دانلود پایان نامه

ی :
رهبران برخوردار از این سبک سعی می کنند تحت رهبری ایشان زبانزد خاص و عام شوند. از ویژگی های این رهبران قدرت پیش بینی است، ریسک می کنند،بیشتر شنونده اند تا گیرنده.
9- سبک به حال خود بگذار:
رهبران برخوردار از این سبک،از به کارگیری قدرت خود کناره جویی می کنند و معتقدند که پیروان با برخورداری از آزادی می توانند خود را تا جایی که منجر به انتخاب نوع فعالیت متناسب با استعداد آنها است،بروز دهند. این سبک رهبری شاید فراتر از مشکلاتی است که از فشار کاری نشأت می گیرد و در نهایت،موجب نگرانی رهبری می شود.(همان منبع)
10- سبک کارآمد یا وظیفه مدار:
در این سبک کاملاً آمرانه،مدیر به مرئوسان خود اعتماد ندارد. روابط مدیر و زیر دستان مبتنی بر ارعاب و ترس است و توجه صرف به وظیفه و اهداف است.این سبک به سبکی اطلاق می شود که مدیر تمام سعی و تلاش خود را جهت برآورده شدن اهداف سازمان بدون توجه به روابط انسانی می کند. در این سبک مدیر به تنهایی تصمیم می گیرد و راه حل ارائه می دهد و زیردستان هیچ گونه مشارکتی با مدیر ندارند.(حاتمی-سرمدی،1384، ص37 تا 41)
سبک انسان مدار یا رابطه مدار :
در این سبک اعتماد و اطمینان به مرئوسان در حد کمال است و رابطه صمیمانه و مشارکت جویانه در تمام امور بین آنها برقرار می باشد.از آنجا که مدیران مدارس نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی،سازماندهی،رهبری و شایستگی برقراری روابط انسانی مؤثر با دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اولیاء دانش آموزان دارند و در توفیق کارکنان و سلامت روانی و اخلاقی و رضایت خاطر آنان و پیشرفت علمی دانش آموزان و افزایش کارایی و اثر بخشی به ویژه در مدارس راهنمایی تأثیر بسزایی دارند،باید این نقش را به افراد باتقوا،کاردان و برخوردار از هنر و شیوه های نوین تعلیم و تربیت سپرد.(همان منبع،ص43)
نظریه های سبک مدیریت مشارکتی :
شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساساً به نظر سیاسی حاکم بر جامعه وابسته است و فقط هنگامی تغییر می کند که نگرش سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی نمی شود. از این رو در کشورهایی که مفهوم مستبدانه حکومت مقبول است احتمالاً شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگی های نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتماد است، احتمالاً پیش بینی هایی برای مشارکتمردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت.(امیر کبیری،1374،ص12)
نظریه نقش های مدیریتی :
جدیدترین نظریه مدیریت،نظریه نقش های مدیری است.اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام می دهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظه ای فعالیت ها یا نقش های مدیری را معین کرد.آدیزس با مطالعه مدیریت برای اداره مؤثر هر سازمان،چهار نقش(مدیر تولید- اجرایی- ابداعی- ترکیبی) را لازم می داند. هر یک از این نقش های مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد.
زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند که شامل خرده سیستم های انسانی، اجتماعی،اداری، ساختاری، اطلاعاتی، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است.(جاسبی،1368، ص112)
آدیزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیریتی غلط نداشته باشد،اندک است،زیرا چنین مدیری باید تکنسین عالی،رئیس،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد.هر مدیری با توجه به نوع کار، سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتهای مدیری نیاز دارد.مدیریت به شکل یک اهرم است که در پایین مدیر عالی،در وسط میانی،در بالا مدیر عملیاتی، قرار دارد.مدیران عملیاتی: این مدیران سرشان بسیار شلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت و آمد باشند.برای پرسنل خود مأموریتهای کاری خاص تعیین کنند و یا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت،طرح ریزی کنند.(همان منبع،ص113)
مدیران میانی: آنها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش می دهند.کارشان مدیریت بر سرپرستان است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی بر عهده دارند.بیشتر وقتها به تحلیل داده های آماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری،تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژه های معین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است. مدیریت عالی: مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقت شان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان و اندک زمان را با افرادزیر است خود می گذرانند.(منوچهری،1389،ص85)
هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد.خلاقیت یعنی به کارگیری توانایی های دهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید،تداوم حیات سازمانها به بازسازی آنها بستگی دارد.بازسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یا وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود.ماکسیم گورکی می گوید: اگر کار تفریح باشد،زندگی لذت بخش است و اگر وظیفه باشد،زندگی بردگی است.(همان منبع،ص86)
اصول مدیریتی فایول :
به طور کلی نظریه دمدیریت کلاسیک مدیریت سازمان را همانند ماشین می داند در مدل ایده آل خود از سازمان ، توصیف ماشین گونه ای را مطرح می کند براین اساس در نظریه اداری فایول است . فایول برای کمک و همیاری به مدیران به منظور انجام کارکرد های پیشنهادی خود اصول مدیریتی را مطرح می کند . امروزه این اصول مدیریتی هنوز هم مورد توجه بیشتر مدیران است . این اصول عباتند از : ( حاتمی ، 1384، ص 106)
1 – تقسیم کار ،2 – اختیار 3 – مسئولیت 4 – انضباط 5 – نظم 6 – وحدت و فرماندهی 7 – وحدت جهت یا هدف 8 – تمرکز یا هدف 8 – تمرکز و عدم تمرکز 9 – اصل پرداخت عادلانه به کار 10 – سلسله مراتب یا ارشدیت ،11 – عدالت و انصاف 12 – قضاوت در عین حقوق 13 – برتری بخشیدن منافع سازمانی به منافع فردی 14 – ثبات شغل و خدمت یا امنیت شغلی کارکنان .اصول کلی مدیریت فایول طیف وسیعی از موضوعاترا پوشش می دهد ، اما اثر بخشی سازمان ، هدایت نیروی انسانی و فعالیت های درست مدیریتی به نظر موضوعتی می رسند که فایول بر آنها تأکید بسیار دارد با نظریات فایول مطالعات مدیریت و فعالیت جامعه وسیعی در سازمان ها صورت گرفت ( همان منبع ، ص 107) .
نگرش تجربی یا موردی :
در این مکتب مدیریت از طیق نمونه های موردی کامیابی و ناکامی ها ، تجارب مدیران مورد برسی قرار می گیرد . این نگرش می تواند مدیران را در بهسازی سازمانهای اصلی برای پشتیبانی از نظریه ها یا اصول مدیریت یاری بخشد . با این وجود این شیوه ی یادگیری درباره مدیریت گذشته متفاوت است . تجزیه و تحلیل های گذشته مدیران ممکن است که در حد مسائل جاری مدیریت مفید واقع نشود ( رضاییان ، 1370، ص 97) .
نگرش رفتار متقابل بین افراد :
بر طبق این مکتب فکری مدیریت امری است که از طریق به پایان رسانیدن نتیجه ها به وسیله دیگران صورت می گیرد بنابراین مطالعه مدیریت می بایست بر رفتار متقابل بین افراد و مطالعه روان شناسی تمرکز یابد . این مکتب بر بررسی رهبری معطوف می باشد ، اگر چه این مطالعه رفتار انسانی در سازمان حائز اهمیت است ، لیکن اگر اکاهی مدیر مدرسه تماماً بر ادراکات فردی استوار باشد ، ناقص نخواهد بود . ( همان منبع ، ص98) .
نگرش رفتار گروهی :
با به کار گیری یافته های پژوهشی در جامعه شناسی ، انسان اجتماعی این نگرش مدیریت را بر حسب رفتار گروهی تشریح می نماید . مطابق این دیدگاه مدیریت اثربخشی به دیک دقیق از الگوی رفتاری عضوها ی گروه از سازمان نیاز دارد . با وجود این پایبندی شدید به این نگرش ممکن است باعث آن گردد که مدیران تاکید بیشتری بر رفتار سازمانی قائل شده و به طور مساوی به مفاهیم اصلی مدیریت واقعی گمارند . ( سلطانی ، 1377 ، ص 125) .
نگرش همکاری نظام های اجتماعی :
فرایند ی از نگزش های رفتاری متقابل بین افراد گروه است . مکتب نظام های اجتماعی مدیریت اغلب به نگرش نطریه نگرش سازمانی اشاره دارد در حالی که تمام مدیران در یک نظام تعاون احتماعی کار می کنند ، این نگرش پیچیدگی های مدیریت نوین را توضیح نمی دهد . نظام های اجتماعی مدیریت مفاهیم کلی تر دارند که تعدادی اصول ، فنون و واملی را که برای میریت اثرخش حائز اهمیت هستند را در بردارد ( همان منبع ، ص 126 .نگرش نظام های فنی – اجتماعی :
این نگرش برپایه کار مدیری در موسسه انگلیستاویستاک قرار دارد کشف آن به این ونه بود که نظام های فن – ماشینیو شیوه های به کار رفته نفوذ نیرومندی بر نظام اجتماعی در محیط کار دارند . در این موسسه نظریه های شخصی اعضای گروه به وسیله نظام های فنی کارگاه به طور نیرومند تحت تاثیر نفوذ قرار گرفت و یک وظیفه اصلی مدیریت ، اطمینان یافتن از هماهنگی و سازگاری نظام های اجتماعی و فنی است ، در حالی که این نگزش با دقت به طراحی صنعتی پیوند خورده است . با این وجود یک نظریه جامع را فراهم نمی آورد . ( حق نیا ، 1378، ص 55 ) .
نگرش نظریه تنظیم :
برطبق نظریه تنظیم ، تصمیم مدیریت ، مسئولیت عمده مدیران گرفتن تصمیم است اگر چه در برخی از موارد گرفتن تصمیم واقعی ممکن است نسبتاًساده باشد . با این حال بسیاری از آنها یی که بر مطالعه یادگیری و یا تجربه مدیریت اشتغال دارند بر این امر موافق هستند که گرفتن تصمیم یک مهارت ضروری است به این معنی که این نگرش بر دیگر مهارت ها و نیازمندی ها التقات دارد ( همان منبع ، ص 56) .
نگرش عملیاتی :
نگرش عملیاتی دلالت بر آن دارد که شالوده علم و نظریه مدیریت ناشی از تعدادی مکاتب و نگرش های دیگر است . این نگرش با وجود مفاهیم مهم ، اصول ، نظریه ها فنون ، در برگیرنده تجزیه و تحلیل موثر مدیریت است . نگرش عملیاتی از دانش مناسب دیگر مانند علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، ریاضت ، اقتصاد نظریه تصمیم عمومی نظام های طراحی صنعتی بهره می‌گیرد . ( پسران قادر ،1371، ص 32تا33 ) .
مدیریت موفق و مؤثر
مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . ویلیام جمیز با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود20الی 30 درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با 80 الی 90 درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و …. فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند 80الی 90درصد توانای های افراد را به کار گیرد .( رجایی پور ،1385 مجله تدبیر ، ص 86)
چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟
برای موفق و مؤثر بودن ، توانای های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است . مدیر مؤثر نیاز به توانای های فنی ، انسانی ادراکی ، طراحی و حل مسائل دارد . یک مدیر موفق ، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق ، ارتقاء و …) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد . یکی دیگر از موفقیت ، رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای غیبی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می اورد . بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر بر اساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد . ( همان منبع ، ص 89) .برنامه ریزی
هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد، آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه با موضوعاصل برائت، طلاق، عقد مزارعه
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید