دانلود پایان نامه

سگمانهای دیستال و پروگزیمال برخوردارند. همچنین محققین دریافتند که برای شناسایی ناهمسازی ها، مقیاسهای همسازیِ مشتق از متغییرهای سرعت، حساس تر از مقیاس های زاویه ای بودند، اما نسبت به CRP حساسیت کمتری داشتند. همچنین زوایای سگمانی نسبت به زاوایای مفصلی آسان تر می توانستند نا همسازی ها را شناسایی کنند. پژوهشگران پیشنهاد کردند که ناهمسازی های راه رفتن که ناشی از تغییر قیود هستند، در هر دو بُعد مکانی و زمانی خود را نشان می دهند (72).
در هنگام عبور از موانع ، الگوهای RPA مشابهی برای هر دو پای جلو رونده و دنبال کننده در جوانان و سالمندان وجود داشت. سالمندان هنگام عبور از مانع، toe clearance بیشتری داشتند ولی الگوی هم آهنگی بین مفصلی آن ها تغییر نمی کرد. هنگام عبور اندام جلوبرنده، تغییرپذیری بیشتری در هم آهنگی بین مفصلی به چشم می خورد. این یافته که با افزایش toe clearance همبستگی داشت نشان می دهد که سالمندی باعث افزایش تغییرپذیری در شیوه ی کنترل مفاصل اندام تحتانی حین عبور از موانع می شود. هنگام عبور پای دنبال کننده، سالمندان تغییری در الگو و تغییرپذیری هم آهنگی بین مفصلی نداشتند (74).
در سرعت های مختلف راه رفتن (تند، دلخواه و کند)، برای الگوی CRP ران-زانو، در جوانان، تفاوت RMS بین سرعت های آهسته و دلخواه، به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از این مقادیر بین سرعت های سریع و دلخواه بود، ولی در سالمندان این پدیده مشاهده نمی گردید. تفاوت های بین گروهی در مقادیر تفاوتهای RMS و مقادیر Cross-Correlation در الگوی CRP ران-زانو در سرعت های آهسته و دلخواه دیده می شد. سرعت و سالمندی تاثیر معنی داری بر الگوی CRP زانو-مچ پا نداشتند. سرعت راه رفتن بر مقادیر فاز انحراف ران-زانو تاثیر معنی داری داشت ولی تفاوت گروهی معنی داری برای س سرعت مذکور به چشم نمی خورد. سالمندان و جوانان با راهکارهای عصبی-عضلانی متفاوتی با تغییرات سرعت مواجهه می نمایند (76).
در نهایت می توان چنین نتیجه گیری کرد که بررسی هم آهنگی درون اندامی در شرایط تکلیف دوگانه و سرعت های مختلف در سالمندان و جوانان خواهد توانست نگرشی به تغییرات ناشی از کهولت بر کنترل عصبی-عضلانی راه رفتن فراهم آورد و کشف داده های پایه ی طبیعی هم آهنگی بین مفصلی در جامعه ی سالمندان سالم، برای شناسایی اختلالات هم آهنگی و ارزیابی درمان های مناسب متعاقب آن برای بیمارانی که به دلیل ابتلا به برخی بیماری ها در معرض خطر زمین خوردن می باشند، مفید خواهد بود.

فصل سوم:
مواد و روش ها

3 فصل سوم: مواد و روشها
3-1 نوع مطالعه:
این پایان نامه در قالب سه مطالعه به شرح زیر صورت گرفت:
در ابتدا یک مطالعه ی متدولوژیک به منظور بررسی تناسب تکالیف شناختی مورد ارزیابی و تنظیم بهترین ترکیب برای تنظیمات دوربین ها صورت گرفت. همچنین به منظور بررسی تکرار پذیری بین جلسه ای، از 10 نفر شرکت کننده خواسته شد که در دو روز به فاصله 7 تا 10 روز مورد آزمون قرار گیرند.
در این مطالعه مشخص گردید که با انجام تکلیف شناختی “نام بردن حیوانات” در سه سرعت تند، دلخواه و کند (سه بار تکرار)، پس از اولین آزمون راه رفتن همراه با نام بردن حیوانات، پدیده ی یادگیری برای فرد مورد آزمون رخ می داد. به ناچار برای حذف اثر یادگیری، تکلیف “نام بردن حیوانات” از مطالعه حذف و پس از بررسی چندین تکلیف شناختی دیگر، نهایتاً تکلیف “تفریق های سه تایی از یک عدد 3 رقمی” جایگزین آن گردید.

بخش اصلی این تحقیق شامل 2 مطالعه زیر است:
یک طرح سه عاملی مختلط 3×3×3 شامل: یک عامل بین گروهی (گروه در3 سطح: جوان-سالمند بدون سابقه زمین خوردن و سالمند با سابقه ی زمین خوردن) و دو عامل درون گروهی (بار شناختی در سه سطح: بدون تکلیف شناختی، تکلیف شناختی ساده و پیچیده؛ و سرعت راه رفتن در سه سطح: راه رفتن تند، با سرعت دلخواه و کند).
یک طرح 2 عاملی مختلط 3×3 شامل: یک عامل بین گروهی (گروه در3 سطح: جوان-سالمند بدون سابقه زمین خوردن و سالمند با سابقه ی زمین خوردن) و یک عامل درون گروهی (سرعت راه رفتن در سه سطح: راه رفتن تند، با سرعت دلخواه و کند ).
3-2 جامعه و نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و گروه بندی:
جامعه هدف: جوانان و سالمندان ساکن جامعه.
جامعه در دسترس: جوانان سالم بین 18 تا 37 سال وسالمندان بالای 60 سال، در سال1391، در شهر اهواز.
روش نمونه‌گیری: به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی دردسترس (Convenient Non-probability)انتخاب شدند.
گروه بندی: افراد گروه جوان از لحاظ جنس و نمایه توده بدنی با گروه های سالمندان همسان سازی شدند.
3-3 معیارهای ورود به مطالعه:
معیارهای مشترک برای هر دو گروه سالمند مورد مطالعه:
سالمندان بالای 60 سال که نمره MMSE بالاتر یا مساوی 24 داشته (79)، قادر به خواندن و نوشتن، فهم تکالیف آسان، پیمودن مسافت های کوتاه به صورت مستقل و بدون وسایل کمکی بوده و در انجام فعالیت های روزانه مستقل بودند.
معیار ویژه ی گروه سالمندان با سابقه زمین خوردن: تجربه حداقل دو بار به زمین خوردن در 6 ماه اخیر.
معیار ویژه ی گروه جوانان: دارا بودن سن بین 18 تا 35 سال
معیار های خروج از مطالعه:
ابتلاء به اختلالات و بیماری های وستیبولار، سایکولوژیک (مثل افسردگی ماژور (GDS-1510)، دمانس، آلزایمر)، نورولوژیک (مثل پارکینسون، میوپاتی، نوروپاتی محیطی، مالتیپل اسکلروزیس، بیماری های مخچه ای)، اورتوپدیک (مثل آرتروپلاستی، شکستگی ها و دررفتگی های در 6 ماه اخیر) در کمر، لگن و اندام های تحت
انی.ابتلاء به کسالت حاد (همچون بیماری های عروق کرونری، Heart Failure، عفونت ریوی در 3 ماهه ی گذشته)، سکته مغزی، فشار خون کنترل نشده، کلیه ی موارد فوق بر اساس گزارش پزشک در پرونده ی پزشکی افراد شرکت کننده در مطالعه، درج می گردید.
3-4 حجم نمونه:
برای تعیین توان مطالعه از نرم افزار G Power نسخه 3. 1. 7 استفاده گردید. در این برنامه با انتخاب روش post hoc برای آزمون آماری repeated measure ANOVA از گروه آزمون های F test، با احتساب Partial eta squared برای تعیین effect size به این نتیجه رسیدیم که با حداقل Partial eta squared و در نظر گرفتن 12 نفر در هر یک از سه گروه، توان مطالعه 993/0 می باشد. در این محاسبات احتمال خطای آلفا برابر با 05/0 در نظر گرفته شده بود.
3-5 ابزار و روش های گردآوری اطلاعات:
1-پرسشنامه ثبت مشخصات فردی و پیشینه ی پزشکی افراد شرکت کننده در آزمون، حاوی اطلاعات زمینه ای مربوط به متغیرهای سن، قد، وزن، شغل، سابقه زمین خوردن، دفعات زمین خوردن، سطح سواد، سابقه ی ابتلا به بیماری های مزمن، دارو های مصرفی و تعداد مصرف روزانه ی آن ها (به ویژه داروهای سایکواکتیو مثل بنزودیازپین ها، ضد افسردگی هاو نورولپتیک ها) (ضمیمه ی شماره ی 1).
2- نسخه فارسی پرسشنامه Mini Mental State Examination (MMSE) برای سنجش عملکرد شناختی (ضمیمه ی شماره ی 2):
این پرسشـنامه کـه فولسـتینآن را در سال 1975 معرفی کـرد، جهـتیـابی، ثبـت در حافظـه، توجـه، محاسبه، حافظه اخیر، زبان و تواناییهای دیـداری-سـاختاری را مــیآزمایــد. نمــره کامــل پرسشــنامه 30 و نمــره کمتــراز 25 احتمال وجود اخـت?ل شـناختی را مطـرح مـیسـازد. نمــره بیشــتراز 21، بیــانگر اخــت?ل شــناختی ضــعیف، نمــره 10 تــا 20 اخــت?ل شــناختی متوســط و نمــره زیــر 9 بیــانگراخــت?ل شــناختی شــدید اســت (88).
3- نسخه فارسی پرسشنامه (FES)برای سنجش میزان ترس از زمین خوردن (ضمیمه ی شماره ی 3):
Tinetti و همکاران در سال 1990 پرسشنامه FES را طراحی کردندکه نسخه فارسیِ معادل سازی شده این پرسشنامه به زبان ایرانی تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 13 سؤال است که جمع نمرات بین صفر تا 130 می باشد. اگر مجموع نمرات فرد مورد آزمون از 70 بیشتر باشد، طبق این پرسشنامه ترس از زمین خوردن دارد(89).
4- آزمون Timed Up and Go (TUG) برای سنجش تحرک:
یک آزمون حساس و اختصاصی برای تمایز افراد سالمند با و بدون سابقه زمین خوردن که زندگی معمول در محیط خانه دارند، می باشد. آزمون TUG ، آزمونی برای ارزیابی تعادل و تحرک است که به طور معمول برای سنجش تحرک عملکردی سالمندان استفاده می شود. در این آزمون چندین فعالیت که شامل ایستادن، 3 متر راه رفتن ، چرخیدن، مسیر را برگشتن و نشستن است انجام می شود.
TUG تنها آزمون بالینی است که شامل اجزاء پویای راه رفتن است و از نظر عملکردی مهم است چرا که بسیاری از زمین خوردن ها در طی راه رفتن اتفاق می افتد. زمان لازم برای تکمیل آزمون نشان دهند? میزان تحرک در سالمندان است. سالمندانی که در زمان کمتر از 20 ثانیه آزمون را تکمیل می کنند جزء سالمندان مستقل هستند که فعالیت های روزمره خود را به طور مستقل انجام می دهند (90-91).
5- نسخه ی فارسی پرسشنامه ی Berg Balance Scale (BBS) برای سنجش تعادل عملکردی (ضمیمه ی شماره ی 4):
توانایی حفظ تعادل افراد مورد مطالعه بر اساس آزمونهای مندرج در مقیاس سنجش تعادل عملکردی Berg ارزیابی خواهد گردید. مقیاس سنجش تعادل Berg، در سال 1992 توسط گروهی از پژوهشگران دانشکده فیزیوتراپی و کاردرمانی دانشگاه مک گیل مونترال، بمنظور سنجش تعادل در سالمندان و بیمارانی که تعادل آنها به نحوی دچار اختلال شده است، ابداع گردید و تا کنون 22 مطالعه در زمینه بررسی خصوصیات روانسنجی این مقیاس در جوامع آماری مختلف صورت گرفته است که همگی بیانگر تکرارپذیری، اعتبار و حساسیت بالای این ابزار بوده اند. تهیه آن رایگان بوده و در هر مکانی به آسانی قابل اجرا است. این مقیاس شامل 14 آزمون تعادلی عملکردی است که جنبه های مختلفی ازفعالیتهای روزانه فرد را که مستلزم حفظ تعادل می باشند مورد ارزیابی قرار می دهد. هر آزمون از صفر تا 4 نمره دهی می شود و کل مقیاس در مجموع 56 نمره دارد. نمره کمتر نشاندهنده توانایی کمتر فرد در حفظ تعادل عملکردی می باشد (92).
6- نسخه ی فارسی پرسشنامه ی GDS-15))(ضمیمه ی شماره 5):
جهت سنجش میزان افسردگی از نسخه ایرانی پرسشنامه ی GDS-15 که روایی و پایایی آن تایید شده است استفاده می گردد. در این ابزار به هر کدام از سوالات نمره صفر یا یک تعلق می گیرد. سوالات شماره 1 ،5، 7، 11 و 13 به جهت جنبه منفی ، پاسخ خیر این سوالات نمره یک خواهند گرفت. بقیه سوالات اگر با پاسخ بلی مشخص شده باشد، نمره یک خواهند گرفت. بر اساس این پرسشنامه ، نمرات اخذ شده در چهار طبقه قابل طبقه بندی است : نمره 0 تا 4 : طبیعی ، نمره بین 5تا 8 : افسردگی خفیف ، نمره بین 9 تا 11 :افسردگی متوسط ، نمره بین 12 تا 15 : افسردگی شدید(93) .
8- دستگاه تحلیل حرکت:
سیستم عکس برداری از حرکت Qualisys دارای برنامه های کاربردی سخت افزاری و نرم-افزاری برای کنترل کامل و تجزیه و تحلیل حرکت ضبط شده، است. یک فضای ضبط حرکت معمول شامل یک منطقه¬ی volume capture احاطه شده توسط تعدادی از دوربین ها با وضوح بالا است. هر دوربین دارای حلقه ای از لامپ های LED است که اطراف لنزها کارگذاشته شده اند. روی بخش های معینی از بدن فرد مورد آزمایش که حرکتش ثبت می شود، تعدادی نشانگر بازتاباننده متصل شده است. زمانی که فرد در volume capture حرکت می کند نور ناشی از لامپ مجدداً به د
اخل لنزهای دوربین بازتابانده شده و یک صفحه ی حساس به نور ایجاد کننده ی سیگنال ویدئویی را فعال می کند. این سیستم مجهز به7 دوربین می باشد.
6- تردمیل.
7- مهار.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردمدارس متوسطه، مقطع متوسطه، رابطه معلم و شاگرد، مقابله با استرس

تصویر 3-1 محیط آزمایشگاه تحلیل حرکت

3-6 روش انجام کار:
افراد مورد آزمون از بین اعضای کانونهای بازنشستگان سازمان های مختلف استان خوزستان توسط یک مصاحبه تلفنی یا حضوری اولیه و با در نظر گرفتن معیارهای حذف و انتخاب که پیشتر توضیح داده شد انتخاب می شدند.
جهت رعایت نکات اخلاقی پس از توضیح کامل در مورد مراحل انجام تحقیق و منظور کلی از انجام آن و در صورتی که افراد تمایل به ادامه کار داشتند از ایشان رضایت آگاهانه اخذ می گردید.
سپس اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی نشانی شماره تلفن و متعیرهای نظیر سن، جنس، قد، وزن، شغل، سطح فعالیت فیزیکی، سابقه و تعداد دفعات زمین خوردن، و داروهایی که بطور مرتب مصرف می شود نیز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری گرد آوری شد.
همچنین جهت شناسایی افراد مورد آزمون و اطمینان از عدم ابتلا ایشان به اختلالات شناختی یا دمانس سالمندی پرسشنامه MMSE تکمیل گردید و در صورتی که افراد قادر به کسب نمره 24 یا بالاتر بودند وارد مراحل بعدی مطالعه می شدند.
سایر معیارهای حذف نیز بار دیگر پیش از شروع آزمون، از طریق مصاحبه، معاینه و پرونده پزشکی به طور دقیق تری بررسی می گردیدند.
پس از طی مراحل فوق جمع آوری داده ها آغاز می شد.
محیط انجام آزمایش دارای نور و تهویه کافی و درجه حرارت مناسب برای انجام آزمون ها بود. همچنین حین انجام آزمون ها سکوت برقرار بوده و شرایط یکسان طی آزمون ها برای همه افراد رعایت می شد.
ارزیابی های بالینی و زمینه ای:
در مرحله بعد به ارزیابی های زمینه ای برای بررسی تعادل عملکردی (مقیاس سنجش تعادل Berg)، تحرک (آزمون Timed Up and Go)، ترس از زمین خوردن (پرسشنامه FES-I) و افسردگی (GDS-15) پرداختیم.
ارزیابی عملکرد شناختی:
در ابتدا از افراد مورد آزمون خواسته می شد که در حالی که روی صندلی نشسته است، تکالیف شناختی زیر را به انجام برساند:
شمارش معکوس از یک عدد سه رقمی تصادفی
تفریق های سه تایی از یک عدد سه رقمی تصادفی
برای هر کدام از این آزمونها، دفعات وقفه ها، کلمات یا محاسبات غلط و صحیح ثبت می شد. در ضمن کلیه آزمونهای گفتاری با یک ضبط صوت، ضبط می شدند.
ارزیابی راه رفتن و تکالیف همراه
پس از تنظیم دستگاه تردمیل و کالیبراسیون دوربینها، مارکرها را بر روی بدن فرد مشارکت کننده متصل می شدهد. محل اتصال مارکرها در هر سمت بدن عبارت بودند از:
پا: پاشنه، قاعده متاتارس پنجم/ ساق: سرفیبولا، قوزک خارجی/ ران: تروکانتر بزرگ، اپی کندیل خارجی/ لگن: خار های خاصره خلفی فوقانی

تصویر ‏3-2 محل قرارگیری مارکرها
پس از آن، فرد آزمون شونده جلیقه ی مخصوص مهار کننده ای را که بندهای آن به سقف آزمایشگاه قلاب می شدند، می پوشید تا از خطر از دست دادن تعادل و افتادن در موقع راه رفتن جلوگیری شود.
تعیین سرعت راه رفتن بر روی تردمیل
به منظور تعیین سرعت راه رفتن دلخواه هر فرد، پس از قرار گرفتن فرد بر روی تردمیل


دیدگاهتان را بنویسید