مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

عملکرد وظیفه ای :

عملکرد وظیفه ای برای رسیدن به عملکرد سازمانی بهتر ، از همکاری و تعاون افراد طرفداری می کند و تصریح به فعالیت هایی دارد که قسمتی از سیستم رسمی پاداش هستند همچنین به الزاماتی توجه دارد که در تبیین شغل مشخص شده اند. عموما عملکرد وظیفه ای شامل فعالیت هایی می گردد که مواد اولیه وخام را به کالا وخدماتی تبدیل می کند که توسط سازمان تولید می شوند، پس عملکرد وظیفه ای از تکمیل الزاماتی که قسمتی از قرارداد بین کارمند و کارفرما می باشد ، طرفداری می کند. به علاوه عملکرد وظیفه ای خود به خود می تواند به عنوان یک سازه چند بعدی تعریف بشود. (Sonnentag et al , 2010: 428)

عملکرد وظیفه ای فعالیت هایی را شامل می گردد که مستقیما یا به گونه غیر مستقیم با تبدیل منابع به محصول در مبادلات اقتصادی انجام می گیرد. این نوع عملکرد به گونه قابل توجهی از شغلی به شغل دیگر متفاوت می باشد  و بستگی به دانش ، مهارت ها و توانایی ها دارد و شامل تأثیر های معین و مشخص می باشد. عملکرد وظیفه ای در واقع همان وظایف و مسئولیت هایی هستند که در برگه تبیین وظایف و مسئولیت های کارکنان ثبت می گردد و به گونه مستقیم با انجام وظایف محوله در ارتباط هستند.  مثلا نظارت بر حضور و غیاب کارکنان. ارزیابی درست از این بعد نیازمند استانداردهای معین می باشد.  (Kwong and cheung , 2003)

کمپبل[1] 1990 یک مدل سلسله مراتبی متشکل از هشت فاکتور عملکرد پیشنهاد داد که از این بین پنج عامل تصریح به عملکرد وظیفه ای دارند :

1- مهارت وظیفه ای خاص شغلی

2- مهارت وظیفه ای شغلی که خاص نیستند

3- مهارت ارتباط نوشتاری و گفتاری

4- سرپرست در جایگاه رهبری

5- مدیریت / کارفرمایی

هر کدام از این پنج عامل به تنهایی شامل چندین زیر فاکتورهای فرعی می شوند که برای شغل های گوناگون متفاوت هستند ، برای مثال عامل سرپرست شامل ؛هدایت کردن ، رهبری ، بر انگیختن زیر دستان و گرفتن بازخورد

حفظ ارتباطات خوب کاری هماهنگی زیردستان و سایر منابع به مقصود انجام گرفتن کار می باشد.

(Sonnentag et al , 2010: 428)

2-2-4-2) عملکرد زمینه ای:

بعد دیگر عملکرد ، عملکرد زمینه ای می باشد؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عملکرد زمینه ای شامل رفتارهایی می باشد که بقای شبکه سازمانی ، اجتماعی و جو روانشناختی که وظایف فنی-تکنیکی را احاطه کرده می باشد تداوم می بخشد. (Kwong and cheung , 2003)

عملکرد زمینه ای مستقیما بر عملکرد سازمانی تاثیر نمی گذارد اما از محیط اجتماعی ، روانشناختی و سازمانی طرفداری می کند. عملکرد زمینه ای با عملکرد وظیفه ای تفاوت دارد و شامل فعالیت هایی می باشد که به گونه رسمی قسمتی از تبیین شغل نیستند. عملکرد زمینه ای از طریق تسهیل عملکرد وظیفه ای  به گونه غیرمستقیم ، به عملکرد سازمان کمک می کند. (Sonnentag et al , 2010: 428-249)

پس عملکرد زمینه ای فعالیت هایی را در بر می گیرد که در حفظ و نگهداری محیط روانی و بین فردی که نیاز به پذیرش هسته تکنیکی  برای اقدام دارد موثر می باشد. این نوع از فعالیت ها به انگیزه ها ، تمایلات و ویژگی های شخصیتی فرد بستگی دارند و به ندرت به صورت تأثیر رسمی مکتوب هستند. (رحیم نیا و همکاران ،1390 : 69)

بورمن و موتو ویدلو[2] 1993 عملکرد زمینه ای را به پنج طبقه تقسیم کردند :

1- انجام فعالیت ها به صورت داوطلبانه

2- پیگیری و پایداری ، اشتیاق ، جدیت

3- همکاری با یکدیگر

4- دنباله روی از قوانین و رویه ای تعیین شده

5- طرفداری کردن از اهداف سازمانی بصورت علنی

مثال هایی از عملکرد زمینه ای : بروز کوشش بسیار زیاد ، پیروی از قوانین و سیاست های سازمانی ، کمک نمود و همکاری ( تشریک مساعی) ، آماده باش بودن برای کمک به همکاران درمورد معضلات مربوط به کار. (Sonnentag et al , 2010: 428-249)

[1]Campbell

[2] Borman & Motowidlo

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 – 4 – 2- 1. سنجش ارتباط بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2-2. سنجش ارتباط بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 3-. سنجش ارتباط بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 4. سنجش ارتباط بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 5. سنجش ارتباط بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-6. سنجش ارتباط بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-7. سنجش ارتباط بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد