنددچارخطانمیشوند.ﺟﻨﺴﻦﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖ؛ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎیﻧﻘﺪیآزادﺑﻪدﻟﻴﻞاﻳﺠﺎدﻓﺮﺻﺖﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﺑـﺮایﻣـﺪﻳﺮان،ﺑﺎﻋﺚﺗﺸﺪﻳﺪﻣﺴﺌﻠﻪنمایندگی میشوندﭼﺮاﻛﻪوﺟﻮدجریانﻫﺎیﻧﻘﺪیآزادوﻓﺮﺻﺖهای رﺷﺪﻛﻢ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖراﺗﺸﻮﻳﻖﻣـﻲﻛﻨـﺪﺗـﺎاﻳـﻦﻣﺒـﺎﻟﻎرادرﭘـﺮوژهﻫـﺎیﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻛﻨﺪوﭼﻨﻴﻦاﻗﺪاﻣﻲراﺑﺎدستﻛﺎریﺻـﻮرتﻫـﺎیﻣـﺎﻟﻲ،ﭘﻨﻬـﺎنﺳـﺎزدازﻃﺮﻓـﻲﺷﺮﻛﺖ های دارایفرصتﻫﺎیرﺷﺪﺑﺎﻻاماباکمبودنقدینگی مواجه هستندﻛﻤﺘـﺮاﻗـﺪامﺑـﻪاﻧﺘﺸـﺎراوراقﺑﻬـﺎدارﻧﻤﻮدهوﻛﻤﺘﺮﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲﺑﺎزارﻗﺮارمیگیرند .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐﻧﻈﺮ جنسن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺑﺴﻴﺎریدرﻣﻮردﺗﺄﺛﻴﺮﺟﺮﻳﺎنﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎیﻧﻘﺪیآزاددرﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریهاوﺗﺎﻣﻴﻦﻣـﺎﻟﻲاﻧﺠـﺎمﺷـﺪﻧﺪاﻏﻠﺐاﻳﻦﺗﺤﻘﻴﻘﺎتازﻓﺮﺿﻴﺎتﺟﻨﺴﻦﺣﻤﺎﻳـﺖﻛـﺮدهوﺗﺎﻳﻴـﺪﻛﺮدﻧـﺪﻛـﻪﻣﺴﺌﻠﻪیﭘﺮﻫﺰﻳﻨـﻪیﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲدرﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎﻳﻲﺑـﺎﺟﺮﻳـﺎنﻫـﺎیﻧﻘـﺪیزﻳـﺎدوﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎیﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذاری ضعیف اتفاق میافتد.به طور معمول سرمایهگذاران برای ارزیابی عملکرد شرکت از دومعیارسود وجریانات نقدی استفاده وازآنجاکه سودحسابداری به عنوان اولین شاخص سودآوری مطرح میباشد موضوع عمده پژوهشهای حسابداری است.جنسن37در سال 1986 بیان کرد اگر شرکت دارای جریان نقدی آزاد باشد بهتر است که آن را بین سهامداران تقسیم کند یا بدهی‌های شرکت را بازپرداخت کند، زیرا امکان اینکه این وجوه در پروژه‌هایی غیرسود ده سرمایه‌گذاری گردد، کاهش می‌یابد.
فرضیه جریان نقدی آزاد «جنسن» نشان داد زمانی که یک شرکت علاوه بر وجه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با NPV مثبت، دارای وجه نقد اضافی می‌باشد (برای اینکه ثروت سهامداران حداکثر شود) برای مدیران بهتر است که وجه نقد اضافی را بین سهامداران به عنوان سود تقسیمی پرداخت کنند. یا به عبارت دیگر جریان‌های نقدی آزاد ممکن است مدیریت را به تقبل پروژه‌های سرمایه‌گذاری غیربهینه سوق دهد (گرمرودی، 1384).
فرضیه جریان نقدی آزاد که توسط جنسن38 (1986) ارائه شد، این مورد را به وضوح نشان داد. سرمایه‌ای که بعد از سرمایه‌گذاری روی پروژه‌هایی با NPV مثبت باقی می‌ماند باعث تعارضاتی بین منافع سهامداران و مدیران می‌شود. پرداخت بهره بدهی و تقسیم سود، جریان نقدی آزاد را که مدیران روی پروژه‌هایی با NPV مثبت و مصارف متفرقه هزینه می‌کنند کاهش می‌دهد.
بنابراین فرضیه جریان نقدی آزاد، کار منطقی‌سازی مالکیت شرکت را از تهیه یک سیاست سود تقسیمی جامع و قابل ملاحظه بهتر انجام می‌دهد.عقاید حسابداری در سال های 1960 بر این اصل استوار بود که مدیران می توانند به طور سیستماتیک با استفاده از سود حسابداری بازار سهام را گمراه کنند. اما در همان زمان در جبهه مقابل طرفداران فرضیه بازار کارا معتقد بودند که اگر سود بر قیمت سهام تاثیر گذار باشد، می تواند شاخص یا مقیاس مفیدی برای ارزش سهام باشد و این برخلاف نظریه ای بود که بیان می داشت؛ ارقام سود بی فایده اند. چون با یک مفهوم اندازه گیری نشده اند(واتس و همکاران 39، 1986).
طبق بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک، هدف حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم های تجاری و اقتصادی است. از طرفی سرمایه گذاران طیف اصلی استفاده کننده از اطلاعات حسابداری هستند و مهمترین استفاده ی آنها از گزارش های مالی در تعیین ارزش شرکت ها برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری است(ویلیام40، 2000).سود از جمله برترین شاخصهای اندازهگیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است(خدمتی، 1388). در گزارش های مالی نیز تاکید ویژه ای بر اطلاعات مربوط به سود وجود دارد. بنابراین سود گزارش شده باید در تعیین ارزش شرکت به سرمایهگذاران کمک کند. در واقع باید نحوه محاسبه و گزارش سود طوری باشد که دارای چنین ویژگی باشد تا بتواند این هدف را برآورده سازد. اصطلاحاً باید سود مربوط به ارزش سهام باشد.در ادبیات حسابداری، ارقام اطلاعات حسابداری در صورتی که دارای ارتباط قابل پیش بینی با ارزش بازار سهام عادی باشندبه عنوان اطلاعات مربوط به ارزش سهام تعریف می شوند(بیرث41و همکاران ، 2001).چارچوب مفهومی FASB در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 5 ، ارقام حسابداری را در صورتی مربوط می داند که توانایی ایجاد تغییر در تصمیم های استفاده کنندگان از صورت های مالی را داشته باشد. در صورتی که ارقام حسا
بداری آنچه که قصد انتقال آن را دارد بیان کند قابل اتکا محسوب می شود. هر چند که مفهوم مربوط بودن به ارزش سهام کاملاً بر مفهوم مربوط بودن که مورد نظر FASB بوده، منطبق نیست، اما آزمون مربوط بودن به ارزش سهام یکی از رویکردهای تعریف عملیاتی مربوط بودن وقابلیت اتکای مورد نظر FASB است. چون ارقام حسابداری در صورتی مربوط به ارزش سهام خواهد بود یعنی ارتباط معنی دار پیش بینی شده ای با ارزش سهام خواهد داشت که اطلاعاتی مربوط به تصمیم گیری سرمایه گذاران در ارزیابی سهام شرکت ارائه کند و به اندازه ای قابلیت اتکا خواهد داشت که این اطلاعات در قیمت سهام منعکس شود. (بیرثو همکاران42، 2001).
فقط در صورتی که ارقام حسابداری به تصمیم استفاده کنندگان صورت های مالی مربوط باشد توانایی ایجاد تغییر در تصمیم های استفاده کنندگان را خواهد داشت. باید توجه داشت که طبق بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 5 الزامی وجود ندارد که اطلاعات مربوط اطلاعاتی جدید باشند. چون وظیفه حسابداران این است که اطلاعات قابل دستیابی از سایر منابع را جمع آوری و تلخیص میکنند. باید توجه داشت که اطلاعات حسابداری در صورتی که قبلا از منابع دیگری منتشر شده باشند، مربوط به تصمیم گیری استفاده کنندگان نخواهد بود. هر چند که به ارزش سهام مربوط خواهد بود (بیرث و همکاران، 2001).با توجه به اینکه هدف اصلی سرمایه گذاران کسب بازده است و آنها برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری که بتواند بازده بالایی در پی داشته باشد نیاز به تعیین ارزش شرکت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوعارزش افزوده، ثروت سهامداران، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید