دانلود پایان نامه

پیش از آزمایش و تجزیه پیش بینی می‌کند و یا به طور موقت قبول می‌نماید البته محقق گاه و متعهد همواره مد نظر دارد که هدف از آزمون ، آزمایش کردن فرض تحقیق است نه اثبات آن ( همان منبع ، ص 39 ) .
جامعه آماری :
به طور کلی جامعه عبارتست از گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی
مشترک باشند.( دلاور ، 1381 ، ص 8 ) .
جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن تعمیم داده می‌شود . برای درک وروشن شدن هدف های پژوهش باید ابتدا جامعه ای که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم ، تعریف نماییم ( کیامنش ، 1385، ص 25 ) نفر است
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران مقطع راهنمایی و متوسطه می باشد که تعداد آنها 28 نفر می باشد
نمونه آماری:
برای صرفه جویی در نیروی انسانی ، هزینه و قت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی به جای مطالعه در مورد تمام افراد جامعه می‌توان نمونه‌ای از افرادی انتخاب و مرد تحقیق قرار می‌گیرد. نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌های افراد و جامعه را داراست.(شریفی ، 1383 ، ص 91).
تعریف نمونه :
نمونه عبارت است از زیر مجموعه ای که از کل جامعه انتخاب می‌شود و معرف آن است و نمونه از راه اندازه های توصیفی به دست می‌آید (دلاور،1386،ص 6)
روش نمونه گیری :
نمونه گیری روشی است که از طریق آن بخشی از جامعه انتخاب می شود و تحلیلهای آماری بر روی آن انجام می گیرد و نتایج به بقیه جامعه تعمیم داده می شود چون در جامعه های بزرگ به علت هزینه و وقت بالایی که احتیاج دارند بهترین راه نمونه گیری است
در این تحقیق به علت محدود بودن جامعه آماری تعداد نمونه و جامعه با هم برابر است یعنی همان 28 نفر می باشد .
ابزار جمع آوری اطلاعات:
در روشهای زمینه یابی برای جمع آوری اطلاعات از آزمودنیها از ابزار جمع آوری یکسانی استفاده می‌شود. چنانچه پژوهشگر تمایل دارد پایگان اجتماعی و اقتصادی آزمودنی‌ها را تعیین کند. باید وسیله جمع آوری اطلاعات یکسانی را برای تمام آزمودنیها اجرا کند او نمی تواند. وضعیت اجتماعی-اقتصادی نیمی از آزمودنیها را توسط پرسشنامه تعیین کند و نیم دیگری به وسیله مصاحبه ، شرایط و وسائی جمع آوری اطلاعات باید برای کلیه آزمودنیها یکسان باشد.)دلاور ، 1385 ،ص 116)
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت حسنی استفاده شده که به بررسی سبک های مختلف مدیریت که مدیران در مدارس استفاده می کنند . که در ادامه اعتبار و پایایی آنها بیان می شود .
پایایی:
پایایی یک آزمون بیانگر ثبات اندازه‌گیری چیزی است که آزمون اندازه می‌گیرد در آزمونهای هنجاری مفهوم پایایی یا پراکندگی در نمره آزمون ارتباط دارد. اگر نتایج حاصل از دوبار اندازه گیری یک صفت یا یک آزمون (نظیر دو بار تصحیح اوراق توسط یک نفر ) یا دو بار اندازه‌گیری یک صفت یا دو وسیله همتا ( نظیر تصحیح اوراق توسط دو نفر بصورت مستقل کم و بیش یکسان باشد ابزار اندازه گیری را پایا گویند.(نیک منش ، 1373 ، ص 102)
پرسشنامه ای که در این تحقیق استفاده شده است پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت است این پرسشنامه دارای 32 سوال است هر سوال دارای دو گزینه الف و ب می باشد که آزمودنی با هر کدام از این گزینه ها موافق باشد گزینه مورد نظر را انتخاب می کند و نمره گذاری آن به صورت 1 و 2 است . ای پرسشنامه در سال 1375 تدوین شده است برای تهیه و بررسی اعتبار و روایی مقیاس سبک های مدیریت از معلمان آموزش و پرورش تهران استفاده شده است . حجم نمونه انتخاب شده برای بررسی پایایی 900 نفر از معلمان که شامل 475 نفر معلم مرد و 443 نفر معلم زن می باشد ضریب پایایی مقیاس 683% را برای نمونه مذکور نشان داد و برای روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی از طریق مولفه های اصلی (PC)و روش محورهای اصلی (PAF) استفاده گردید و معلوم شد که پرسشنامه مذکور در بیشتر سوالات با دو عامل همبستگی خوبی دارد .
روش اجرای تحقیق :
برای اجرای این تحقیق ما از دو پرسشنامه استاندارد استفاده کرده ایم در موعد مقرر به محل کار آزمودنیها
مراجعه کردیم ، از پرسشنامه ها به اندازه تعداد نمونه مورد نظر تکثیر کردیم شرایط را برای اجرای آزمون محیا کرده و با هماهنگی به عمل آمده آزمون اجرا گردید دو پرسشنامه به صورت جداگانه در اختیار آزمودنیها قرار گرفت برای آزمون حدود 20 دقیقه وقت در نظر گرفته شد و به آزمودنیها گفته شد که در پایان 20 دقیقه باید پرسشنامه ها را تحویل دهند تمام توضیحات لازم در مورد اجرای آزمون به آزمودنیها داده شد و از آنها خواسته شد در پاسخ دادن به سوالات صداقت لازم را داشته باشند .
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری (X2) و Tاستودنت استفاده کردیم:
توضیح درباره روش Tاستودنت:
t=
این فرمول tاستودنت است که برای انجام عملیات آماری بر روی فرضیه‌ها از این فرمول استفاده می‌شود. نسبت t تفاوت میانگینهای نمونه را بر حسب خطای استاندارد تفاوت بین میانگین‌ها تعیین می‌کند هنگامی که نسبت tمحاسبه شد، می‌توان احتمال تفاوتهای بین میانگین‌ها را که از خطای نمونه گیری ناشی شده محاسبه کرد. با استفاده از فرمول محاسبه t و مرحله جدول می ـوان تعیین کرد تفاوت بین دو نمونه ناشی از شانس است یا خیر.
فرض صفر می‌گوید دو نمونه‌ای قرار است بین میانگین‌های آنها آزمون شودچیزی بیشتر یکی یا چند نمونه تصادفی از یک جامعه انتخاب شده‌اند و تفاوت میانگین‌های آنها صفر است نیستند.
یعنی تفاوت میانگین‌ها در نتیجه شانس است. چنانچه تفاوت بین میانگین‌های ناشی از شانس باشد فرض صفر تأیید می‌شود.اما در صورتی که تفاوت بین میانگین‌ها شانسی نباشد فرض صفر رد می‌شود و معقولانه است که گفته شود تفاوت بین میانگین‌ها در اثر تفاوت بین متغییر‌های آزمایش است.
تفاوت بین دو میانگین
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین نمونه اول
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از میانگین نمونه دوم
تعداد اعضای نمونه اول
تعداد اعضای نمونه دوم
N1
N2
مجذور کا X2
آزمون مجذور کا به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانیهایی که در طبقه‌های مختلف قرار گرفته به کار برده می‌شود . به عنوان مثال داده‌های جمع‌آوری شده ممکن است متعلق به نگرش عمده دانشجو نسبت به سه نوع کتاب A,B,C وجود داشته و پژوهشگر علاقه مند است که تعیین کند دانشجویان چه نوع کتابی را بر بقیه ترجیح می‌دهند. یکی از موارد استفاده از این آزمون زمانی است که اطلاعات از یک نمونه جمع آوری شده است.(دلاور ، 1385،ص 482)
فراوانی مشاهده شده یا اندازه گیری شده = O
فراوانی مورد انتظار = E
مجموع = ?
برای محاسبه X2 باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنیم:
1 – هر یک از فراوانی‌های مشاهده شده را از فراوانی‌های مورد انتظار کم کنیم
2 – هر یک از تقاضاهای محاسبه شده در مرحله اول را به توان 2 می‌رسانیم تا بدست آید.
3 – مجذور تفاضل فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتضار را بر فراوانی موید انتضار تقسیم می‌کنیم تا به این ترتیب به دست آید.
4 – حاصل جمع (?) خاج قسمت مجذور کا تفاضل فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار بر فراوانی مورد انتظار را جمع می‌کنیم X2 به دست می‌آید.
تعیین درجه آزادی: 1-K = DF
محدودیت ها :
1 – جامعه آماری این تحقیق فقط شامل دبیران زن مقطع راهنمای و متوسطه می باشد که این محدود بودن جامعه آماری تعمیم دادن نتایج تحقیق را با مشکل مواجه می کند
2 – در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که ممکن است تمام متغیر های مورد نظر را به طور کامل در برنگرفته باشد
3 – برای بدست آوردن داده ها فقط از پرسشنامه استفاده شده است که همین باعث ایجاد سوگیری در نتایج تحقیق می شود
4 – استفاده از نمونه های بزرگتر در انجام تحقیق های بعدی که بتواند تعمیم پذیری را برای تحقیق ایجاد کند
فرضیه اول :
گزینه ها
o
e
(o-e)
الف
10
14
-4
16.00
1.14
ب
18
14
4
16.00
1.14
28
28
2.28
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده ( 28/2) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان ( 5% ) از x2 جدول ( 49/3) کوچکتر است پس بین مدیریت آموزشی رابطه مدار وپیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود ندارد .
فرضیه دوم :
گزینه ها
o
e
(o-e)
الف
12
14
-2
4.00
0.29
ب
16
14
2
4.00
0.29
28
28
0.58
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده ( 58/0) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان ( 5% ) از x2 جدول ( 49/3) کوچکتر است پس بین مدیریت آموزشی وظیفه مدار وپیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود ندارد .
فرضیه سوم :
گزینه ها
o
e
(o-e)
الف
6
14
-8
64.00
4.57
ب
22
14
8
64.00
4.57
28
28
9.14
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده ( 14/9) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان ( 5% ) از x2 جدول ( 49/3) بزرگتر است پس بین مدیریت آموزشی مشارکتی وپیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه چهارم :
گزینه ها
o
e
(o-e)
الف
13
14
-1
1.00
0.07
ب
15
14
1
1.00
0.07
28
28
0.14
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده ( 14/0) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان ( 5% ) از x2 جدول ( 49/3) کوچکتراست پس بین مدیریت آموزشی استبدادی وپیشبرد اهداف مدارس ازدیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود ندارد .
فرضیه پنجم :
گزینه ها
o
e
(o-e)
الف
16
14
2
4.00
0.29
ب
12
14
-2
4.00
0.29
28
28
0.58
تفسیر فرضیه : چون x2 محاسبه شده ( 58/0) با درجه آزادی (1) در سطح اطمینان ( 5% ) از x2 جدول ( 49/3)کوچکتر است پس بین مدیریت آموزشی مشارکتی وپیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود ندارد .
فرضیه ششم : مقایسه میزان استفاده از مدیریت دموکراتیک در بین دبیران زن و مرد
x1
x2
x12
x22
25
23
625
529
14
12
196
144
32
10
1024
100
28
8
784
64
19
15
361
225
27
14
729
196
22
11
484
121
20
20
400
400
15
12
225
144
24
15
576
225
19
19
361
361
30
8
900
64
27
12
729
144
=23.23
=13.76 t==
df-2 14+14-2=26
چون tمحاسبه شده (2 ) با درجه ی آزادی 26 درسطح اطمینان (5%) از tجدول (58/1)بزرگتر است پس میزان استفاده از دبیران زن از روش دموکراتیک بیشتر از دبیران مرد است .
فرضیه هفتم : مقایسه میزان استفاده دبیران مرد وزن از مدیریت استبدادی
x1
x2
x12
x22
30
23
900
529
25
11
625
121
32
10
1024
100
28
5
784
25
28
12
784
144
27
13
729
169
22
10
484
100
14
20
196
400
18
12
324
144
23
12
529
144
20
15
400
225
32
10
1024
100
26
9
676
81
=25
=12.46 t=
df-2 14+14-2=26
چون tمحاسبه شده (76/2 ) با درجه ی آزادی 26 درسطح اطمینان (5%) از tجدول (58/1)بزرگتر است پس میزان استفاده از دبیران مرد از روش

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهمنابع معتبر، فقه و قانون، امام صادق
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید