مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

4شاخص های مدیریت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش را با معیارها و مؤلفه های مختلفی می سنجند که در اینجا تحت عنوان شاخص های مدیریت سرمایه در گردش ذکر می گردد . چرخه نقدینگی[1] (CCC) مؤلفه اصلی مدیریت سرمایه درگردش به حساب می آید که در برگیرنده مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا و مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی می باشد که به صورت مختصرتوضیح داده می شوند.

مدت زمان وصول مطالبات که از طریق ارتباط (1)محاسبه می گردد برابر میانگین تعداد روزهایی می باشد که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع آوری می کند. طبق نظر لانگ و همکاران  معاملات اعتباری وفروش های نسیه، وسیله ای برای جذب مشتریان جدید می باشد وبسیاری از شرکتها در کوشش هستند تا استانداردهایاعتباری خودرا در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند . به علاوه اعطای امتیازات به

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشتریان باعث تحریک فروش می گردد زیرا که به مشتریان این اجازه را می دهد، کیفیت محصول را قبل از پرداخت ارزیابی نمایند(لانگ[2] وهمکاران،1993) .در نتیجه با در نظر داشتن سرمایه گذاری های مهم درحسابهای دریافتنی به وسیله بسیاری از شرکتهای بزرگ،مدیریت اعتبارات می تواند تاثیر مهمی بر روی سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش آن داشته باشد.

                                     ( )   *  365  = مدت زمان وصول مطالبات: ارتباط(1)

مدت زمان نگهداری موجودی کالا که از طریق ارتباط(2) محاسبه می گردد نشان دهنده میانگین تعداد روزهایی می باشد که موجودی کالا به وسیله شرکت نگهداری می گردد. سطح بهینه ای از موجودی کالا تاثیر مستقیمی بر روی سودآوری خواهد گذاشت زیرا که منابع سرمایه در گردش را برای سرمایه گذاری در چرخه کسب و کار تجاری آزاد خواهد نمود (لازاریدیس[3]وتریفونیدیس[4]،2006)و هدف آن کاهش هزینه هاو افزایش سود می باشد در حالی که نیازهای مشتریان به بهترین نحو پاسخ داده می گردد(کومانا[5]،2008)

                               ( )   *  365  = مدت زمان نگه داری موجودی کالا: ارتباط(2

مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی نیز نشان دهنده میانگین زمانی که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خود تصفیه می کند، می باشد واز طریق ارتباط(3)محاسبه می گردد.سیاست های اتخاذ شده در قبال

[1]. cash conversion cycle

[2] . Long

[3] .Lazaridis

[4] .Tryfonidis

[5] .Koumanakos

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد