مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

1مقدمه

تصمیمهای مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی می باشد، اما تصمیم های نابخردانه می تواند در نهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد. به نظر جفرسون[1](2001)” برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست” با این تفاصیل، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال می باشد. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی مانند، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگا هها و اهداف مدیران دارد . ادبیات مالی چشم اندازهای متفاوتی را در مورد چگونگی اتخاذ تصمیمات ساختار سرمایه مدیران فراهم می کنند. ساختار سرمایه شرکت ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگیهای شرکتی بهره گیری کنند و بایستی تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می گذارند، مورد توجه قرار دهند. به علاوه، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب بایستی ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با در نظر داشتن این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند . در این راستا، شناخت عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی می باشد، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و اندازه تأثیر آنها در ساختار سرمایه میتوان شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نمود.هدف مهم اکثر شرکت ها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن می باشد . محققان مالی زیادی به این نتیجه رسیده اند که ارزش شرکت، نتیجه جریان نقدی آزاد و میانگین موزون هزینه سرمایه[2] (WACC) آن شرکت می باشد. استدلال آنها این می باشد که به مقصود حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در داراییها به مقصود ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند. به مقصود تأمین وجوه نقد مورد نیاز راههای ممکن و متفاوتی پیش روی مدیر قراردارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای ازبدهی و سرمایه (ساختار سرمایه بهینه) را انتخاب کند، میتواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام راحداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت می باشد. هدف اساسی مدیریت شرکت ها حداکثر کردن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران درشرکت های سهامی می باشد. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت ها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک می باشد. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یاساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار می باشد، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به “ساختار بهینه سرمایه “می گردد .

شرکتهاهنگام نیازبه منابع مالی جدیدمی توانندازطریق استقراض یاواگذاری قسمتی ازمالکیت شرکت، منابع مالی موردنیازخودراتامین نمایند.هرشرکت درراستای تشخیص منابع مالی مناسب بایدهزینه منابع مختلف تامین مالی رامشخص کرده وآثاری راکه منابع مالی برریسک وبازده شرکت می گذاردتعیین نماید.تامین مالی صحیح برای اجرای پروژه های سودآورمی توانددرجهت افزایش ثروت سهامداران شرکت تأثیر اساسی ایفانماید.بدست آوردن سودبیشترازطریق تغییرترکیب ساختارسرمایه،بخصوص بهره گیری ازاستقراض برای دوره های زمانی بلندمدت،ازجمله مواردی می باشد که شرکت هابه عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خودمدنظرقرارمی دهند

[1] . Jefferson

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]. Weighted average cost of capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد