شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

مدل آنجل و پری[1]:

آنجل و پری بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پوتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، فرق قائل شدند. اگر چه این پرسشنامه یک بعدی در نظر گرفته شده می باشد، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را عیان نمود.

یک عامل به وسیله پرسش هایی مشخص می گردد که تعهد به ماندن را ارزیابی می کند و دیگری به وسیله پرسش هایی که تعهد ارزشی (طرفداری از اهداف سازمان) را اندازه گیری می کنند، مشخص می گردد. تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهد تصریح به تعهد عاطفی و روانی دارد. تعهد به ماندن آنجل و پری تصریح به اهمیت تعاملات پاداش ها – مشارکت ها تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد تصریح به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر داد (فرهنگی و حسین زاده، 1384، ص 96).

5) مدل پنلی و گولد[2]:

پنلی و گولدیک چارچوب چند بعدی را ارائه کردند. آنها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی فرق قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به گونه نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی می یر و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پری و مایر و شورمن یکسان می باشد (کیخسروی، 1390، ص 4).

6) مدل می یر و آلن[3]: می یر و آلن مدل سه بعدیشان را مبتنی بر نظاره شباهتها و تفاوتهایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، ایجاد کردند. بحث کلی آنها این بود که تعهد فرد را با سازمان پیوند می دهد و پس، این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد. آنها بین سه نوع تعهد فرق قائل می شوند (صمدی و مهدوی خو، 1388):

تعهد عاطفی: تصریح به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد.

تعهد مستمر: مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش های ناشی از ماندن در سازمان می گردد.

تعهد هنجاری: احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می کند. آشکارا، بین روشی که پورتر بنابر آن تعهد را مفهوم سازی کرده و کارهای بعدی اریلی و چتمن و می یر و آلن همپوشی هست (صمدی و مهدوی خو، 1388).

[1] Perry & Angle

[2] Penley & Gould

[3] Allen & Meyer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شناسایی ارتباط بین اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان

اهداف فرعی:

1) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار در شرکت آب منطقه ای استان سمنان

2) شناسایی وضعیت مولفه های تعهد سازمانی در  شرکت آب منطقه ای استان سمنان

3) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین زنان ومردان

4) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت سنی

5) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای متفاوت تحصیلی

6) شناسایی وضعیت مولفه های اخلاق کار و تعهد سازمانی در بین گروههای سطوح شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان  مطالعه ارتباط اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان سمنان   با فرمت ورد