شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

سوالات فرعی :

 آیا بین بینش راهبردی و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان ارتباط معناداری  هست؟ 

آیا بین سرنوشت مشترک و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان ارتباط معناداری  هست؟ 

آیا بین تمایل به تغییر و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان ارتباط معناداری  هست؟ 

آیا بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان ارتباط معناداری  هست؟ 

آیا بین روحیه و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان ارتباط معناداری  هست؟ 

آیا بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان ارتباط معناداری  هست؟ 

آیا بین به کارگیری دانش و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان ارتباط معناداری  هست؟

1 ـ 6. چارچوب نظری پژوهش:

ارائه چهار چوبی مفهومی از متغییر های پژوهش می تواند زمینه آشنایی با ابعاد مختلف متغییر های پژوهش و مبانی شکل گیری فرضیه ها را مورد مطالعه قرار دهد.

متغیر مستقل این مطالعه هوش سازمانی می باشد. هوش سازمانی از دیدگاه آلبرشت سازه ای چندبعدی می باشد که توانایی فکری یک سازمان درحل معضلات سازمانی را نشان می دهد. هوش سازمانی بازتاب ظرفیت های سازمانی در راستای خلق دانش و کاربرد استراتژیک آن به مقصود هماهنگی و تطابق با محیط می باشد (Albercht , 2003: 2) .

ابعاد هوش سازمانی در این مطالعه برگرفته از چارچوب کارل آلبرشت می باشد ، وی هوش سازمانی را به هفت مولفه تقسیم بندی می کند.

در چارچوب محقق بینش راهبردی یعنی راهبردهای اساسی و مهم در سازمان شناسایی که تمامی کارکنان آن را پذیرفته و در جهت آن متناسب شده باشند، در عین حال متخصصان و رهبران فرصت بازبینی و بازنگری آن را در نشست های سالیانه فراهم کنند و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از عوامل محیطی به گونه دائم مورد بازبینی قرار گیرد.

سرنوشت مشترک  یعنی اینکه کارکنان خود را عضو موثری از سازمان تلقی کنند و مدیران در طرح ها و برنامه ها ، اجرا و ارزشیابی با مشارکت کارکنان اقدام نمایند. در نتیجه آنها ماموریت های سازمانی را می شناسند و حس همدلی و همبستگی نسبت به اهداف پیدا می کنند .

با وجود تمایل به تغییر سازمان هایی که از قابلیت انعطاف و سازگاری بیشتر با تغییرات محیطی برخوردارند، به موفقیت و کامیابی بیشتری دست می یابند. در این سازمان ها کارکنان تشویق به نوآوری و پیداکردن راههای بهتر انجام کار خود می شوند. تمایل به تغییر فرصت لازم را برای تجربیات جدید و شانس بهره گیری از روش های جدید فراهم می کند. اتحاد و انسجام یعنی اینکه  بدون وجود یک سلسله قوانین جهت اجرا ، هر گروهی در ادامه ی کار دچار مشکل فراوان واختلاف نظر خواهد گردید ، در یک سازمان هوشمند طراحی سازمان و ساختارهای آن به گونه ای می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 – 4 – 2- 1. سنجش ارتباط بین  بینش راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2-2. سنجش ارتباط بین  سرنوشت مشترک  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 3-. سنجش ارتباط بین تمایل به تغییر  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 4. سنجش ارتباط بین اتحاد و انسجام و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1 – 4 -2- 5. سنجش ارتباط بین  روحیه  و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-6. سنجش ارتباط بین  بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان.

1-4-2-7. سنجش ارتباط بین فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان با فرمت ورد