مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

تأثیر اندازه گیری رضایمندی مصرف کننده (مشتری )

رضایتمندی مصرف کننده یا مشتری یکی از اهداف اساسی هر سازمانی می باشد ومشتریان رضایتمندان ازعوامل کلیدی موفقیت سازمان به شمار می طریقه. پس سازمان ها در کوشش هستند تا سطح رضایتمندی مشتریان را سنجش رضایتمندی مشتری بهره گیری می گردد.اندازه گیری رضایتمندی مشتری دو تأثیر را اعمال می کند ، فراهم کردن اطلاعات  و توانمند سازی ارتباط با مشتریان شاید دلیل اصلی صرف زمان برای اندازه گیری رضایتمندی مشتری عبارتست از جمع آوری اطلاعات، هم درمورد آن چیز که مشتریان درمورد متفاوت بودن نیازهایشان می گویند و هم برای ارزیابی آنکه یک سازمان به چه اندازه نیازهای مشتریان را برآورده می کنند.اما دلیل دوم که در خدمات اهمیت  آن کمتر ازدلیل اول نیست .عبارتست از مطالعه مشتریان ؛ یافتن نیازهای آنها ،‌خوشی ها ،‌ناخوشی ها و به گونه اختصار بهتر بودن (بیگ زاده و وزیری ،‌1387 ) . اندازه رضایت مشتری ، موفقیت یا شکست هر سازمانی را تعیین می کند. پس آگاهی از اینکه مشتریان تا چه حد راضی هستند اهمیت خاصی دارد. یک اندرز قدیمی مدیریتی می گوید  «اگر چیزی را نتوانی ارزیابی کنی ، نمیتوانی آن را مدیریت کنی » (عالی ،‌1381 ). اکنون که رضایت مشتری یکی ازمهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان ها در امر تجارت و سودآوری به شمار می آید . پس ایجاد و پیاده سازی سیستم های اندازه گیری و پایش رضایت مشتری به عنوان مهمترین شاخص در امر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمان های امروزی به شمار می آید (ضیایی و همکاران ،‌1391 ).

2-1-14) روش های اندازه گیری رضایت مصرف کننده (مشتری )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی متدهای اندازه گیری رضایت مشتریان را می توان به دودسته عمده تقسیم نمود :

  • روش های عینی ، (2) روش های نظری یا مفهومی . روش های عینی ،‌روش هایی هستند که از طریق اندازه گیری شاخص هایی که قویاً با رضایت مشتریان همبسته هستند. به گونه غیرمستقیم به اندازه گیری اندازه رضایت مشتریان می پردازند. اعتبار و صحت این مدل ها با شک وتردید همراه می باشد. پس از این روش ها کمتر برای اندازه گیری رضایت مشتری بهره گیری می گردد. برای مثال می توان اندازه فروش سالیانه شرکت را بعنوان شاخصی از اندازه رضایت مشتریان سازمان تعبیر نمود. درمقابل ،‌روش های نظری یا مفهومی با بهره گیری از ارزیابی نظرات مشتریان به طورمستقیم رضایتمندی انان را اندازه می گیرند به همین دلیل اعتبار روش های نظری بمراتب بیش از روش ها عینی می باشد. روش های نظری خود به خود به دو دسته روش های رویداگرا 1 و روش های مشخصه گرا 2تقسیم می شوند. تقسیم بندی روش های مختلف اندازه گیری رضایت مشتری به لحاظ نظری را میتوان در شکل (3-2) نظاره نمود (کاوسی  وسقایی ،‌1388 ، 396 ).

 

1- Event oriented

2- Chara coloristic oriented

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین اندازه رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با در نظر داشتن مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری هست؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری هست؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری هست؟

3.آیا بین سطح تصور و توجه دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد