دانلود پایان نامه

ن زمینه و با این پیش فرض که در سالمندان دشوار شدن تکلیف راه رفتن، خواه به دلیل افزودن یک تکلیف شناختی به آن و خواه به علت تغییر دادن سرعت راه رفتن، می تواند بر الگو و تغییرپذیری هم آهنگی بین مفصلی ایشان تاثیر قابل توجهی داشته باشد، به پژوهشی خواهیم پرداخت که در آن با استفاده از روش غیرخطی “تحلیل فاز نسبی پیوسته”، تاثیرات کهولت، سرعت و بار شناختی را بر الگو و تغییرپذیری هم آهنگی بین مفصلی افراد بررسی خواهیم نمود.

1-8 تعریف مفاهیم ومتغیرهای اصلی تحقیق:

سالمند
تعریف شرحی: فردی که دوره ی میانسالی را پشت سر نهاده باشد(40, 77-78).
تعریف کاربردی: منظور از سالمند در این مطالعه فردی است که دارای 60 سال سن و یا فراتر از آن باشد. سالمندان مورد آزمون در این پژوهش در یکی از دو گروه سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن قرار می گیرند. سالمندان با سابقه ی زمین خوردن حداقل یک بار در 6 ماه گذشته به زمین خورده اند(21, 79).

جوان:
تعریف شرحی: کسی که در دوره های آغازین زندگی، رشد و نمو باشد(78).
تعریف کاربردی: جوان در این تحقیق به فردی اطلاق می شود که بین 18 تا 36 سال سن داشته باشد(21).

به زمین خوردن
تعریف شرحی: هر گونه فرود آمدن غیر عمد و غیره منتظره بر سطح اتکای زیرین که عاملی به جز حادثه و خطرات محیطی همچون شکستن صندلی، داشته باشد(21, 79).
تعریف کاربردی: برخورد سالمندان سالم بالای 60 سال با زمین(58, 77).
توجه:
تعریف شرحی: یک عملکرد پیچیده و چند بعدی شناختی که عبارت است از ظرفیت پردازش اطلاعات یک فرد . بر اساس مدل ظرفیت محدود، این ظرفیت برای هر شخص محدود بوده و انجام هر تکلیفی به بخشی از این ظرفیت نیاز دارد(45, 58, 80).
تعریف کاربردی: پارادیم تکلیف دو گانه معرف نقش توجه در انجام تکالیف است. در این مطالعه میزان تداخل در تکلیف راه رفتن و تکلیف شناختیِ هم زمان، نشان دهنده ی نیازهای توجهی راه رفتن می باشد. این تکالیف دوگانه عبارتند از: راه رفتن همراه با تکالیف “محاسباتی” شمارش معکوس و تفریق های سه تایی از یک عدد سه رقمی تصادفی (66, 80).

سرعت راه رفتن:
تعریف شرحی: مسافتی که فرد در واحد زمان طی می کند(81-82).
تعریف کاربردی: منظور از سرعت راه رفتن در این مطالعه، راه رفتن با سرعت های کند، دلخواه و تند بر روی ترد میل می باشد که نحوه ی تعیین آن ها در بخش روش کار توضیح داده خواهد شد(82).

بار شناختی:
تعریف شرحی: میزان توان مغز که برای فهم، درک، حل مساله و به کارگیری حافظه، مورد نیاز است.
تعریف کاربردی: از میان تکالیف شناختی مختلفی که در مطالعات پارادایم راه رفتن دو تکلیفی مورد استفاده قرار می گیرند، در این مطالعه، افزودن تکالیف شناختی “محاسباتی” شمارش معکوس و تفریق های سه تایی، بار شناختی به سامانه ی پردازشگر مرکزی اعمال می نماید.

اجرای تکلیف شناختی
تعریف شرحی: تغییراتی که در نرخ پاسخ های صحیح (CRR) بر اثر تکلیف دوگانه نسبت به شرایط تکلیف منفرد رخ می دهد(66).
تعریف کاربردی: منظور از اجرای تکلیف شناختی در این مطالعه، نمره ی عملکرد شناختی است که بر اساس فرمول زیر برای هر تکلیف محاسبه خواهد گردید(66):
= نمره ی عملکرد شناختی

نرخ پاسخ های صحیح (CRR )ز = نرخ پاسخ ها در هر ثانیه × درصد پاسخ های صحیح

هم آهنگی درون اندامی
تعریف شرحی: هم آهنگی روندی است که در آن، اجزای حرکت به لحاظ توالی زمانی و مکانی به نحوی سازماندهی می شوند که یک “الگوی حرکتی عملکردی” حاصل گردد. “هم آهنگی درون اندامی” که یکی از مهمترین جنبه های کنترل حرکت می باشد بیانگر روابط وضعیت ها (جنبه های مکانی) و سرعت های زوایه ای (جنبه های زمانی) دو مفصل یا سگمانی است که آوران های حسی و وابران های حرکتی مرتبط به هم دارند. از دیدگاه نظریه ی سامانه های پویا، رفتار سگمان های اندام تحتانی حین راه رفتن یک چرخه ی محدود را تشکیل می دهد که در آن، سگمان ها نقش نوسانگر های یک چرخه ی محدود را بازی می کنند. نقشه ای که حاصل رسم روابط مکانی و زمانی روابط بین این سگمان ها حین راه رفتن است، “الگوی هم آهنگی بین مفصلی” را برای رفتار آن دو سگمان مشخص می کند. هنگامی که مسیر چندین سیکل راه رفتن روی یک نقشه رسم گردد، می توان از میزان “تغییرپذیری” در مسیر تراژکتوری الگوی هم آهنگی بین مفصلی برای ارزیابی کمّی پایداری سامانه ی عصبی-عضلانی استفاده کرد(54, 74).
تعریف کاربردی: منظور از هم آهنگی درون اندامی در این مطالعه، هم آهنگی بین سگمانی اندام تحتانی است که از میان پارامترهای ممکن تغییرپذیری هم آهنگی بین سگمانی با محاسبه ی فاز انحراف15 ، و رفتار دینامیک فاز با محاسبه میانگین مطلق فاز نسبی16 از طریق تحلیل CRP مورد بررسی قرار می گیرند. (شرح پارامترها و شیوه تحلیل CRP در بخش روش تحلیل داده های راه رفتن ذکر خواهد شد)(54).

تعادل عملکردی
تعریف شرحی: تعادل حین فعالیتهای عملکردی زندگی روزانه فرد.
تعریف کاربردی: نمره نسخه ی فارسی مقیاس سنجش تعادل عملکردی Berg. (شرح در قسمت روش کار)

تحرک عملکردی
تعریف شرحی: توانایی راه رفتن ایمن و مستقل فرد در محیطش(63).
تعریف کاربردی: منظور از تحرک در این مطالعه، زمان لازم برای انجام آزمون Timed Up and Go (TUG) می باشد(83). (شرح در قسمت روش کار)

ترس از زمین خوردن
تعریف شرحی: فقدان اعتماد به نفس فرد در مورد اینکه بتواند فعالیت های عادی روزانه ی زندگی خود را بدون زمین خوردن انجام دهد(84).
تعریف کاربردی: جهت ارزی
ابی تأثیر زمین خوردن از نسخه ی فارسی پرسشنامه FES استفاده خواهد شد. (شرح در قسمت روش کار)

افسردگی
تعریف شرحی: حالتی با خلق پایین و انزجار از فعالیت که می تواند افکار، رفتار، احساسات و سلامتی فرد را تحت تاثیر قرار دهد.
تعریف کاربردی: در این مطالعه، نمره ی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی GDS-15 نشان دهنده ی وجود یا میزان افسردگی در سالمندان می باشد. (شرح در قسمت روش کار)

1-9 هدف از اجرای تحقیق:
1-9-1 هدف کلی:
بررسی و مقایسه تاثیر شرایط تکلیف دو گانه بر هم آهنگی درون اندامی حین راه رفتن در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن
1-9-2 اهداف جزئی:
بررسی تاثیر بار شناختی بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی درون اندامی حین راه رفتن با سرعت های مختلف در هر یک از گروه های جوانان، سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.
بررسی تاثیر سرعت بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی درون اندامی حین راه رفتن های منفرد و دو تکلیفی در هر یک از گروه های جوانان، سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.
بررسی تاثیر گروه بر اجرای تکلیف شناختی حین راه رفتن دو تکلیفی.
بررسی تاثیر سرعت بر اجرای تکلیف شناختی حین راه رفتن دو تکلیفی در هر یک از گروه های جوانان، سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.
مقایسه ی اجرای تکلیف شناختی حین راه رفتن دو تکلیفی با سرعت های مختلف بین جوانان، سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.
مقایسه ی تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی درون مفصلی حین راه رفتن منفرد با سرعت های مختلف بین جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.
مقایسه ی تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی درون اندامی حین راه رفتن دو تکلیفی با سرعت های مختلف بین جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.
مقایسه ی اجرای تکلیف شناختی حین راه رفتن دو تکلیفی با سرعت های مختلف بین جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.
بررسی ارتباط بین توانایی کنترل تعادل عملکردی افراد با اجرای تکلیف شناختی در شرایط دو تکلیفی بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی درون اندامی حین راه رفتن منفرد و دوتکلیفی با سرعت های مختلف در هر یک از گروه های جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.
بررسی ارتباط بین تحرک عملکردی افراد با اجرای تکلیف شناختی در شرایط دو تکلیفی، بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی درون اندامی حین راه رفتن منفرد و دوتکلیفی با سرعت های مختلف در هر یک از گروه های جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.
بررسی ارتباط بین ترس از زمین خوردن افراد با اجرای تکلیف شناختی در شرایط دو تکلیفی، بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی درون اندامی حین راه رفتن منفرد و دوتکلیفی با سرعت های مختلف در هر یک از گروه های جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.
بررسی ارتباط بین افسردگی افراد با اجرای تکلیف شناختی در شرایط دو تکلیفی، بر تغییرپذیری و دینامیک فاز هم آهنگی درون اندامی حین راه رفتن منفرد و دوتکلیفی با سرعت های مختلف در هر یک از گروه های جوانان و سالمندان با و بدون سابقه ی زمین خوردن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردمهارت حل مسئله، مهارت حل مساله، آموزش فلسفه، سلامت روان

1-9-3 اهداف کاربردی:
پیشنهاد راهکارهای پیشگیرانه و درمانی به منظور کاهش خطر زمین خوردن افراد مسن با توجه به تغییراتی که بر اثر سالمندی و راه رفتن دو تکلیفی درالگوی راه رفتن سالمندان رخ می دهد.
پیشنهاد روشی برای شناسایی اختلالات ظریف و پنهان مرتبط با زمین خوردن حین راه رفتن افراد سالمند که بتواند خطر زمین خوردن ایشان را پیش گویی نماید.
1-10 فرضیات و سوالات تحقیق:
اثر اصلی گروه بر میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، معنی دار است.
اثر اصلی بار شناختی بر میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، معنی دار است.
اثر اصلی سرعت راه رفتن بر میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، معنی دار است.
اثر متقابل گروه با بار شناختی بر میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، معنی دار است.
اثر متقابل گروه با سرعت راه رفتن بر میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، معنی دار است.
اثر متقابل بار شناختی با سرعت راه رفتن بر میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، معنی دار است.
اثر متقابل گروه با بار شناختی با سرعت راه رفتن بر میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، معنی دار است.
اثر اصلی گروه بر نمره ی عملکرد شناختی فرد معنی دار است.
اثر اصلی سرعت راه رفتن بر نمره ی عملکرد شناختی فرد معنی دار است.
اثر متقابل گروه و سرعت راه رفتن بر نمره ی عملکرد شناختی فرد معنی دار است.
همبستگی آماری معنی داری بین نمره ی عملکرد شناختی، میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، با نمره ی مقیاس BBS وجود دارد.
همبستگی آماری معنی داری بین نمره ی عملکرد شناختی، میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، با نمره ی مقیاس TUG وجود دارد.
همبستگی آماری معنی داری بین نمره ی عملکرد شناختی، میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، با نمره ی مقیاس FES-S وجود دارد.
همبستگی آماری معنی داری بین نمره ی عملکرد شناختی، میانگین مطلق فاز نسبی و فاز انحراف حین راه رفتن، با نمره ی مقیاس GDS-15 وجود دارد.

فصل دوم:
مروری بر منابع تحقیق

2 مروری بر منابع
2-1 مقدمه
روش اجرا و تحلیل این مطالعه،
برگرفته از پروتکل ها و تحلیل های مختلفی است که در پژوهش های متعدد پیشین صورت گرفته است. هدف از بخش مرور منابع این پایان نامه، ارائه مستندات و دلایل برای انتخاب روش کار، اجرا و تحلیل داده ها، و همچنین به وجود آوردن پایه ای مناسب برای مقایسه ی یافته های این مطالعه با تحقیقات پیشین می باشد. بدین منظور مرور منابع در قالب دو بخش اساسی و زیرمجموعه های آن ها، به عناوین زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
1. مطالعات در زمینه راه رفتن دوتکلیفی در سالمندان
أ‌) تکالیف ثانویه
i. تکالیف شناختی و حرکتی
ii. پارامترهای عملکرد شناختی

ب‌) راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان
i. پارامترهای راه رفتن
ii. ابزارهای سنجش راه رفتن

2. مطالعات در زمینه هم آهنگی بین مفصلی در سالمندان
أ‌) آزمون ها، پارامترها و ایزارها
ب‌) یافته ها

2-2 مطالعات در زمینه راه رفتن دو تکلیفی در سالمندان
چگونگی و میزان تاثیر انجام یک تکلیف ثانویه بر الگوی حرکت و پارامترهای مختلف راه رفتن در سالمندان، یکی از اساسی ترین سوالاتی است که ذهن محققین و دانشمندان علاقه مند به مسائل سالمندان را در سرتاسر دنیا به خود مشغول داشته است. این موضوع به ویژه از آن جهت اهمیت می یابد که بیش از نیمی از زمین خوردن هایی که حین راه رفتن به وقوع می پیوندند، در زمانی حادث می شوند که سالمند همزمان با راه رفتن، فعالیت فکری یا حرکتی دیگری همچون صحبت کردن با یک دوست یا تلفن همراه، مطالعه روزنامه، حمل یک وسیله و نیز انجام می دهد.
در این زمینه محققین مختلفی در گوشه و کنار دنیا، چه به صورت گروهی و در ارتباط با یکدیگر و چه به صورت انفرادی، به تحقیق و بحث پیرامون تاثیر راه رفتن دو تکلیفی بر الگوی راه رفتن و احیاناً ارتباط آن با زمین خوردن سالمندان پرداخته اند. یک دسته از منسجم ترین پژوهش ها توسط Beauchet ، Dubost و Kressig و همکارانشان در بیمارستان های دانشگاهی سنت-اتیین فرانسه و بازال سوییس صورت گرفته است. همچنین گروهی متشکل از Hausdorff، Giladi، Springer، Yogev-Seligmann و همکارانشان در دانشگاه های هاروارد و تل آویو، به بررسی های گسترده ای در زمینه راه رفتن سالمندان به ویژه نقش توجه و عملکرد اجرایی بر پارامترهای راه رفتن دست زده اند. Van Iersel, Reelick و همکارانشان نیز در Radboud University Nijmegen هلند نیز تحقیقات باارزشی در این زمینه انجام داده اند.

در ادامه به بررسی جزء به جزء مطالعات پیشین در این زمینه پرداخته خواهد شد.
2-3 تکالیف ثانویه
در هر یک از پژوهش های پیشین آزمون های مختلفی از افراد مورد مطالعه اخذ شده است. تکالیف ثانویه ای که ضمن راه رفتن اخذ شده اند را می توان در دو دسته ی کلی تکالیف حرکتی و تکالیف شناختی قرار داد. لیستی از این تکالیف در جدول 2-1 نشان داده شده است.
از میان این تکالیف، تکلیف ثانویه حرکتی بدان جهت که نیازمند هم آهنگی حرکتی سطح بالایی بوده و رفلکس های محافظتی اندام های فوقانی را تقلیل داده و کمرنگ خواهند کرد، از اولویت پایین تری نسبت به تکالیف ثانویه در انجام مطالعات راه رفتن دو تکلیفی برخوردارند. همچنین هنگام بررسی نیازهای توجهی، استفاده از تکالیف ثانویه ای که به صورت خالص تری جنبه ی شناختی داشته باشند نسبت به تکالیف حرکتی که در واقع ترکیبی از جنبه های حرکتی و شناختی را شامل می شوند، مناسب تر به نظر می رسند. از میان تکالیف مختلف شناختی نیز، تکالیف کلامی


دیدگاهتان را بنویسید