مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

) عرف جامعه ایران و اخلاق کار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در جامعه ایران عده ای اعتقاد دارند که روزی هر کس به قدر قسمت اوست که عامل مهمی در تضعیف اخلاق کار به شمار می رود. از دیگر باورهای غلط که به کاهش اخلاق کار می انجامد اعتقاد به قضا و قدر می باشد (کاویان ،84، ص 46).

 

 

2-1-6-2 عوامل اقتصادی موثر بر اخلاق کار

عدم تناسب کار با دستمزد از مبرم ترین مسائل اقتصادی جامعه می باشد که به شدت انگیزه کار را در کارکنان تحت تأثیر قرار داده می باشد. ارتباط میان نظریه های اقتصادی ، فرهنگی و اخلاقی کار به صورت زیر می باشد:

تضعیف اخلاق کار – اعتقاد به ثروت بدون کوشش – درآمدهای نفتی (کاویان بهنام، 84، ص 46)

2-1-6-3 عوامل روانشناختی اجتماعی

یکی از ابعاد بسیار مهم اخلاق کار بعد روانشناختی آن می باشد زیرا که اخلاق متغیری می باشد که آگاهی و اراده فردی تأثیر محوری در آن اعمال می کنند. بسیاری از اندیشمندان برای بهبود اخلاق کار بر نظریات رفتاری تأکید داشته اند. هر گاه فردی کار اخلاقی انجام داد و از سوی جامعه مورد تشویق قرار گرفت، احتمال انجام کارهای اخلاقی دیگر تقویت می گردد تا جائی که کار اخلاقی به صورت ارزشهای درونی در می آید. به این ترتیب، برنامه ریزان کلان کشوری قادر خواهند بود اخلاق کار را در افراد جامعه درونی کنند (مازلو) پنج دسته نیاز بشر را به صورت زیر اظهار می ‌کند. فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، تکریم و خود شکوفایی متأخرین به تأثیر نیاز به کسب موفقیت، نیاز به کسب قدرت، نیاز به ایجاد دوستی، انتظار و برابری بر اخلاق کار تأکید دارند (کاویان ،84، ص 46).

2-1-7 سطوح سیستم اخلاقی

از یک منظر، معیارهای اخلاقی مجموعه‌ای از ارزشها و قوانینی می باشد که درست و نادرست را مشخص می کند. این معیارها رفتار مورد پذیرش و مردود را تعریف می‌کنند. از منظری جامع‌تر عبارتند: 1ـ تمییز بیــن درست و نادرست 2ـ تعریف مباحث (مســـائل) در قــالب واژه‌های معنوی و 3ـ به کارگیری اصول معنوی برای یک وضعیت عملی، می باشد(گیوریان، 1384، ص 40).

اصول معنوی[1] قوانین کلی هستند که رفتار مورد پذیرش و مقبول را تجویز می‌کنند. آنها برای جامعه اهمیت زیادی دارند و به وسیله تصمیمات افراد قدرتمند نمی‌توان آنها را ایجاد و یا عوض کرد. اصول معنوی بر پایه خواست جمعی یا سنتها استقرار می‌یابند. اصول معنوی و ارزشها تشکیل‌دهندگان اصلی معیارهای اخلاقی هستند.

شاید تعریف معیارهای اخلاقی به صورت مشخص و صریح بسیار مشکل می باشد. دانشمند دیگری معیارهای اخلاقی را اینگونه تعریف می کند؛

[1] Moral Principles

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد