مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW

تعاریف سرمایه اجتماعی

این اشکال سرمایه عبارت از شکل‏ اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی بودند.شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله قابل تبدیل به‏ پول می باشد مانند دارایی‏های منقول و ثابت یک سازمان،سرمایه ی فرهنگی، نوع دیگر سرمایه می باشد که در یک سازمان هست مانند تحصیلات عالیه اعضای سازمان که‏این نوع سرمایه نیز در بعضی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایهء اقتصادی‏ می باشد و سرانجام شکل دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی می باشد که به ارتباطات و مشارکت‏ اعضای یک سازمان توجه دارد و می‏تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه‏های‏ اقتصادی باشد(وینتر[1]،2000 :121).

استانتون سرمایه اجتماعی را دو بعد تقسیم نموده می باشد:

بعد اول: ساخت شبکه ها و ساختار روابط اجتماعی

بعد دوم:  ساخت هنجارها و کیفیت روابط اجتماعی می باشد. ویژگی های سرمایه اجتماعی در بعد اول عبارتند از: نوع روابط، اندازه شبکه ها، ساختار درونی روابط، ساختار بیرونی روابط و سطح روابط ویژگیهای سرمایه اجتماعی در بعد دوم عبارتند از: هنجار اعتماد و هنجار  جبران(استانتون[2]،2000 : 221).

گرین[3] سرمایه اجتماعی را به صورت زیر تعریف می نماید:طیف کاملی از نهادها ، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته شده که گروه ها وافراد را قادر می سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند(گرین[4]،2001 :89).

پالدام[5] سرمایه اجتماعی را به عنوان چسبی که جامعه را در کنار هم نگه می داردتوصیف کرده و رویکردهای تئوریک به این موضوع را به سه گروه اصلی اعتماد ، تمایل به همکاری و شبکه ها تقسیم بندی می کند(پالدام،2009 : 81).

به عقیده گودرهام[6] ، سرمایه اجتماعی کارایی انتقال دانش را افزایش میدهد، زیرا که آن، رفتار جمعی را ترغیب می کند. ایده اصلی آنان این می باشد که انتقال دانش، کلیدی می باشد برای بدست آوردن شایستگی، صلاحیت و یک مزیت برای سازمان به شمار می رود.  با بهره گیری از مدل ناهاپیت و گوشال مدلی را ارائه کرده اند که سرمایه اجتماعی می تواند برای انتقال  دانش در همکاری های چندملیتی بکار برده گردد (گودرهام و همکاران،2008).

کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایهء اجتماعی کمک‏ گرفت؛وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعاد مختلف مطالعه نمود.کلمن برای تعریف‏ سرمایه اجتماعی از تأثیر و کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایهء اجتماعی ارائه داد و نه تعریف ماهوی(کولمن[7]،2001 :4).

تعاریف بوردیو و کلمن تا حدودی شبیه به هم هستند.هم بوردیو و کلمن قائل به‏ مشارکت و عضویت فرد در گروه بودند ما حصل آن را به عنوان سرمایه تلقی می‏نمودندبوردیو برای این مفهوم از واژه«چسبندگی» و کلمن از واژه«ساختار اجتماعی»کمک گرفتند.

برخلاف بوردیو که سرمایه اقتصادی را به عنوان هدف غایی در نظر می‏گرفت، کلمن،سرمایه انسانی را به عنوان هدف غایی مطرح و سرمایهء اجتماعی را به عنوان‏ ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی بکار می‏برد. عبارتی،کلمن با بهره گیری از مفهوم‏ سرمایهء اجتماعی کوشش در شناخت تأثیر هنجارها و ارزش‏ها در داخل خانواده یا شبکه‏های اجتماعی بود تا از این طریق بتواند موجب تقویت سرمایه‏های انسانی گردد.

از نظر«بوردیو»، سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی می باشد که نتیجه مالکیت شبکه با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد، و به عبارت ساده تر، عضویت در یک گروه می باشد. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها می باشد. در واقع، پیوندهای شبکه های بایستی از نوع خاصی باشند، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد. روابط نهادی شده مبتنی بر اعتماد بدون رعایت تکالیف و حقوق متقابل ممکن نیست. مفهوم شهروندی که تکالیف و حقوق می باشد ارتباط تنگاتنگی با مفهوم سرمایه اجتماعی دارد(شارع پور ، 6:1380).

[1] Winter

[2] Stanton

[3] . Greene

[4] Greene

[5]  Paldam.

[6] . Goderham & et al

[7] Coleman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

                     3.سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد