دانلود پایان نامه

احتمال صرف تلاش بیشتر برای کسب اطلاعات محرمانه وجود دارد.
مدرس و حصارزاده (1387)
بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری
نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی از طریق بیش (کم) سرمایهگذاری میتواند موجب ارتقای کارایی سرمایهگذاری گردد.
نوروش و حسینی (1387)
رابطه کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود
یافتههای پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی معنادار میان بهموقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود است.
خوش طینت و یوسفی (1387)
ارتباط بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظهکاری در صورتهای مالی
نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایهگذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظهکاری میشود.

رحیمیان و همکاران (1388)
رابطهی میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی
نتایج پژوهش نشان داد که میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره و معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه معناداری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

عرب مازار یزدی و طالبیان (1388)

کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه
یافتههای پژوهش آنها حاکی از آن است که هزینهی سرمایهی شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین از هزینهی سرمایهی شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا بیشتر است. همچنین یافتههای پژوهش آنها نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری بیشتر از اقلام تعهدی غیر اختیاری هزینهی سرمایهی شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
خوبانی (1389)
بررسی رابطه کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، کیفیت سود هیچ تأثیری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلان سود بیشتر از دوره قبل از اعلان سود است.
کاشانیپور و مؤمنی یانسری (1391)
بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه
نتایج نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی، رابطهی معناداری وجود ندارد.
خانی و قجاوند (1391)
بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی
نتایج پژوهش آنها نشان داد که معیارهای اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی به استثنای کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی تأثیر دارد.
نیکبخت و عظیمی (1391)
تأثیر محافظهکاری مشروط بر قابلیت اتکای اطلاعات و به موقع بودن افشا
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اعمال محافظهکاری مشروط، قابلیت اتکا اطلاعات افشا شده توسط شرکتها را کاهش میدهد و موجب افزایش نوسان در پیشبینیها و تفاوت آن با مقادیر واقعی میگردد.
رحیمیان و ابراهیمی (1392)
رابطه بین کیفیت افشا و محافظهکاری
. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت افشا و محافظهکاری مشروط رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
دستگیر و شهرزادی (1392)
ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی
نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که میان کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی، ارتباط معناداری وجود ندارد و در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی مکمل یکدیگر هستند.
خدادادی و همکاران (1392)
تأثیر بهموقع بودن و محافظهکاری بر محتوای اطلاعاتی سود
نتایج پژوهش آنها نشان داد، شرکتهایی که در سطح بالایی از بهموقع بودن سود قرار دارند، از محتوای اطلاعاتی سود بالاتری برخوردارند، در حالی که، شرکتهایی که محافظهکاری بالایی را در سود لحاظ میکنند، محتوای اطلاعاتی سود پایینتری دارند.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه
هدف از انجام پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگیهای اجرای موضوع قرار داد. منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویههای منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روشها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد (اسماعیلی، 1385). بنابراین، “تحقیق” عبارتست از، یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سؤالهای مورد نظر و مطرح شدهی پیرامون موضوع تحقیق بدست میآید (نادری و سیف نراقی، 1384). پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که، در آن علم بهکار میرود. میتوان عنوان کرد اعتبار هر تحقیق در گرو روش تحقیق آن است.”روش تحقیق” مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، 1376).
اعتقاد اندیشمندان معاصربر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چنددهه اخیربه مراتب بیشتر و جامعترازپیشرفتی است که کلیه علوم ازبدوپیدایش خودتا پایان نیمه اول قرن بیستم داشتهاند،شایدقبول این واقعیت قدری مشکلترباشد،اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون بهکارگیری روشهای دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع بایدبه دنبال تعیین روشهای دقیق پژوهش باشد.انتخاب روش پژوهش بستگی به هدفهاوموضوع پژوهش دارد.بنابراین هنگامی میتوان در موردروش بررسی انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع پژوهش وهدف آن مشخص باشد،به عبارتی روش پژوهش به محقق کمک میکند، شیوه و روشیراانتخا
ب و آغازکندتا بتواندهر چه سریعتربه پاسخ یاپاسخهایی که برای پرسشهای خوددر نظر گرفته است دست یابد.در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازهگیری، ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و مواذین پذیرفته شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل است و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق،تشخیص،قضاوت و ابتکار است(اکبری،1390).
علاوه بر مطالب فوق، آمار نیز علمی جدید محسوب میشود که شیوهها و روشهای آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آن که مدت زیادی از پیدایش آن نمیگذرد به سرعت توسعه یافته به طوری که قلمرو و مفاهیم مورد استفاده در آن از علوم ریاضی هم فراتر رفته و بکارگیری آن نیز در سایر علوم رواج یافته است. “آمار” به عنوان یک علم امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که تجزیه و تحلیل آنها با داده صورت میگیرد اهمیت بسیار دارد. (آذر و مومنی، 1385).
در فصل اول ضمن معرفی سه پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در ادبیات مالی، شواهد تجربی موجود، فرضیهها و اهداف پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم نیزضمن تشریح مبانی نظری هر یک از متغیرهای پژوهش، مطالعات تجربی داخلی و خارجی انجام شده در زمینههای مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی و به ویژهپژوهشهای انجام شدهی مرتبط با موضوع این پژوهش، بررسی گردید. در این فصل بر مبنای استدلالات قیاسی حاصل از تئوریها و فرضیههای عنوان شده در فصول قبل، فرضیهها و متغیرهای پژوهش و روشهای آزمون فرضیهها تشریح میشود، سپس جامعه آماری، روش گردآوری اطلاعات، مدل و متغیرهای پژوهشو روش تجزیه و تحلیل دادهها در پژوهشمورد بررسی قرار گرفته میشود. در این فرایند با بهرهگیری و گردآوری دادهها و تبدیل آنها به یافتهها، ابهام حاصله از مسئله پژوهش به حداقل ممکن کاهش مییابد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رایگان با موضوعبستر طبیعی، اردشیر بابکان، فعالیتهای اقتصادی، ناصرالدین شاه قاجار

3-2 روش پژوهش
روش پژوهش را میتوان مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات دانست. روش پژوهش حاضر از سه دیدگاه هدف، نقش متغیرها در پژوهش و شیوه اجرا تقسیمبندی شده است.

3-2-1 روش پژوهش از نظر هدف
این پژوهش از نظرهدف از نوع پژوهشهای کاربردی است. پژوهش کاربردی تلاشی است برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملی، که در دنیای واقعی وجود دارد. این پژوهش از نتایج پژوهشهای بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ‌روشها، ‌ابزارها،‌ وسایل،‌ تولیدات،‌ ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی استفاده کرده است.

3-2-2 روش پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش
این پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی میباشد. پژوهش توصیفی پژوهشی است که در صدد توصیف عینی و واقعی و منظم خصوصیات یک پدیده یا یک موضوع میباشد.

3-2-3 روش پژوهش از نظر نحوه اجرا
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از نرم افزار رهآورد نوین استفاده شده است، در صورت ناقص بودن دادههای موجود در این بانک اطلاعاتی، به سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران(سایت کدال)مراجعه گردیده است.بدین صورت که ابتدا برای بدست آوردن دادههای مربوط به متغیر مستقل عدم تقارن اطلاعاتی دادههای استخراج شده از رهآورد نوین وارد اکسل شده و پس از فرمولبندی برای آزمون فرضیهها آماده شد. سپس برای بدست آوردن دادههای متغیر دیگر یعنیکیفیت افشا که در این پژوهش هم نقش متغیر مستقل (در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی) و هم نقش متغیر وابسته (در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی) را ایفا کرده است و دارای دو سنجه قابلیت اتکا و بهموقع بودن به عنوان معیار ارزیابی کیفیت افشا با وزندهی یکسان است، به سایت رسمی بورس و اوراق بهادار تهران (سایت کدال) مراجعه شده است و شرکتهایی که طی سالهای 87 لغایت پایان سال 91 اقدام به افشا کرده بودند انتخاب شد و میزان دادههای افشا شده توسط آنها که مورد نیاز این پژوهش بود استخراج شد و در نهایت جمعبندی گردید. برای بدست آوردن متغیر کنترلی اندازه شرکت نیز بدین صورت عمل شده است که برای اندازه شرکت از لگاریتم جمع داراییهای شرکت استفاده شده است. و در نهایت برای بدست آوردن دادههای مربوط به متغیر وابسته کیفیت گزارشگری مالی بدین صورت عمل شده است که از سه سنجه مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، محافظهکاری حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی با وزندهی یکسان استفاده شده است. و سپس دادههای استخراج شده از رهآورد نوین وارد اکسل شده و پس از فرمولبندی و محاسبه، برای آزمون فرضیهها مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیلهایآماریبهکمکنرمافزارهایرایانهایصورتمیگیرد. بهمنظورآزمونفرضیههایپژوهشازتحلیلرگرسیوناستفادهشده است. معناداریمدلهانیزباآمارtموردسنجشقرار گرفت. مقیاس اندازهگیری دادهها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیقترین سطح اندازهگیری را ارائه میدهد. در این پژوهش مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمعآوری شده و بهصورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیههای پژوهش با به کارگیری روشهای آماری مناسب استفاده شده است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی است و چنین پژوهشی شامل کلیه پژوهشهایی است که در آنها سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود، بنابراین ضری
ب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان میکند تغییرات متغیر تا چه اندازه به متغیر دیگری وابسته است.
از لحاظ بعد زمانی پژوهشها میتوانند گذشتهنگر یا آیندهنگر باشند. بهطور کلی چنانچه دادههای گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح پژوهش را میتوان گذشتهنگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک پژوهش گذشتهنگر به شمار میآید.

3-3 قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
الف) قلمروموضوعی: در اینپژوهش بررسیارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
ب)قلمرو زمانی: با درنظرگرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانیپژوهش یک دوره 5 ساله از ابتدای سال 1387 لغایت پایان سال 1391 تعیین شده است.
ج)قلمرو مکانی:قلمرو مکانی پژوهش حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

3-4 جامعه و نمونه آماری
جامعهی آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا و


دیدگاهتان را بنویسید