عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب)

همچنین می توان سبک های ذیل را برشمرد

همچنین می توان سبک های ذیل را برشمرد:

1)تفکر مستقل یا مطلق: تفکری می باشد فارغ و رها شده از ذهنیت گرایی، منابع تجربی، تجارب هیجانی، تفکر منطقی، دوگانگی و جدایی موضوع و ذهن

2)تفکر انتزاعی:تفکری می باشد که جزئی از موضوع را از دیگر اجزا تفکیک نموده و بدون در نظر داشتن اجزای دیگر، آن را مورد ملاحظه قرار می دهد.

3)تفکر تحلیلی: بر پایه جدا سازی یک موضوع به عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن. فرق آن با تفکر انتزاعی در توجه یکسان به همه اجزا می باشد.

4)تفکر عقل سلیم: یک راه طبیعی و درونی تفکر می باشد.این تفکر کاملاً با خرد پذیری، وجدان، استانداردهای اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مرتبط می باشد.

5)تفکر مفهومی: این تفکر مبتنی بر فرآیند ادراکی مفهوم پردازی یا مفهوم آفرینی می باشد. و بر ویژگی های درونی ساختار ذهن و مرتبط می باشد. به بیانی دیگر، زبان و فکر از طریق این تفکر با هم مرتبط هستند.

6)تفکر عینی: بر خلاف تفکر انتزاعی با ذات ملموس دنیای واقعی سرو کار دارد و با مفاهیم و ایده های انتزاع شده از موجودات و پدیده های حقیقی ارتباط ای ندارد.

7)تفکر کیهانی : تفکر کیهانی (جهان شمول) برخلاف تفکر خود محور، هنگام مطالعه معانی حوادث گذشته و ترتیب حوادث آینده، به جهان و تمام عالم رجوع می کند

8)تفکر انتقادی: تفکر انتقادی به معنی تفکر بی طرفانه می باشد. تفکر انتقادی از جزم گرایی و شکاکیت اجتناب می کند و درتلاش برای یافتن راه میانه ای می باشد که از یک طرف فلسفه کل نگر در نظر گیرد و از طرف دیگر اصول را از منظری دیگر بازنگری کند و در این راه همانطور که از آخرین مفاهیم و پیشرفت های علوم بهره گیری می کند از پیشرفت های قبلی بشر نیز بهره مند گردد.

9)تفکر خود محور از آنجایی که انسانها بطور طبیعی خود محور هستند، برای تبدیل آن به یک تفکر برونگرا، کل نگر و فراگیر، احتیاج به تلاشی ارادی و آگاهانه داریم.

10)تفکر هیجانی: تفکر هیجانی (عاطفی) مبتنی بر پایه تجربیاتی زیرا احساسات، هیجانات، عواطف و … می باشد. این تفکر کارکردی تنظیمی دارد؛ ، تفکر هیجانی نسبی می باشد و با پیشداوری ها، هنجارهای اجتماعی، ارزشهای فرهنگی و … تغییر می کنند.

11)تفکر تجربی: تفکر تجربی مبتنی بر تجربیاتی می باشد که از طریق حواس پنجگانه به بشر منتقل می گردد. درست برخلاف تفکر مستقل یا مطلق که خود را از تجارب فارغ می نمود.

12)تفکر کارکردی: تفکری می باشد که کارکردها و روابط سببی را در نظر می گیرد و زیر مجموعه ای از تفکر علمی می باشد.

13)تفکر کل نگر: این تفکر تلاشی می باشد برای غلبه بر محدودیت های طبیعی دانش ارجاعی ما و این تنها با گذشتن از مرزهای تعیین شده دانش ارجاعی و با بهره گیری از تفکر تغییر پذیر و آزادای گمانه زنی میسر می باشد

14)تفکرشهودی: تفکر شهودی در واقع برترین قابلیت نهفته ذهن می باشد که فراسوی محدودیت های تفکر عقلایی یا منطقی می باشد و به امکانات و قابلیت های ناشناخته و قدرت مغز ما منتهی می گردد

15)تفکر منطقی : به گونه کلی تفکر منطقی یک نظر کاملاً عقلایی می باشد که بر طبق قاعده های صحیح و منطقی پایه گذاری شده می باشد.

16)تفکر جزء نگر: این سبک فکری پیش روی تفکر کل نگر می باشد و کوشش می کند مفاهیم و پدیده های پیچیده را با تحلیل اجزای سازنده آن بهتر درک کند و آنها را به جنبه های اساسی و مقدماتی تبدیل کند.

17)تفکر علمی: تفکر علمی تفکری می باشد بر پایه روشهای علمی و ایده ها و نظریات مبتنی بر علم.روش علمی می باشد که از لحاظ عقلایی قابل پذیرش و معتبر می باشد.

18)تفکر سیستمی: تفکر سیستمی براساس نظریه سیستم ها بنا شده می باشد. تئوری سیستم ها از دید ارتباط متقابل و وابستگی متقابل پدیده ها به جهان نگاه می کند.

19)تفکر کلامی: تفکری می باشد متکی بر حافظه کلامی ذهن که موضوعات و پدیده ها را به کمک الفاظ و زبان، شناسایی، درک و توصیف می کند.

20)تفکر دیداری: تفکری می باشد متکی بر حافظه دیداری یابصری که موضوعات را به کمک تجسم تصاویر و اشکال آنها شناسایی، درک و توصیف می کند.

21)تفکر همگرا: تفکر همگرا تفکری می باشد که در آن عقل دائم در کوشش می باشد تا فرآیند تفکر خاتمه یابد و هدف غایی آن توقف فکر می باشد.

22)تفکر واگرا: تفکر واگرا تفکری می باشد پیش روی تفکر همگرا و دائم درتلاش می باشد تا فرآیند تفکر، گسترده تر و بازتر گردد و هدف غایی آن رسیدن به جایگاه های تازه و جدید می باشد.

23)تفکر منفی: تفکر منفی تفکری می باشد که جنبه های مثبت موضوع را نادیده می گیرد و تمام توجه معطوف به جنبه های منفی می گردد.

24)تفکر عملی یا اجرایی: تفکر عملی یا اجرایی این تفکر پیش روی تفکر واکنشی یا تفکر انتقادی قرار دارد. تفکر واکنشی و انتقادی هنگامی بجریان می افتد که چیزی پیش رو باشد تا نسبت به آن واکنش یا انتقادی به اقدام آید. در واقع اگر چیزی پیش روی نباشد تفکر فعال و جدی نیست.

25)تفکر خلاق یا جانبی: تفکر خلاق تفکری می باشد مولد که تازگی و تفاوت را به ایستایی و یکنواختی ترجیح می دهد و تفکری می باشد که در آن سیال بودن، انعطاف پذیری، بسط و ابتکار اصالت دارد. این سبک فکری پیش روی تفکر منطقی و عقلایی قرار دارد و به جای تصورات عقلی، بیشتر از تصورات خیالی و وهمی بهره گیری می کند(حسین نژاد،1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-تعیین ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر

2-تعیین ارتباط بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

3-تعیین ارتباط بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

4-تعیین ارتباط بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و اندازه پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد