مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

مدل کرت لوین
کرت لوین یک مدل سه مرحله ای برای تغییر ارائه کرده می باشد که چگونگی آغاز ، مدیریت و تثبیت فراگرد تغییر را توصیف می کند. قبل از ‏مطالعه هر مرحله بهتر می باشد که مفروضات این مدل را مطالعه کنیم.‏

‏1-‏ فراگرد تغییر صورت نمی گیرد مگر آنکه انگیزشی برای تغییر وجود داشته باشد.‏

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

‏2-‏ فراگرد تغییر شامل یادگیری چیزی جدید می باشد.‏
‏3-‏ افراد کانون تغییرات سازمانی هستند.‏
‏4-‏ مقاومت در برابر تغییر وجود خواهد داشت.‏
‏5-‏ تغییر اثر بخش نیازمند تقویت می باشد.‏
2-2-4 مراحل تغییر:‏
‏1-‏ خروج از انجماد: این مرحله بر ایجاد انگیزش و آمادگی برای تغییر تاکید می کند.‏
‏2-‏ تغییر: در این مرحله بایستی اطلاعات جدید ، الگوی رفتاری جدید ، برای کارکنان فراهم آورد.‏
‏3-‏ انجماد مجدد: تغییر در حین فراگرد تثبیت به کمک کارکنان با تلفیق رفتارها و توجه های تغییر یافته با شیوه های عادی انجام ‏کارهایشان پایدار می گردد.

 • مدل هفت مرحله ای تغییر
  کالب و فرومن در مدل تغییر خود هفت مرحله را در نظر می گیرند. ویژگی مدل آنها در این می باشد که این مراحل نباید لزوما در توالی یا به ‏گونه جدا گانه رخ دهد بلکه چند مرحله می تواند به گونه همزمان رخ دهد. آن ها مدل خود را توسط نمودار 1 ارائه می کنند.‏
  • مدل سیستمی تغییر
   رهیافت سیستمی تصویر کلانی را از تغییر سازمانی ارائه می دهد و بر این باور می باشد که هر تغییری چه بزرگ و چه کوچک ، یک تاثیر ‏آبشاری بر سازمان دارد.‏
   اجزای اصلی سه گانه مدل سیستمی در نمودار 2 نشان داده شده می باشد.‏

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد