مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه فرضیه 7

تسهیم دانش (عیان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی نمود.

H0 :  : تسهیم دانش (عیان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی نمود.

H1 : تسهیم دانش (عیان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیش بینی نمود.

 

جدول4-18) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (عیان) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر)

متغیرها نوع آزمون تعداد نمونه سطح معنی داری ضریب همبستگی نتیجه آزمون
تسهیم دانش (عیان) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) پیرسون 217 000/0 532/0 تایید فرضیه

 

برای مطالعه این فرضیه به علت نرمال بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری گردید.همانطور که نظاره می گردد در سطح خطای 01/0  سطح معنی داری کمتر از 01/0 می باشد پس H0 رد می گردد و H1 پذیرفته می گردد. پس بین  تسهیم دانش (عیان) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) ارتباط هست(01/0 < سطح معنی داری)و شدت این ارتباط برابر با 532/0بوده که بیانگر ارتباط مستقیم تسهیم دانش (عیان) و سرمایه اجتماعی (تعهد موثر) می باشد.

 

مطالعه فرضیه 8

تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی نمود.

H0 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را نمی توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی نمود.

H1 : تسهیم دانش (پنهان) کارکنان مرد مشارکت کننده در پژوهش را می توان از روی مولفه سرمایه اجتماعی (شدت کار تیمی) پیش بینی نمود.

جدول4-19) ضریب همبستگی بین تسهیم دانش (پنهان) و سرمایه

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
  2. سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح تیمی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

                     3.سنجش ارتباط بین سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(عیان و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و ا-A0Y592KW   با فرمت ورد